Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană invită statele membre să pună în aplicare planurile naționale pentru integrarea romilor

Bruxelles, 23 mai 2012 – Într-un raport adoptat astăzi, Comisia Europeană a invitat statele membre ale UE să pună în aplicare strategiile lor naționale pentru a îmbunătăți integrarea economică și socială a celor 10 ‑12 milioane de romi din Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, adoptat de Comisie la 5 aprilie 2011 (a se vedea IP/11/400, MEMO/11/216) și aprobat de liderii UE la scurt timp după aceea (IP/11/789).

Cadrul UE identifică patru piloni pentru care trebuie depuse eforturi la nivel național în vederea îmbunătățirii integrării romilor: accesul la educație, la locuri de muncă, la asistență medicală și la locuințe. Pentru prima dată, toate statele membre s-au angajat să elaboreze o abordare integrată care să includă aceste patru domenii de politică și au prezentat strategii naționale care vizează aceste domenii prioritare.

În raportul de astăzi, Comisia concluzionează că statele membre au depus eforturi pentru a elabora o abordare cuprinzătoare privind integrarea romilor. Cu toate acestea, raportul Comisiei subliniază că mai sunt multe acțiuni de întreprins în ceea ce privește asigurarea unei finanțări suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de monitorizare și combaterea discriminării și a segregării.

„Ne bucurăm că statele membre și-au respectat angajamentul și au prezentat strategii de integrare a romilor. Elaborarea strategiilor naționale constituie un prim pas important,” a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție. „Cu toate acestea, acum, statele membre trebuie să accelereze ritmul și să își consolideze eforturile prin adoptarea unor măsuri mai concrete și a unor obiective explicite, prin alocarea precisă de fonduri și prin instituirea unui sistem eficient de monitorizare și de evaluare. Strategiile pe hârtie nu sunt suficiente. Avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de rezultate concrete la nivelul politicilor naționale care să îmbunătățească viața celor 10 ‑12 milioane de romi din Europa.”

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Incluziunea romilor în Europa este un imperativ economic și social comun, dar și o obligație morală, chiar dacă provocările cu care se confruntă comunitățile de romi diferă de la un stat membru la altul. Acest raport subliniază necesitatea propunerii noastre din octombrie 2011, conform căreia statele membre ar trebui să dispună de o strategie corespunzătoare privind incluziunea romilor înainte de a beneficia de asistență pentru aceasta din partea Fondului social european în perioada financiară 2014-2020.”

În strategiile lor, toate statele membre admit necesitatea reducerii decalajului dintre romi și restul populației în cele patru domenii-cheie stabilite de Comisia Europeană.

Majoritatea statelor membre au prezentat măsuri specifice cu privire la modul în care intenționează să atingă obiectivele convenite.

Printre exemplele bune se numără:

  • promovarea incluziunii romilor în domeniul educației în Slovenia, Spania și Finlanda;

  • programe pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în Bulgaria și Spania;

  • sprijin pentru accesul romilor la asistență medicală în Ungaria, Irlanda și România și măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit în Franța și Ungaria (pentru mai multe exemple, a se vedea anexa).

Un alt aspect pozitiv este acela că toate statele membre au răspuns apelului Comisiei de a înființa puncte de contact naționale pentru a urmări punerea în aplicare a strategiilor naționale. Acest fapt arată că există o voință politică puternică pentru a răspunde provocărilor legate de integrarea romilor.

Cu toate acestea, evaluarea de astăzi subliniază, de asemenea, că majoritatea statelor membre nu au alocat până acum resurse bugetare suficiente pentru incluziunea romilor. Numai 12 țări au indicat în mod clar fondurile alocate, indiferent dacă acestea provin din surse naționale sau europene, și au prezentat sume specifice pentru măsurile de politică privind incluziunea romilor în documentele lor de strategie (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia).

Pentru fiecare dintre cele patru domenii-cheie pentru integrarea romilor, Comisia adresează recomandări de politică statelor membre și oferă feedback adaptat privind fiecare strategie națională, subliniind elementele fundamentale și identificând principalele lacune.

Comisia va evalua periodic măsurile întreprinse de statele membre ca o continuare a raportului de astăzi. Comisia va publica rapoarte anuale privind progresele înregistrate ca urmare a măsurilor adoptate la nivel național în conformitate cu cadrul UE. Aceste rapoarte privind progresele înregistrate nu numai că vor permite menținerea, fără îndoială, a integrării romilor pe agenda UE, ci și vor crea o presiune inter pares, care va stimula statele membre să pună în aplicare recomandările Comisiei, precum și acțiunile pe care ele însele le-au anunțat în strategiile lor.

Context

Romii – minoritatea cea mai numeroasă din Europa – sunt adesea victime ale rasismului, ale discriminării și ale excluziunii sociale. Mulți copii romi trăiesc încă pe străzi, în loc să meargă la școală. Deseori, romii nu beneficiază de șanse reale pe piața forței de muncă. Femeile rome sunt în continuare victime ale actelor de violență și ale exploatării.

Într-un raport publicat astăzi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale privind situația romilor în unsprezece state membre (a se vedea: http://fra.europa.eu), se arată că, din romii care au făcut obiectul anchetei, unul din trei este șomer, 20 % nu beneficiază de asigurare de sănătate, iar 90 % trăiesc sub pragul sărăciei. Mulți se confruntă cu prejudecăți, intoleranță, discriminare și excluziune socială în viața lor de zi cu zi. Sunt marginalizați și cei mai mulți trăiesc în condiții socioeconomice extrem de precare.

Guvernele înregistrează pierderi în materie de creștere a veniturilor și a productivității din cauză că talentele potențiale ar putea fi irosite. În această perioadă de criză, îmbunătățirea integrării economice și sociale a tuturor cetățenilor UE este, prin urmare, absolut necesară – dar pentru ca aceasta să fie eficace, este nevoie de o acțiune concertată la toate nivelurile în vederea abordării cauzelor multiple ale excluziunii. Studiul realizat de Banca Mondială sugerează că integrarea completă a romilor ar putea genera beneficii de aproximativ 0,5 miliarde EUR pe an pentru economiile anumitor țări, prin îmbunătățirea productivității, reducerea cheltuielilor sociale și creșterea veniturilor din impozite.

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor are ca obiectiv să aducă schimbări concrete în viața romilor printr-o modificare a modului de abordare a incluziunii acestora. În locul unei abordări dispersate, care se concentrează pe proiecte individuale, cadrul UE plasează pentru prima dată incluziunea romilor la nivelul UE și stabilește o legătură clară între aceasta și Strategia Europa 2020, strategia de creștere a UE. În plus, coerența programelor naționale de reformă cu strategiile naționale de integrare a romilor va fi analizată în cadrul semestrului european și, după caz, statele membre vor fi invitate să abordeze problema incluziunii romilor în cadrul programelor lor naționale de reformă.

Multe dintre domeniile în care se impune o mai bună integrare a romilor, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele, sunt în primul rând de competența autorităților naționale sau regionale. Cu toate acestea, UE are un rol important în coordonarea acțiunilor statelor membre și în acordarea de asistență prin instrumentele financiare, inclusiv prin fondurile structurale și sociale.

Informații suplimentare

Comunicarea privind politica și raportul de astăzi privind strategiile naționale de integrare se pot găsi la adresa: http://ec.europa.eu/roma

O versiune a strategiilor naționale transmise de statele membre se poate găsi la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție: http://ec.europa.eu/reding

Pagina de internet a dlui László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Pagina Twitter a dlui László Andor: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Sala de presă a DG Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

FSE și romii:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63&langId=ro

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Anexă: Exemple de măsuri naționale pentru promovarea incluziunii romilor în cele patru domenii prioritare identificate în cadrul UE

1) Educația

Slovenia folosește asistenți și mediatori romi și dorește să includă copiii romi în sistemul de învățământ preșcolar, pentru a îmbunătăți rata de absolvire a învățământului general în cazul romilor (în prezent, rata de absolvire este de 18,7 % în cazul romilor, comparativ cu o medie de 54,3 % în cazul persoanelor de altă etnie, în Ljubljana).

Spania instituie noi programe de mediere pentru a contribui la reducerea abandonului școlar timpuriu și a absenteismului (în învățământul primar, obiectivul este reducerea nivelului actual de 22,5 % la 15 % până în 2015 și la 10 % până în 2020).

Orașul Kauhajoki din Finlanda utilizează instructori de origine romă pentru a le oferi sprijin copiilor și familiilor acestora la nivel preșcolar și la nivel de școală generală, precum și pentru a ajuta tinerii să își continue studiile și să își caute un loc de muncă.

2) Ocuparea forței de muncă

Spania vizează creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul romilor de la 44 % (în 2011) la 50 % în 2015 și 60 % în 2020, fixând un obiectiv specific în ceea ce privește femeile de etnie romă, prin programe de promovare a competențelor și a accesului la formare.

Austria promovează accesul tinerilor de etnie romă pe piața forței de muncă prin intermediul unui proiect în cadrul căruia se prestează muncă în folosul comunității, precum și activități de îndrumare și formare profesională. Obiectivul este de a-i ajuta pe romi să obțină un loc de muncă și chiar să desfășoare activități independente.

În Bulgaria, numărul romilor care au un loc de muncă este în creștere, în primul rând datorită sprijinului oferit de Fondul social european, care a permis organizarea unor cursuri de formare pentru a spori capacitatea de inserție profesională a 28 000 de persoane, precum și formarea a 1 500 de persoane în domeniul managementului și al antreprenoriatului.

3) Asistența medicală

Ungaria are drept obiectiv formarea, cu ajutorul Fondului social european, a 2 000 de femei rome ca lucrători sociali care acordă sprijin familial, ca promotori ai comunității, consilieri de orientare profesională și mediatori în materie de sănătate.

Irlanda a pus la dispoziție o gamă largă de servicii medicale destinate nomazilor, cum ar fi unitățile sanitare pentru nomazi și proiectele de asistență medicală primară (la care participă mediatori în materie de sănătate și asistenți medicali din sectorul sănătății publice pentru nomazi).

În România, pentru a îmbunătăți accesul romilor la serviciile de sănătate publică, au fost angajați aproximativ 450 de mediatori în materie de sănătate. Rolul acestora este de a facilita dialogul dintre romi, pe de o parte, și instituțiile medicale și personalul acestora, pe de altă parte. Ei sprijină în mod activ romii în obținerea documentelor de identitate, încheierea unei asigurări de sănătate și înscrierea la un medic de familie.

4) Locuințele

Autoritățile galeze din Regatul Unit au instituit măsuri specifice în scopul de a îmbunătăți cazarea și accesul la servicii pentru romi și nomazi. Guvernul din Țara Galilor a majorat, de la 75 % la 100 %, fondurile puse la dispoziția autorităților locale pentru renovarea spațiilor amenajate și crearea unora noi.

În Ungaria, se îmbunătățesc condițiile sociale, precum și cele legate de comunitate, educație, asistență medicală, ocuparea forței de muncă și locuințe în cazul persoanelor care trăiesc în medii segregate, prin intermediul unor programe integrate care utilizează resurse atât din partea Fondului social european, cât și din partea Fondului european de dezvoltare regională.

Franța a înființat „sate de inserție”, obiectivul acestor proiecte fiind acela de a răspunde nevoilor persoanelor defavorizate, printre care se numără și romii, care trăiesc în așezări ilegale. Aceste tipuri de proiecte vor fi puse în aplicare de diverse autorități locale, cu sprijinul Fondului european de dezvoltare regională.


Side Bar