Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att genomföra sina nationella strategier för integrering av romer

Bryssel den 23 maj 2012 – Europeiska kommissionen har i en rapport som antagits idag uppmanat EU:s medlemsländer att genomföra sina nationella strategier för att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av Europas 10–12 miljoner romer. Medlemsländerna utarbetade sina planer som ett svar på den europeiska ram för nationella strategier för integrering av romer som kommissionen antog den 5 april 2011 (IP/11/400, MEMO/11/216), och som fick stöd av EU:s ledare strax därefter (IP/11/789).

Denna europeiska ram utgår från fyra huvudområden där medlemsländerna behöver anstränga sig för att förbättra integreringen av romer: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. Detta är första gången som alla medlemsländer har åtagit sig att utveckla en samlad ansats för dessa fyra områden och lagt fram nationella strategier för att ta itu med de aktuella prioriteringarna.

I dagens rapport drar kommissionen slutsatsen att medlemsländerna har gjort betydande ansträngningar för att utveckla en genomgripande strategi för romers integrering. I rapporten betonas dock samtidigt att mycket mer måste göras för att garantera en tillräcklig finansiering av romernas integrering, för att skapa mekanismer för att övervaka arbetet och för att bekämpa diskriminering och segregation.

– Det är positivt att medlemsländerna har hållit sitt löfte och lagt fram strategier för romernas integrering. Nationella strategier är ett första viktigt steg, säger Viviane Reding, som är EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor och vice ordförande för kommissionen, och fortsätter: – Samtidigt måste medlemsländerna nu lägga in en högre växel och stärka sina insatser med mer konkreta åtgärder, uttryckliga mål, öronmärkt finansiering och sund övervakning och utvärdering. Vi behöver mer än strategier som bara finns på papper. Nu krävs det konkreta framsteg i den nationella politiken, så att vi faktiskt förbättrar livet för Europas 10–12 miljoner romer.

– Integreringen av romer är en gemensam ekonomisk, social och moralisk plikt, även om de problem som de romska folkgrupperna står inför i olika medlemsländer varierar, tillägger László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. - I dagens rapport understryks behovet av att medlemsländerna, i linje med vårt förslag från oktober 2011, under budgetplaneringsperioden 2014–2020 bör ha infört en lämplig strategi för integrering av romer innan de kan ta emot några pengar från Europeiska socialfonden för ändamålet.

I samtliga medlemsländers strategier erkänns behovet av att minska klyftan mellan den romska och icke-romska befolkningen inom de fyra nyckelområden som kommissionen identifierat.

De flesta av dem presenterar också konkreta åtgärder för hur de tänker nå de överenskomna målen.

Till de goda exemplen hör:

  • Stöd till integrering av romer inom utbildningens område i Slovenien, Spanien och Finland.

  • Program för att förbättra sysselsättningen i Bulgarien och Spanien

  • Stöd för romers tillgång till hälso- och sjukvård i Ungern, Irland och Rumänien och åtgärder för att förbättra boendet i Frankrike och Ungern (se bilagan för fler exempel).

Det är också positivt att alla medlemsländerna tagit till sig kommissionens uppmaning att inrätta nationella kontaktpunkter som ska följa hur de nationella strategierna genomförs. Detta visar att det finns en stark politisk vilja att ta itu med de problem som ligger i vägen för romernas integrering.

I bedömningen framhålls emellertid också att de flesta medlemsländer hittills inte har anslagit tillräckliga budgetmedel för integreringen av romer. Bara tolv medlemsländer har så tydligt definierade anslag för ändamålet – oavsett om det gäller medel från nationella budgetar eller från EU-källor – att de kunnat redovisa specifika belopp för integrering av romer i sina strategidokument (Bulgarien, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Sverige, Tjeckien och Ungern).

För vart och ett av de fyra huvudområdena ger kommissionen politiska rekommendationer till medlemsländerna samt feedback på varje nationell strategi. Syftet är att belysa de viktigaste faktorerna och de brister som först och främst behöver åtgärdas.

Kommissionen kommer regelbundet att bedöma de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna som uppföljning av dagens rapport, och kommer att offentliggöra årsrapporter om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå som en del av den europeiska ramen. Dessa rapporter kommer inte bara att hålla romernas integrering på EU:s dagordning, utan också bidra till ett kollegialt tryck mellan medlemsstaterna att faktiskt genomföra kommissionens rekommendationer och de åtgärder de själva har angivit i sina strategier.

Bakgrund

Romerna är EU:s största minoritet, och är en grupp som ofta faller offer för rasism, diskriminering och social utestängning. Än idag håller många romska barn till på gatorna i stället för att gå i skolan, och romer nekas ofta en rättvis chans på arbetsmarknaden. Det är fortfarande vanligt att romska kvinnor blir offer för våld och utnyttjande.

Av en rapport om romernas situation i elva medlemsstater som offentliggörs idag av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (se http://fra.europa.eu) framgår att av de romer som varit föremål för undersökningen är en av tre arbetslös, 20 % omfattas inte av någon sjukförsäkring och 90 % lever under fattigdomsgränsen. Många möter fördomar, intolerans, diskriminering och social utestängning i sitt dagliga liv. De är marginaliserade och lever ofta under extremt svåra socioekonomiska förhållanden.

En av följderna är uteblivna skatteintäkter och minskad produktivitet i ekonomin, eftersom potentiell kompetens går förlorad. I dessa kristider är det särskilt viktigt att den ekonomiska och sociala integrationen inom EU omfattar alla. Men för att nå resultat behövs det samordnade åtgärder på alla nivåer för att komma åt de många faktorer som kan orsaka social utestängning. Enligt Världsbankens beräkningar skulle en fullständig integrering av romerna kunna vara värd omkring en halv miljard euro per år för vissa länders ekonomier, genom ökad produktivitet, mindre sociala utgifter och större skatteintäkter.

Syftet med att utveckla en europeisk ram för de nationella strategierna för integrering av romer är att få till stånd en konkret förbättring av den romska befolkningens levnadsvillkor genom att utveckla nya metoder för att uppnå integreringsmålen. För att komma ifrån fragmenterade åtgärder som ofta inriktats på enskilda projekt lyfter den europeiska ramen för första gången upp frågan om romernas integrering på EU-nivå, och knyter den samtidigt till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Dessutom kommer det att kontrolleras att de nationella reformprogram som läggs fram inom ramen för den europeiska planeringsterminen är förenliga med motsvarande medlemslands program för integrering av romer. Där så krävs kommer medlemsländer att uppmanas att föra in åtgärder för integrering av romer i sina nationella reformprogram.

Många av de områden där integreringen av romerna behöver förbättras, bl.a. utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder, vilar främst på de nationella eller regionala myndigheternas ansvar. EU spelar emellertid en viktig roll när det gäller samordningen av medlemsländernas åtgärder och genom att bidra med instrument för finansieringen, bland annat genom social- och strukturfonderna.

Ytterligare information

Dagens policymeddelande och rapport om de nationella integreringsstrategierna finns att läsa på adressen http://ec.europa.eu/roma

De nationella strategierna finns tillgängliga på följande adress, i den version som de lämnades in av medlemsstaterna:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Hemsida för László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andors inlägg på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeiska socialfonden och romerna: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Bilaga: Exempel på nationella åtgärder för att främja romers integrering på de fyra områden som prioriteras i den europeiska ramen

1) Utbildning

I Slovenien anlitas romska assistenter och kontaktpersoner för att försöka integrera romska barn i förskoleundervisning och på så sätt öka andelen romer som slutför en allmän utbildning (i Ljubljana är andelen bland romer 18,7 % mot 54,3 % för icke-romer).

Spanien håller på att inrätta nya vägledningsprogram för att hjälpa till att minska antalet ungdomar som lämnar skolan i förtid samt frånvaron (från dagens 22,5% till 15 % år 2015 och 10 % fram till 2020 avseende grundskolan).

I staden Kauhajoki i Finland anlitar man instruktörer med romsk bakgrund till stöd för barn och deras familjer i förskola och grundskola, och man försöker också uppmuntra unga vuxna att följa högre utbildning och/eller söka sig in på arbetsmarknaden.

2) Sysselsättning

Spanien strävar efter att öka sysselsättningsgraden för romer från 44 % (2011) till 50 % år 2015 och 60 % år 2020. Man har också satt upp specifika mål för romska kvinnor. Resultaten ska uppnås genom program som bidrar till ökade färdigheter och underlättar tillgången till utbildning.

Österrike underlättar unga romers tillgång till arbetsmarknaden genom ett projekt som inbegriper samhällsnyttigt arbete, handledning och utbildning. Syftet är att hjälpa romerna till sysselsättning, antingen genom anställning eller egenföretagande.

Bulgarien ökar antalet romer i sysselsättning genom att, huvudsakligen med stöd från Europeiska socialfonden, anordna kurser för att förbättra människors anställbarhet (dessa kurser riktas till 28 000 personer) och genom att utbilda 1 500 personer i företagsledning och entreprenörskap.

3) Hälso- och sjukvård

Ungern har satt som mål att utbilda 2 000 romska kvinnor till socialarbetare till stöd för familjer, samhällsutvecklare, arbetsförmedlare och kontaktpersoner inom hälso- och sjukvården.

Irland har infört en lång rad hälso- och sjukvårdstjänster som riktar sig till resande (travellers), t.ex. vårdenheter för resande och primärvårdsprojekt (inklusive kontaktpersoner inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskor som är särskilt inriktade på vård åt resande).

I Rumänien har man anställt ungefär 450 kontaktpersoner för hälso- och sjukvård för att underlätta romers tillgång till offentliga vårdresurser. Dessa kontaktpersoners roll är att underlätta dialogen mellan romerna och hälso- och sjukvårdsinstitutionerna och deras personal. De arbetar också aktivt för att hjälpa romerna att skaffa identitetshandlingar och sjukförsäkring samt att registrera sig hos husläkare.

4) Bostäder

I Storbritannien har walesiska myndigheter infört särskilda åtgärder för att förbättra boendet och tillgången till tjänster för romer och resande. Den walesiska regeringen har ökat stödet till lokala myndigheter för renovering och nybyggnation av bostäder från 75 % till 100 %.

Ungern arbetar med att förbättra förhållandena för människor som lever i segregerade områden såväl när det gäller sociala faktorer som samhällstjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, utbildning och bostäder. Detta sker genom integrerade program med stöd både från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Frankrike har utvecklat "inslussningsbyar", dvs. projekt som ska tillgodose behoven hos missgynnade grupper, inklusive romer, som bor i olagliga bosättningar. Andra lokala myndigheter kommer att skapa liknande projekt med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Side Bar