Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska Komisia vyzýva členské štáty, aby splnili vnútroštátne plány integrácie Rómov

V Bruseli, 23. mája 2012 – Európska komisia dnes prijala správu, v ktorej vyzýva členské štáty EÚ, aby realizovali svoje vnútroštátne stratégie na zlepšenie hospodárskej a sociálnej integrácie 10 až 12 miliónov európskych Rómov. Členské štáty vypracovali tieto plány ako odpoveď na rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý Komisia prijala 5. apríla 2011 (pozri IP/11/400, MEMO/11/216) a ktorý krátko nato vedúci predstavitelia EÚ schválili (IP/11/789).

Uvedený rámec EÚ stanovuje štyri oblasti, v ktorých je potrebné, aby jednotlivé členské štáty vyvíjali zvýšené úsilie o zlepšenie integrácie rómskeho obyvateľstva: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Je to po prvýkrát, keď sa všetky členské štáty zaviazali, že budú v rámci týchto štyroch oblastí politiky rozvíjať integrovaný prístup, a predložili vnútroštátne stratégie na riešenie týchto prioritných otázok.

Komisia v dnešnej správe dospela k záveru, že členské štáty vynaložili úsilie na vypracovanie komplexného prístupu k problematike integrácie Rómov. Komisia však v správe zároveň zdôrazňuje, že je potrebné urobiť omnoho viac, pokiaľ ide o zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na začleňovanie Rómov, zavedenie kontrolných mechanizmov a boj proti diskriminácii a segregácii.

„ Dobrou správou je, že členské štáty splnili svoj záväzok a predložili stratégie integrácie Rómov. Predloženie týchto vnútroštátnych stratégií je prvým a dôležitým krokom, “ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Komisie Vivian Redingová. „ Teraz je potrebné, aby členské štáty začali urýchlene konať a aby svoje úsilie podopreli konkrétnejšími opatreniami, jasne formulovanými cieľmi, vyčlenenými finančnými prostriedkami a riadnou kontrolou a vyhodnocovaním. Nesmieme sa obmedziť na stratégie, ktoré existujú len na papieri. Potrebujeme dosiahnuť vo vnútroštátnej politike konkrétne výsledky, ktoré sa premietnu do zlepšenia života 10 až 12 miliónov Rómov v Európe. "

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „ Problémy, ktorým musia rómske komunity v jednotlivých členských štátoch čeliť, sa síce rôznia, avšak začleňovanie Rómov v celoeurópskom meradle je pre nás všetkých spoločnou nevyhnutnosťou – z hľadiska hospodárskeho, sociálneho aj morálneho. V dnes predloženej správe sa zdôrazňuje, že v zmysle návrhu Komisie z októbra 2011 je nevyhnutné, aby členské štáty mali vo finančnom období 2014 – 2020 zavedenú vhodnú stratégiu začleňovania Rómov, a to ešte predtým, ako sa na ňu uvoľnia finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. "

Všetky členské štáty vo svojich stratégiách potvrdzujú potrebu zmenšiť rozdiely medzi rómskou a nerómskou populáciou v štyroch kľúčových oblastiach stanovených Európskou komisiou.

Väčšina členských štátov predložila konkrétne opatrenia dokumentujúce, ako plánujú dosiahnuť dohodnuté ciele.

Medzi dobré príklady patrí:

  • presadzovanie začleňovania Rómov do systému vzdelávania v Slovinsku, ŠpanielskuFínsku,

  • programy na zvýšenie miery ich zamestnanosti v BulharskuŠpanielsku,

  • podpora prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti v Maďarsku, Írsku a Rumunsku a opatrenia na zlepšenie ich bývania vo Francúzsku a Maďarsku (viac príkladov sa uvádza v prílohe).

Ďalším pozitívnym aspektom je, že všetky členské štáty reagovali na výzvu Komisie, aby vytvorili národné kontaktné miesta, ktorých účelom bude dôsledne sledovať realizáciu vnútroštátnych stratégií. Z toho vyplýva, že existuje značná politická vôľa riešiť problémy súvisiace s integráciou Rómov.

Dnešné hodnotenie však zároveň upozorňuje na skutočnosť, že väčšina členských štátov zatiaľ nepridelila dostatočné rozpočtové prostriedky na začlenenie Rómov. Iba 12 krajín (Bulharsko, Česká republika, Grécko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Švédsko) vo svojich strategických dokumentoch jasne stanovilo vyčlenené finančné prostriedky – či už zo štátnych prostriedkov alebo zo zdrojov EÚ – a predložilo konkrétne sumy určené na realizáciu politických opatrení na začleňovanie Rómov.

Komisia v uvedenom hodnotení predkladá členským štátom politické odporúčania zamerané na všetky štyri kľúčové oblasti integrácie Rómov a poskytuje im konkrétnu spätnú väzbu vo vzťahu ku každej vnútroštátnej stratégii, pričom zdôrazňuje kľúčové prvky a určuje hlavné nedostatky.

Komisia bude v nadväznosti na dnešnú správu pravidelne hodnotiť opatrenia prijaté členskými štátmi. Každý rok vydá správu o pokroku, ktorý jednotlivé členské štáty dosiahli pri prijímaní opatrení v rámci EÚ. Účelom týchto správ o pokroku bude nielen zabezpečiť, aby sa v programe EÚ kládol na integráciu Rómov neustále dôraz, ale zároveň aj podnietiť jednotlivé členské štáty k vyvíjaniu vzájomného tlaku na realizáciu odporúčaní Komisie ako aj opatrení, ktoré si vo svojich stratégiách samy stanovili.

Súvislosti

Rómovia, ktorí tvoria v Európe najväčšiu menšinu, sa často stávajú obeťami rasizmu, diskriminácie a sociálneho vylúčenia. Mnoho rómskych detí ešte stále nechodí do školy a zostáva na uliciach. Rómom sa často odopierajú rovnaké príležitosti na trhu práce. Rómske ženy sú ešte stále obeťami násilia a zneužívania.

Správa o situácii Rómov v jedenástich členských štátoch, ktorú dnes uverejnila Agentúra pre základné práva (pozri http://fra.europa.eu) poukazuje na skutočnosť, že každý tretí z Rómov, ktorí boli respondentmi prieskumu, je nezamestnaný, 20 % z nich nemá zdravotné poistenie a 90 % žije pod hranicou chudoby. Mnohí Rómovia v každodennom živote čelia predsudkom, netolerancii, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu. Sú odsúvaní na okraj spoločnosti a zväčša žijú v mimoriadne zlých sociálno-ekonomických podmienkach.

Vlády nevyužívajú príležitosť zvýšiť príjmy a produktivitu, pretože potenciálne schopnosti týchto ľudí vychádzajú nazmar. V súčasnom období krízy je preto nevyhnutnosťou lepšia ekonomická a sociálna integrácia všetkých občanov EÚ. Na to, aby bola táto integrácia efektívna, však treba sústredené úsilie na všetkých úrovniach s cieľom riešiť početné príčiny vylúčenia Z výskumu Svetovej banky vyplýva, že plná integrácia Rómov by mohla ekonomikám niektorých krajín priniesť približne 0,5 miliardy EUR ročne, a to prostredníctvom zvýšenia produktivity, zníženia výdavkov na sociálnu starostlivosť a zvýšenia príjmov z daní.

Cieľom rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov je, aby sa zmenou prístupu k začleňovaniu Rómov zabezpečili viditeľné zmeny v ich životných podmienkach. Upustilo sa od roztriešteného prístupu zameraného na jednotlivé projekty: rámec EÚ po prvýkrát rieši otázku začleňovania Rómov na úrovni EÚ a jasne ju prepája so stratégiou Európa 2020 a so stratégiou EÚ v oblasti rastu. Okrem toho sa národné reformné programy v rámci európskeho semestra preskúmajú z hľadiska ich súladu s vnútroštátnymi stratégiami integrácie Rómov. V prípade potreby sa od členských štátov bude požadovať, aby do svojich národných reformných programov zapracovali aj otázku začleňovania Rómov.

Mnohé oblasti, v ktorých možno zlepšiť integráciu Rómov, ako napríklad vzdelanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie, patria primárne do zodpovednosti štátnych alebo regionálnych orgánov. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii činnosti členských štátov a poskytuje pomoc prostredníctvom finančných nástrojov (vrátane sociálneho fondu a štrukturálnych fondov).

Ďalšie informácie

Dnešné politické oznámenie a správu o vnútroštátnych stratégiách integrácie nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/roma

Vnútroštátne stratégie, ktoré predložili členské štáty, sú k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka Lászlóa Andora, komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európsky sociálny fond: Rómovia:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Kontaktné osoby :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Príloha: Príklady vnútroštátnych opatrení na podporu začlenenia Rómov v štyroch prioritných oblastiach určených v rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov

1) Vzdelávanie

Slovinsko zaviedlo systém rómskych asistentov a mediátorov a usiluje sa zapojiť rómske deti do predškolského vzdelávania s cieľom zvýšiť mieru dosiahnutého úplného všeobecného vzdelávania Rómov (v súčasnosti ho dosahuje 18,7 % Rómov v porovnaní s priemerom nerómskej populácie v Ľubľane – 54,3 %).

Španielsko zavádza nové mediačné programy, ktoré majú pomôcť znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a absentérstva (cieľom v rámci základného vzdelávania je znížiť ju zo súčasných 22,5 % na 15 % do roku 2015 a na 10 % do roku 2020).

Mesto Kauhajoki vo Fínsku využíva inštruktorov rómskeho pôvodu, ktorí pomáhajú deťom zapojeným do predškolského a stredoškolského vzdelávania a rodinám týchto detí, ale aj mladým dospelým pri ďalšom štúdiu a uchádzaní sa o zamestnanie.

2) Zamestnanosť

Španielsko si stanovilo cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti Rómov zo 44 % (v roku 2011) na 50 % v roku 2015 a 60 % v roku 2020, pričom si stanovilo konkrétny cieľ v oblasti zamestnanosti rómskych žien prostredníctvom programov zameraných na podporu ich zručností a zlepšenie prístupu k odbornej príprave.

Rakúsko podporuje prístup mladých Rómov na trh práce prostredníctvom projektu, ktorý zahŕňa prácu v komunite, tútorstvo a odbornú prípravu. Cieľom tohto opatrenia je pomôcť Rómom nájsť si zamestnanie, vrátane samostatnej zárobkovej činnosti.

V Bulharsku sa počet zamestnaných Rómov zvyšuje, a to najmä vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, konkrétne prostredníctvom organizovania kurzov, ktorých cieľom je zlepšiť zamestnateľnosť 28 000 ľudí a vyškoliť 1 500 ľudí v oblasti manažmentu a podnikania.

3) Zdravotná starostlivosť

Maďarsko si kladie za cieľ s pomocou Európskeho sociálneho fondu vyškoliť 2 000 rómskych žien na účely vykonávania funkcií sociálnych pracovníkov na podporu rodiny, pracovníkov pre rozvoj komunít, sprostredkovateľov v oblasti zamestnanosti a mediátorov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Írsko sprístupnilo širokú škálu zdravotných služieb určených pre kočovníkov, napríklad mobilné zdravotné jednotky a projekty základnej zdravotnej starostlivosti (vrátane zdravotníckych mediátorov a zdravotných sestier pre kočovníkov).

Rumunsko v záujme zlepšenia prístupu Rómov k verejným zdravotníckym službám zamestnáva približne 450 zdravotníckych mediátorov. Úlohou týchto mediátorov je uľahčiť dialóg medzi Rómami a zdravotníckymi inštitúciami a ich personálom. Aktívne pomáhajú Rómom získať doklady totožnosti, zdravotné poistenie a zaregistrovať sa na zoznamoch rodinných lekárov.

4) Ubytovanie

V Spojenom kráľovstve waleské regionálne orgány zaviedli osobitné opatrenia, ktoré majú zlepšiť ubytovanie a prístup k službám pre Rómov a kočovníkov. Vláda Walesu zvýšila prídel finančných prostriedkov pre miestne orgány na účel rekonštrukcie a vytváranie nových osád zo 75 % na 100 %.

Maďarsko prostredníctvom integrovaných programov s využívaním finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja zlepšuje sociálne, komunitné, vzdelávacie a zdravotné podmienky, ako aj podmienky zamestnania a bývania ľudí, ktorí žijú v segregovanom prostredí.

Francúzsko vytvorilo projekty „včlenených dedín“ s cieľom uspokojiť potreby znevýhodnených ľudí vrátane Rómov, ktorí žijú v nelegálnych osadách. Tieto projekty budú podobným spôsobom realizovať aj viaceré miestne orgány s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Side Bar