Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat a romaintegrációs nemzeti stratégiáik végrehatására

Brüsszel, 2012. május 23. – Az Európai Bizottság a ma elfogadott jelentésében arra szólítja fel az EU-tagállamokat, hogy hajtsák végre az Európában élő 10-12 millió roma gazdasági és társadalmi integrációjának javítását célzó stratégiájukat. A tagállamok e stratégiákat a Bizottság által 2011. április 5-én elfogadott, nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerére válaszul dolgozták ki (lásd: IP/11/400, MEMO/11/216), amelyet röviddel később az EU vezetői is jóváhagytak (IP/11/789).

Az uniós keretrendszer négy, nemzeti erőfeszítést igényelő kulcsterületet határoz meg a romák integrációjának megerősítése céljából: az oktatást, a foglalkoztatást, az egészségügyi ellátást és a lakhatást. Első alkalommal fordul elő, hogy az összes tagállam kötelezettséget vállalt arra, hogy integrált megközelítést dolgoz ki e négy politikai területen, és nemzeti stratégiákat készített a problémák kezelésére.

A mai jelentésben a Bizottság megállapította, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tettek az átfogó romaintegrációs megközelítés kifejlesztésére. A bizottsági jelentés ugyanakkor rávilágít arra is, hogy jóval komolyabb erőfeszítéseket kell tenni a romaintegrációs intézkedésekhez szükséges források biztosítása, a felülvizsgálati mechanizmusok létrehozása, illetve a hátrányos megkülönböztetés és szegregáció elleni küzdelem tekintetében.

„Nagy eredmény, hogy a tagállamok kötelezettségvállalásaiknak eleget téve benyújtották romaintegrációs stratégiáikat. A nemzeti stratégiák előterjesztése ugyanis az első, ám igen fontos lépés” – nyilatkozta Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos, a Bizottság alelnöke. „Mostantól viszont a tagállamoknak magasabb sebességbe kell kapcsolniuk és konkrétabb intézkedések, határozott célok, elkülönített finanszírozás, illetve megbízható nyomon követés és értékelés révén fokozniuk kell erőfeszítéseiket. A papíron kidolgozott stratégiák messze nem elegendőek. A tagállamok politikájában olyan kézzelfogható eredményeknek kell megjelennie, amelyekkel javul az Európában élő 10–12 millió roma élete.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos így fogalmazott: „Noha a roma közösségek előtt álló kihívások tagállamonként igencsak eltérőek, a romák integrációja Európában erkölcsileg, társadalmilag és gazdaságilag is szükségszerű mindannyiunk számára. A jelentés megerősíti, hogy a 2011. októberi javaslatunk értelmében a tagállamoknak a 2014–2020-as pénzügyi időszakra megfelelő romaintegrációs stratégiával kell rendelkezniük, hogy az Európai Szociális Alapból finanszírozási forrásokhoz juthassanak a romaintegrációs intézkedések végrehajtása érdekében.”

Stratégiájában valamennyi tagállam elismeri, hogy az Európai Bizottság által kijelölt négy kulcsterületen csökkenteni kell a romák és a nem romák között fennálló különbségeket.

A tagállamok többsége konkrét intézkedésekben ismerteti, mely módon kívánja elérni a megállapított célkitűzéseket.

Példák a már bevált módszerekre:

  • a romák oktatási integrációjának előmozdítása Szlovéniában, Spanyolországban és Finnországban,

  • foglalkoztatásjavító programok Bulgáriában és Spanyolországban,

  • a romák egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének támogatása Magyarországon, Írországban és Romániában, illetve a lakhatási helyzet javítását célzó intézkedések Franciaországban és Magyarországon (további példák a mellékletben).

További eredmény, hogy a Bizottság felkérésének eleget téve valamennyi tagállam kialakította a nemzeti stratégiája végrehajtását nyomon követő nemzeti kapcsolattartó pontokat. Ebben is kifejeződik az az erős politikai szándék, amely a romaintegrációval kapcsolatos kihívások megválaszolására irányul.

A mai értékelésből az is kiderül, hogy a legtöbb tagállam ez idáig nem különített el elegendő költségvetési forrást a romaintegrációra. Csupán 12 tagállam rendelkezik világosan megjelölt – tagállami vagy uniós forrásból – elkülönített költségvetéssel, és állapított meg stratégiai dokumentumában konkrét összegeket a romaintegrációs politikai intézkedések céljára (Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Svédország).

A négy romaintegrációs kulcsterület mindegyikét illetően a Bizottság szakpolitikai ajánlást tesz a tagállamok felé, és minden egyes nemzeti stratégiáról egyedi visszajelzést készít, amelyben kijelöli a legfontosabb elemeket és feltérképezi a legfőbb hiányosságokat.

A Bizottság a mai jelentés nyomon követéseként rendszeresen értékelni fogja a tagállamok további lépéseit. Az uniós keretrendszer részeként pedig éves jelentéseket tesz majd közzé a tagállami intézkedések tekintetében elért eredményekről. Az ilyen eredményjelentések révén a romaintegráció nemcsak folyamatosan az EU-menetrend szilárd elemét képezi majd, hanem egyben kölcsönös nyomásgyakorlásként hat a tagállamokra, hogy hajtsák végre a Bizottság ajánlásait és a stratégiáikban saját maguk által bejelentett intézkedéseket.

Előzmények

A romák – Európa legnagyobb kisebbsége – gyakran válnak rasszizmus, megkülönböztetés vagy társadalmi kirekesztés áldozatává. Sok roma gyermek az iskola helyett az utcán tölti napjait. A munkaerőpiacon is csak ritkán élveznek egyenlő esélyt. A roma nők még manapság is gyakran válnak erőszakos cselekmények és kizsákmányolás áldozatává.

Az Alapjogi Ügynökség által ma közzétett, a romák 11 tagállambeli helyzetéről szóló jelentés (lásd: http://fra.europa.eu) rávilágít arra, hogy a megkérdezett romák egyharmada munkanélküli, 20%-uknak nincsen egészségbiztosítása és 90%-uk a szegénységi küszöb alatt él. Sokuk nap mint nap előítéletekkel, intoleranciával, hátrányos megkülönböztetéssel és társadalmi kirekesztéssel szembesül. A társadalom peremére szorulva rendkívül rossz társadalmi-gazdasági feltételek között élnek.

A potenciális tehetségek elherdálása a kormányok számára bevételkieséssel és temelékenységcsökkenéssel járhat. Az uniós polgárok fokozottabb gazdasági és társadalmi integrációja válság idején sürgető feladat tehát – a kirekesztés szerteágazó okainak kezelése azonban valamennyi szintet átfogó, hatékony és összehangolt fellépést igényel. A Világbank felmérése szerint a romák teljes körű integrációja néhány ország gazdasága esetében évi 0,5 milliárd euróra becsülhető előnnyel járhat, amely a termelékenység javulása, a szociális kiadások csökkenése és az adóbevételek növekedése formájában valósulna meg.

A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere a romák integrációjával kapcsolatos megközelítés megváltoztatásával azt kívánja elérni, hogy érezhetően javuljon a roma állampolgárok élete. Az uniós keretrendszer a különböző projektekre irányuló inkoherens megközelítés helyett első alkalommal uniós politikai szintre emeli a romaintegrációt és beilleszti az EU növekedési stratégiájába, az Európa 2020 stratégiába. Emellett az európai szemeszter szerinti nemzeti reformprogramokat is megvizsgálják a nemzeti romaintegrációs stratégiával való összhang szempontjából, és – szükség esetén – a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy nemzeti reformprogramjaik keretében a romaintegrációs kérdéseket is kezeljék.

Számos olyan terület van, ahol szükséges a romák integrációjának javítása – például oktatás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás és lakhatás –, ám ezek elsősorban nemzeti vagy regionális hatáskörbe tartoznak. Az EU-nak ugyanakkor fontos szerep jut a tagállami fellépések koordinálásában és a pénzügyi források biztosításában, többek között a Szociális Alap és a strukturális alapok révén.

További információk

A mai szakpolitikai közlemény és a nemzeti integrációs stratégiákról szóló jelentés elérhetősége: http://ec.europa.eu/roma

A tagállamok által benyújtott nemzeti stratégiák elérhetősége:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európai Szociális Alap – Romák: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Melléklet: Példák a romák integrációját előmozdító tagállami intézkedésekre az uniós keretrendszerben meghatározott négy kiemelt területen

1) Oktatás

Szlovénia úgy kíván javítani a roma gyermekek végzési arányán, – amely Ljubljanában a nem romák esetében átlagosan 54,3%, a romáknál pedig 18,7% – hogy roma asszisztenseket és közvetítőket alkalmaz, és már az óvodától kezdve bevonja a roma gyermekeket az oktatásba.

Spanyolország új közvetítési programokat indít az iskolai lemorzsolódás és hiányzások csökkentésére (az alapfokú oktatásban a cél a jelenlegi 22,5%-os arány 2015-ig 15%-ra, majd 2020-ig 10%-ra való csökkentése).

A finnországi Kauhajoki város roma háttérrel rendelkező oktatókat alkalmaz, akik segítenek az óvodás és általános iskolás gyermekeknek és családjuknak, valamint pártfogolják a fiatal felnőtteket a továbbtanulásban és a munkakeresésben.

2) Foglalkoztatás

Spanyolország készségfejlesztő és a képzéshez hozzáférést biztosító programok révén a roma népesség foglalkoztatási rátáját a 2011. évi 44%-ról 2015-ig 50%-ra, majd 2020-ig 60%-ra kívánja növelni, külön célkitűzést meghatározva a roma nők foglalkoztatására.

Ausztria közösségi munkát, mentorálást és képzést magában foglaló projekttel ösztönzi a roma fiatalok munkaerő-piaci hozzáférését. A projekt célja a romák munkavállalásának elősegítése, ideértve az önfoglalkoztatás támogatását is.

Bulgária úgy emeli a foglalkoztatott romák számát, hogy – főként az ESZA támogatásával – 28 000 roma számára szervez képzéseket foglalkoztathatóságuk javítására, illetve 1500 romát képez vállalatvezetési és vállalkozási témában.

3) Egészségügyi ellátás

Magyarország az Európai Szociális Alap segítségével 2000 roma nőt kíván családsegítő szociális munkásként, közösségfejlesztőként, állásközvetítőként és egészségügyi közvetítőként képzéshez juttatni.

Írország a vándorló életmódot folytatók igényeinek kiszolgálására különböző egészségügyi szolgálatokat – vándorló életmódot folytatók számára felállított rendelők és egészségügyi alapellátási projektek – hozott létre (ideértve a vándorlókkal foglalkozó egészségügyi közvetítőket és nővéreket is).

Románia közel 450 egészségügyi közvetítőt foglalkoztat annak érdekében, hogy javítsa a romák egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését. E közvetítők a romák és az egészségügyi intézmények, illetve dolgozók közötti párbeszédet segítik elő. Tevékenyen segítik a romákat a személyazonosító okmányok beszerzése és az egészségbiztosításhoz jutás, valamint a háziorvos-választás területén.

4) Lakhatás

Az Egyesült Királyságban a walesi hatóságok egyedi intézkedéseket hoztak a romák és a vándorlók szálláslehetőségeinek és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására. A walesi kormányzat 75-ről 100%-ra emelte a lakóhelyek felújítása vagy építése céljából a helyi hatóságok rendelkezésére bocsátott forrásokat.

Magyarország az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból indított integrált programok révén javít a szegregált lakókörnyezetben élők szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és lakhatási feltételein.

Franciaországban „beilleszkedési falvakat” alakítottak ki az illegális telepeken élő hátrányos helyzetű emberek – köztük romák – igényeinek kielégítésére. Az ilyen projekteket a különböző helyi hatóságok az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával fogják átvenni.


Side Bar