Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles rakendama romade integratsiooni käsitlevaid riiklikke strateegiaid

Brüssel, 23. mai 2012. Euroopa Komisjon kutsus täna avaldatud aruandes ELi liikmesriike üles rakendama riiklikke strateegiaid, mille abil parandatakse Euroopas elava 10-12 miljoni roma majanduslikku ja sotsiaalset kaasatust. Liikmesriigid töötasid need kavad välja vastusena komisjoni esitatud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikule, mis võeti vastu 5. aprillil 2011 (vt IP/11/400, MEMO/11/216) ja mille ELi juhid varsti pärast vastuvõtmist heaks kiitsid (IP/11/789).

ELi raamistikus määratakse kindlaks neli valdkonda, milles riigid romade integratsiooni parandama peavad: juurdepääs haridusele, töökohtadele, tervishoiuteenustele ja eluasemele. Esimest korda on liikmesriigid võtnud kohustuse töötada välja terviklik lähenemisviis nimetatud neljale poliitikavaldkonnale ja koostanud riiklikud strateegiad nendes valdkondades võetavateks meetmeteks.

Täna esitatud aruandes teeb komisjon järelduse, et liikmesriigid on pingutanud loomaks terviklikku lähenemisviisi romade integratsioonile. Siiski selgub komisjoni aruande põhjal, et veel palju on vaja ära teha romade kaasamise piisava rahastamise, järelevalvemehhanismide kehtestamise ning diskrimineerimise ja segregatsiooniga võitlemise valdkonnas.

„On hea uudis, et liikmesriigid on oma kohustust täitnud ja romade integratsiooni käsitlevad strateegiad esitanud. See on esimene ja oluline samm,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Siiski peavad liikmesriigid nüüd tegevust hoogustama ja tugevdama jõupingutusi konkreetesemate meetmete, täpsete eesmärkide, selgelt suunatud rahastamise ning kindla järelevalve ja hindamise abil. Me vajame enamat kui strateegiad paberil. Meil on vaja tegelikke tulemusi riikliku poliitika näol, mis parandab Euroopas elava 10-12 miljoni roma olukorda.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Romade kaasamine on kogu Euroopa majanduslik, sotsiaalne ja moraalne kohustus, isegi kui roma kogukondadega seotud probleemid on liikmesriigiti erinevad. See aruanne rõhutab, kui vajalik oli oktoobris 2011 tehtud ettepanek, mille kohaselt liikmesriikidel peaksid eelarveperioodil 2014–2020 enne Euroopa Sotsiaalfondist vahendite saamist olema kinnitatud romade kaasamise strateegiad.”

Nendes strateegiates peavad kõik liikmesriigid tunnistama vajadust vähendada erinevusi romade ja muud päritolu isikute vahel Euroopa Komisjoni kindlaks määratud neljas peamises valdkonnas.

Enamik liikmesriike on esitanud konkreetsed meetmed, mille abil nad kokkulepitud eesmärgid saavutada kavatsevad.

Mõned head näited:

  • Romade kaasamine haridusvaldkonnas Sloveenias, Hispaanias ja Soomes

  • tööhõive parandamise kavad Bulgaarias ja Hispaanias

  • Romade tervishoiuteenustele juurdepääsu parandamine Ungaris, Iirimaal ja Rumeenias ning eluaseme parandamise meetmed Prantsusmaal ja Ungaris (rohkem näiteid on esitatud lisas).

Täiendav positiivne aspekt on see, et kõik liikmesriigid on vastanud komisjoni üleskutsele määrata kindlaks riiklikud kontaktpunktid, mille kaudu riiklike strateegiate rakendamist jälgida saab. See tõendab tugevat poliitilist tahet romade integratsiooniga tegelemiseks.

Ometi näitab täna esitatud hinnang ka seda, et enamikul liikmesriikidel ei ole seni õnnestunud suunata romade kaasamiseks piisavalt eelarvevahendeid. Vaid 12 riiki on rahastamisallikad selgelt kindlaks määranud, toimugu rahastamine siis kas riiklikest või ELi vahenditest, ning esitanud romade integratsiooni poliitikameetmetele mõeldud konkreetsed summad oma strateegiates (need riigid on Bulgaaria, Tšehhi, Kreeka, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi).

Kõigis romade integratsiooni neljas olulises valdkonnas esitab komisjon liikmesriikidele poliitikasoovitusi ja annab konkreetset tagasisidet kõigi riiklike strateegiate kohta, rõhutades olulisimat ja määrates kindlaks puudujäägid.

Täna esitatud aruande järelmeetmena hindab komisjon korrapäraselt liikmesriikide tegevust. Komisjon avaldab iga-aastased eduaruanded, mis käsitlevad ELi raamistikus riiklikul tasandil võetud meetmeid. Need eduaruanded mitte ainult ei hoia romade integratsiooni kindlalt ELi päevakorras, vaid avaldavad liikmesriikidele survet nii komisjoni soovituste kui ka oma strateegiates esitatud meetmete rakendamiseks.

Taust

Romad on Euroopa suurima vähemusena sageli rassismi, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse ohvriteks. Paljud roma lapsed ei käi koolis ja on ikka veel tänavalapsed. Romadele ei anta tööturul sageli võrdseid võimalusi. Roma naised on sageli vägivalla ja ärakasutamise ohvriteks.

Põhiõiguste amet esitas täna aruande, mis käsitleb romade olukorda 11 liikmesriigis (vt: http://fra.europa.eu) ja mis näitab, et küsitletud romade puhul on üks kolmest töötu, 20 %-l puudub tervisekindlustus ja 90 % elavad allpool vaesuspiiri. Paljud neist puutuvad oma igapäevaelus kokku eelarvamuste, sallimatuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutusega. Romasid marginaliseeritakse ja nad elavad enamasti äärmiselt vaestes sotsiaalmajanduslikes tingimustes.

Valitsused jäävad ilma tulust ja tootlikkusest, sest potentsiaalseid andeid ei kasutata. Seepärast on praegusel kriisiperioodil kohustuslik kõigi ELi kodanike parem majanduslik ja sotsiaalne integratsioon. Et see oleks tõhus, on kõigil tasanditel vaja võtta kontsentreeritud meetmeid tõrjutuse erinevate põhjuste kaotamiseks. Maailmapanga uurimuse põhjal tooks romade täielik integratsioon teatavates riikides kaasa ligikaudu 0,5 miljardi euro suuruse kasu aastas, sest suureneb tootlikkus, sotsiaalabi kulud kahanevad ja maksutulud kasvavad.

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku eesmärk on aidata liikmesriikidel konkreetsemalt parandada romade elu, muutes suhtumist nende kaasatusse. Killustatud ja üksikprojektidele keskenduva lähenemisviisi asemel tõstatab ELi raamistik romade kaasatuse küsimuse esimest korda ELi tasandil ja seob selle selgelt ELi majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020”. Lisaks uuritakse Euroopa poolaasta raames riiklike reformikavade kokkusobivust romade integratsiooni käsitlevate riiklike strateegiatega ning vajaduse korral palutakse liikmesriikidel romade integratsiooni probleem riiklikusse reformikavva lülitada.

Paljud valdkonnad, kus romade integratsioon võiks olla parem, nagu haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase, kuuluvad esmajoones riiklikusse või piirkondlikku vastutusalasse. Siiski on ELil oluline roll liikmesriikide meetmete kooskõlastamisel ja rahaliste vahenditega toetamisel, sealhulgas sotsiaalfondist ja struktuurifondidest.

Lisateave

Täna esitatud poliitikateatis ja aruanne, mis käsitleb riiklikke integratsioonistrateegiaid, on kättesaadavad siin: http://ec.europa.eu/roma

Liikmesriikide esitatud riiklike strateegiate versioonid on kättesaadavad siin:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku Lázsló Andori koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Sotsiaalfond: romad:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Lisa: näited riiklikest meetmetest romade kaasatuse edendamiseks ELi raamistikus kindlaksmääratud neljas prioriteetses valdkonnas

1) Haridus

Sloveenias kasutatakse romadest abilisi ja vahendajaid ning püütakse anda roma lastele eelkooliharidust, et parandada üldharidust omandavate romade hulka (praegu on selleks määraks Ljubljanas romade puhul 18,7% võrreldes 54,3 %ga muud päritolu laste puhul).

Hispaania võtab kasutusele uued vahendusprogrammid, et aidata vähendada varajast koolist väljalangemist ja koolist puudumist (põhikoolis on eesmärk vähendada väljalangemist ja puudumist praeguselt 22,5 %-lt 15 %-le 2015. aastaks ja 10 %-le 2020. aastaks)

Soome linn Kauhajoki kasutab kolme roma taustaga õpetajat, et toetada lapsi ja nende perekondi eel- ja üldhariduskoolis ning toetada noori täiskasvanuid edasistes õpingutes ja töö leidmisel.

2) Tööhõive

Hispaania kavatseb oskuste edendamise ja koolitusvõimaluste parandamise abil suurendada roma elanikkonna tööhõivet 44 %-lt (2011. aastal) 50 %-le aastal 2015 ja 60 %-le aastal 2020, seades eraldi eesmärgi roma päritolu naiste tööhõivele.

Austria toetab roma noorte juurdepääsu tööturule projektiga, mis hõlmab ühiskondlikku tööd, juhendamist ja koolitusi. Selle eesmärk on aidata romadel tööd leida, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjana.

Bulgaaria kavatseb eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi toetusel suurendada romade tööhõivet, korraldades koolitusi, et parandada enam kui 28 000 inimese atraktiivsust tööturul. 1 500 inimesele pakutakse juhtimis- ja ettevõtluskoolitust.

3) Tervishoid

Ungari kavatseb Euroopa Sotsiaalfondi abiga koolitada 2000 roma naist perekondi toetavateks sotsiaaltöötajateks, kogukondade arendajateks, töönõustajateks ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevateks vahendajateks.

Iirimaa pakub mitmeid traveller’idele suunatud terviseteenuseid, nagu traveller'ide tervishoiuüksused ja esmatasandi arstiabi projektid (sealhulgas tervishoiuvaldkonnas tegutsevad vahendajad ja traveller'idega tegelevad tervishoiutöötajad).

Rumeenia palkab umbes 450 tervishoiuvaldkonnas tegutsevat vahendajat, et parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust romade jaoks. Vahendajate ülesanne on aidata romadel suhelda meditsiiniasutuste ametnike ja töötajatega. Nad toetavad aktiivselt romasid, et aidata neil saada isikut tõendav dokument ja tervisekindlustus ning leida endale perearst.

4) Eluase

Ühendkuningriigis on Walesi piirkondlikud ametiasutused võtnud erimeetmeid, et parandada romade ja traveller'ide elamistingimusi ja nende juurdepääsu avalikele teenustele. Walesi valitsus on kohalikele ametiasutustele eluasemete remontimiseks ja uute peatuspaikade rajamiseks antava rahastamise määra suurendanud 75 %-lt 100 %-le.

Ungari rakendab Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise abil terviklikke programme, mille eesmärk on eraldatud keskkonnas elavate inimeste sotsiaalsete, kogukondlike, haridus-, töö- ja elamistingimuste parandamine.

Prantsusmaal on arendatud välja nn varjupaigakülad, et rahuldada ebasoodsas olukorras olevate isikute, sealhulgas ebaseaduslikes asundustes elavate romade vajadusi. Selliseid projekte hakkavad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel rakendama ka mitmed kohalikud omavalitsused.


Side Bar