Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do wdrożenia krajowych strategii integracji Romów

Bruksela, 23 maja 2012 r. – W przyjętym dziś sprawozdaniu Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE do wprowadzenia w życie swoich krajowych strategii mających na celu poprawę ekonomicznej i społecznej integracji 10 do 12 mln Romów zamieszkujących w Europie. Państwa członkowskie opracowały te strategie w odpowiedzi na przedstawione przez Komisję europejskie ramy krajowych strategii integracji Romów przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. (zob. IP/11/400, MEMO/11/216), które zostały wkrótce potem poparte przez przywódców państw UE (IP/11/789).

Unijne ramy wyznaczają cztery obszary, w których konieczne jest podjęcie starań na poziomie krajowym w celu poprawy integracji Romów: dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkań. Po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania zintegrowanego podejścia w ramach tych czterech obszarów polityki oraz opracowały krajowe strategie w celu zajęcia się tymi obszarami priorytetowymi.

W dzisiejszym sprawozdaniu Komisja stwierdza, że państwa członkowskie podjęły starania zmierzające do opracowania kompleksowego podejścia do integracji Romów. W sprawozdaniu Komisji podkreślono jednak, że nadal pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienie dostatecznych środków finansowych na integrację Romów, wprowadzenie mechanizmów monitorowania i zwalczanie dyskryminacji oraz segregacji.

„Dobrą wiadomością jest, że państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązanie i przedstawiły strategie integracji Romów. Przedstawienie krajowych strategii jest pierwszym ważnym krokiem.”– powiedziała komisarz UE ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding. „Państwa członkowskie muszą jednak teraz przejść do kolejnego etapu i zwiększyć wysiłki przy zastosowaniu bardziej konkretnych środków, wyraźnych celów, ukierunkowanego finansowania oraz należytego monitorowania i oceny. Potrzebujemy czegoś więcej niż strategii, które będą istniały tylko na papierze. Potrzebujemy wymiernych rezultatów w polityce krajowej, które poprawią warunki życia od 10 do 12 mln Romów mieszkających w Europie.”

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Integracja Romów w Europie jest naszą wspólną ekonomiczną, społeczną i moralną koniecznością, nawet jeżeli wyzwania stojące przed społecznościami romskimi w poszczególnych państwach członkowskich są zróżnicowane. Sprawozdanie uwypukla stwierdzoną już w naszym wniosku z października 2011 r. konieczność, by państwa członkowskie, na okres finansowania 2014-2020, posiadały odpowiednie strategie integracji Romów przed otrzymaniem pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Wszystkie państwa członkowskie uznają w swoich strategiach potrzebę zmniejszenia przepaści między społecznościami romskimi oraz nie-romskimi w czterech kluczowych obszarach określonych przez Komisję Europejską.

Większość państw członkowskich przedstawiła konkretne środki, które zamierza wprowadzić w celu osiągnięcia uzgodnionych celów.

Do dobrych przykładów można zaliczyć:

  • promowanie integracji Romów w dziedzinie edukacji w Słowenii, Hiszpanii i Finlandii;

  • programy w celu poprawy zatrudnienia w Bułgarii i Hiszpanii;

  • wspieranie dostępu Romów do opieki zdrowotnej na Węgrzech, w Irlandii i Rumunii oraz środki mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej we Francji i na Węgrzech (więcej przykładów znajduje się w załączniku).

Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że wszystkie państwa członkowskie zareagowały na wezwanie Komisji do utworzenia krajowych punktów kontaktowych w celu śledzenia postępów w realizacji strategii krajowych. Jest to dowodem silnej woli politycznej podjęcia wyzwań związanych z integracją Romów.

Dzisiejsza ocena pokazuje jednak również, że większość państw członkowskich nie przeznaczyła dotąd wystarczających środków budżetowych na integrację Romów. Jedynie 12 państw jasno określiło przeznaczone na ten cel fundusze, niezależnie od tego, czy pochodzą one ze źródeł krajowych czy unijnych, oraz przedstawiło w swoich dokumentach strategicznych konkretne kwoty przeznaczone na środki na rzecz integracji Romów (Bułgaria, Czechy, Grecja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Szwecja).

Komisja przedstawia zalecenia polityczne dla państw członkowskich w odniesieniu do każdego z czterech kluczowych obszarów integracji Romów i formułuje szczegółowe uwagi dotyczące każdej strategii krajowej, podkreślając kluczowe elementy i wskazując główne braki.

Komisja będzie regularnie oceniać działania podjęte przez państwa członkowskie w następstwie dzisiejszego sprawozdania. Komisja będzie publikować roczne sprawozdania z postępów w realizacji środków podejmowanych na poziomie krajowym w ramach UE. Sprawozdania te będą przyczyniać się do utrzymania kwestii integracji Romów w programie działań UE, a także sprawią, że państwa członkowskie będą czuć wzajemną presję, by wdrażać zalecenia Komisji oraz działania, które same zapowiedziały w swoich strategiach.

Kontekst

Romowie – największa europejska mniejszość – są często ofiarami rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Wiele romskich dzieci zamiast uczęszczać do szkoły spędza czas na ulicach. Romowie są często pozbawieni równych szans na rynku pracy. Kobiety romskie są nadal ofiarami przemocy i wykorzystywania.

Ze sprawozdania na temat sytuacji Romów w jedenastu państwach członkowskich, opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Agencję Praw Podstawowych (zob. http://fra.europa.eu) wynika, że jeden na trzech ankietowanych Romów jest bezrobotny, 20 proc. nie jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a 90 proc. żyje poniżej progu ubóstwa. Wielu z nich codziennie zmaga się z uprzedzeniami, nietolerancją, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Żyją oni na marginesie społeczeństwa i przeważnie w bardzo złych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Rządy zaprzepaszczają szansę na wzrost dochodów i wydajności z powodu niewykorzystania potencjalnych talentów. W obecnej dobie kryzysu lepsza integracja gospodarcza i społeczna wszystkich obywateli UE jest zatem koniecznością, lecz by była ona skuteczna, niezbędne jest podjęcie wspólnych działań na wszystkich poziomach w celu uwzględnienia różnorodnych przyczyn wykluczenia. Badania Banku Światowego wskazują, że pełna integracja Romów mogłaby przynieść gospodarkom niektórych krajów około 0,5 mld euro rocznie dzięki zwiększeniu wydajności i wpływów podatkowych oraz ograniczeniu kosztów opieki społecznej.

Celem unijnych ram krajowych strategii integracji Romów jest dokonanie konkretnych zmian warunków życia ludności romskiej poprzez zmianę podejścia do integracji Romów. Odchodząc od fragmentarycznego podejścia skupionego na poszczególnych projektach, unijne ramy prawne po raz pierwszy przenoszą problem integracji Romów na szczebel UE i wyraźnie łączą go ze strategią „Europa 2020” – unijną strategią wzrostu. Ponadto krajowe programy reform w ramach europejskiego semestru zostaną poddane kontroli pod kątem spójności z krajowymi strategiami integracji Romów oraz – w razie potrzeby – państwa członkowskie zostaną poproszone o zajęcie się kwestią integracji Romów w swoich krajowych programach reform.

Wiele obszarów, w których należy zwiększyć integrację Romów – takich jak edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkania – wchodzi w zakres kompetencji krajowych lub regionalnych. Niemniej jednak UE odgrywa ważną rolę w koordynowaniu działań państw członkowskich i udzielaniu pomocy dzięki instrumentom finansowym, w tym funduszom strukturalnym i społecznym.

Dalsze informacje

Dzisiejszy komunikat oraz sprawozdanie na temat krajowych strategii integracji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/roma

Wersje krajowych strategii przedstawionych przez państwa członkowskie można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa Lászla Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Aktualności DG ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europejski Fundusz Społeczny: Romowie:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63&langId=pl

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Załącznik: Przykłady krajowych środków na rzecz promowania integracji Romów w czterech obszarach priorytetowych określonych w ramach UE

1) Edukacja

Słowenia korzysta z pomocy asystentów i mediatorów będących Romami i pracuje nad włączeniem romskich dzieci do edukacji przedszkolnej, tak aby zwiększyć liczbę Romów zdobywających wyższy poziom kształcenia ogólnego (obecnie 18,7 proc, Romów w porównaniu ze średnio 54,3 proc. osób nienależących do społeczności romskiej w Ljubljanie).

Hiszpania wprowadza nowe programy mediacyjne, które mają pomóc w ograniczeniu przedwczesnego kończenia nauki i opuszczania zajęć lekcyjnych (w szkołach podstawowych docelowo planuje się obniżyć ten wskaźnik z obecnego poziomu 22,5 proc. do 15 proc. do roku 2015, a następnie do 10 proc. do roku 2020).

Miasto Kauhajoki w Finlandii zatrudnia instruktorów pochodzenia romskiego do wspierania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzin, jak również młodych osób kontynuujących naukę i poszukujących zatrudnienia.

2) Zatrudnienie

Hiszpania chce zwiększyć poziom zatrudnienia Romów z 44 proc. (w 2011 r.) do 50 proc. w 2015 r. oraz 60 proc. w 2020 r., dzięki ustaleniu konkretnego celu dotyczącego kobiet romskich oraz poprzez programy w zakresie promowania umiejętności i dostępu do szkoleń.

Austria promuje dostęp młodych Romów do rynku pracy za pomocą projektu, który obejmuje pracę społeczną, doradztwo oraz szkolenia. Celem jest pomoc Romom w znajdowaniu pracy, w tym prowadzeniu działalności na własny rachunek.

Bułgaria zwiększa liczbę Romów na rynku pracy, przede wszystkim dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez organizowanie szkoleń w celu poprawy szans zatrudnienia 28 000 osób oraz kształcenie 1 500 osób w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości.

3) Opieka zdrowotna

Węgry chcą skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu przeszkolenia 2 000 romskich kobiet jako pracowników socjalnych wspierających rodziny, pracowników środowiskowych, pracowników pomagających znaleźć zatrudnienie oraz mediatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Irlandia udostępniła szeroki zakres świadczeń zdrowotnych dla Wędrowców Irlandzkich, w tym jednostki ochrony zdrowia Wędrowców oraz projekty podstawowej opieki zdrowotnej (obejmujące mediatorów ds. zdrowia oraz pielęgniarki środowiskowe dla Wędrowców).

Rumunia zatrudnia około 450 mediatorów ds. zdrowia w celu zwiększenia dostępu Romów do publicznej służby zdrowia. Zadaniem mediatorów jest ułatwienie dialogu między Romami a placówkami służby zdrowia i ich personelem. Aktywnie pomagają oni Romom uzyskiwać dokumenty tożsamości, ubezpieczenie zdrowotne i rejestrować się u lekarzy rodzinnych.

4) Mieszkania

W Zjednoczonym Królestwie walijskie władze regionalne uruchomiły specjalne środki w celu poprawy zakwaterowania i dostępu do usług dla Romów i Wędrowców. Walijskie władze regionalne zwiększyły finansowanie władz lokalnych na renowację i tworzenie nowych osiedli z 75 proc. do 100 proc.

Poprzez zintegrowane programy z wykorzystaniem zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Węgry poprawiają warunki socjalne, społecznościowe, edukacyjne, opiekę zdrowotną, zatrudnienie i warunki mieszkaniowe dla osób żyjących w środowiskach dotkniętych zjawiskiem segregacji.

Francja stworzyła projekty „wiosek integracyjnych” w celu zaspokojenia potrzeb osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym Romów mieszkających na nielegalnych osiedlach. Wzorując się na nich, inne władze lokalne będą wdrażać projekty przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Side Bar