Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια για την ένταξη των Ρομά

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική ένταξη των 10 - 12 εκατομμυρίων Ρομά της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη κατάρτισαν αυτά τα σχέδια βάσει του Πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 5 Απριλίου 2011 (βλ. IP/11/400, MEMO/11/216) και προσυπογράφηκε από τους ηγέτες της ΕΕ λίγο αργότερα (IP/11/789).

Το Πλαίσιο της ΕΕ καθόρισε τέσσερις πυλώνες όπου απαιτούνται εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά: πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση. Για πρώτη φορά, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν ότι θα αναπτύξουν ολοκληρωμένη προσέγγιση σ’ αυτούς τους τέσσερις τομείς πολιτικής και σχεδίασαν εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των τομέων με προτεραιότητα.

Στη σημερινή έκθεση, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη κατέβαλαν προσπάθειες για να αναπτύξουν συνολική προσέγγιση για την ένταξη των Ρομά. Ωστόσο, στην έκθεση της Επιτροπής τονίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την ένταξη των Ρομά, να δημιουργηθούν μηχανισμοί παρακολούθησης και να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο διαχωρισμός.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, κα Viviane Reding, δήλωσε τα εξής: «Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη τήρησαν τη δέσμευσή τους και παρουσίασαν στρατηγικές ένταξης των Ρομά είναι πολύ θετικό. Η παρουσίαση των εθνικών στρατηγικών είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να επιταχύνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προβλέποντας περισσότερο συγκεκριμένα μέτρα, ρητούς στόχους, ειδική για το σκοπό αυτό χρηματοδότηση και ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα από στρατηγικές που υπάρχουν απλώς στα χαρτιά. Χρειαζόμαστε απτά αποτελέσματα στις εθνικές πολιτικές που να βελτιώνουν τις ζωές των 10-12 εκατομμυρίων Ρομά της Ευρώπης.»

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε τα εξής: «Η ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη αποτελεί κοινή οικονομική, κοινωνική και ηθική επιταγή, ακόμα και αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Η παρούσα έκθεση τονίζει ότι, σύμφωνα με την πρότασή μας του Οκτωβρίου 2011, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει δέουσα στρατηγική ένταξης των Ρομά για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 πριν να λάβουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτό τον σκοπό.»

Στις στρατηγικές όλων των κρατών μελών, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του γενικού πληθυσμού στους τέσσερις βασικούς τομείς που καθορίστηκαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα περισσότερα κράτη μέλη παρουσίασαν ειδικά μέτρα για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους.

Στα καλά παραδείγματα περιλαμβάνονται:

  • η προώθηση της ένταξης των Ρομά στην εκπαίδευση στη Σλοβενία, Ισπανία και Φινλανδία,

  • τα προγράμματα για τη βελτίωση της απασχόλησης στη Βουλγαρία και την Ισπανία,

  • η στήριξη για την πρόσβαση των Ρομά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ρουμανία και μέτρα για τη βελτίωση της στέγασης στη Γαλλία και την Ουγγαρία (βλ. παράρτημα για περισσότερα παραδείγματα).

Μια περαιτέρω θετική πτυχή είναι ότι όλα τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Επιτροπής για τον καθορισμό εθνικών αρμοδίων επικοινωνίας προκειμένου να παρακολουθούν την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών. Αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ένταξη των Ρομά.

Ωστόσο, στη σημερινή αξιολόγηση επισημαίνεται επίσης ότι τα περισσότερα κράτη μέλη απέτυχαν μέχρι σήμερα να διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την ένταξη των Ρομά. Μόνο 12 χώρες καθόρισαν με σαφήνεια τα προς διάθεση κονδύλια, είτε από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της ΕΕ, και παρουσίασαν στα έγγραφα στρατηγικής τους συγκεκριμένα ποσά όσον αφορά τα μέτρα πολιτικής για την ένταξη των Ρομά (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Σουηδία).

Για καθένα από τους τέσσερις βασικούς τομείς της ένταξης των Ρομά, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις πολιτικής προς τα κράτη μέλη και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε εθνική στρατηγική, τονίζοντας τα βασικά στοιχεία και εντοπίζοντας τα κύρια κενά.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη ως συνέχεια στην σημερινή έκθεση. Η Επιτροπή θα δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις προόδου για τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός του πλαισίου της ΕΕ. Αυτές οι εκθέσεις προόδου όχι μόνο θα διατηρούν σε σταθερή βάση το θέμα της ένταξης των Ρομά στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ, αλλά θα ασκούν ισότιμες πιέσεις στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής καθώς και των δράσεων που τα ίδια έχουν ανακοινώσει στις στρατηγικές τους.

Ιστορικό

Οι Ρομά, η μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης, πέφτουν συχνά θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Πολλά παιδιά Ρομά αντί να πηγαίνουν στο σχολείο βρίσκονται ακόμα στους δρόμους. Συχνά δεν παρέχονται στους Ρομά ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες Ρομά συνεχίζουν να είναι θύματα βίας και εκμετάλλευσης.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των Ρομά σε έντεκα κράτη μέλη (βλ.: http://fra.europa.eu) καταδεικνύει ότι, μεταξύ των Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα, ένας στους τρεις είναι άνεργος, ποσοστό 20% δεν έχει ασφάλιση ασθενείας και ποσοστό 90% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πολλοί αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό στην καθημερινή ζωή τους. Είναι περιθωριοποιημένοι και οι περισσότεροι ζουν σε εξαιρετικά φτωχές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Οι κυβερνήσεις ζημιώνονται από τη στασιμότητα των εσόδων και της παραγωγικότητας, λόγω της ενδεχόμενης απώλειας δυνητικών ταλέντων. Επομένως, σ’ αυτή την περίοδο κρίσης η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών της ΕΕ αποτελεί επιτακτική ανάγκη· για να είναι όμως αποτελεσματική, απαιτείται συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά αίτια του αποκλεισμού. Από έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας προκύπτει ότι η πλήρης ένταξη των Ρομά θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 0,5 δισεκατ. ευρώ ετησίως στις οικονομίες ορισμένων χωρών αυξάνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας τις δαπάνες πρόνοιας και βελτιώνοντας τα φορολογικά έσοδα.

Το Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά αποβλέπει στην επίτευξη απτής διαφοράς στη ζωή των Ρομά τροποποιώντας την προσέγγιση για την ένταξή τους. Αντί της αποσπασματικής προσέγγισης που εστιάζεται σε μεμονωμένα σχέδια, το Πλαίσιο της ΕΕ τοποθετεί για πρώτη φορά την ένταξη των Ρομά στο επίπεδο της ΕΕ και τη συνδέει σαφώς με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δηλαδή τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη. Επιπλέον, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων εντός του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα ελεγχθούν διεξοδικά ως προς τη συνοχή τους με τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ένταξης των Ρομά στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Πολλοί από τους τομείς βελτίωσης της ένταξης των Ρομά – όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η στέγαση – αποτελούν πρωτίστως εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες. Ωστόσο, η ΕΕ δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών και την παροχή συνδρομής με χρηματοοικονομικά μέσα, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Ταμείο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σημερινή ανακοίνωση πολιτικής και την έκθεση για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/roma

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις εθνικές στρατηγικές όπως υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/reding

Ιστοσελίδα του κ. László Andor, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Παρακολουθήστε τον László Andor στο Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Αίθουσα Τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Ρομά: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Παράρτημα: Παραδείγματα εθνικών μέτρων για την προώθηση της ένταξης των Ρομά στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που καθορίστηκαν στο Πλαίσιο της ΕΕ

1) Εκπαίδευση

Η Σλοβενία χρησιμοποιεί βοηθούς και διαμεσολαβητές Ρομά και επιδιώκει να εντάξει τα παιδιά Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση ώστε να βελτιώσει το ποσοστό ολοκλήρωσης της γενικής εκπαίδευσης για τους Ρομά (σήμερα το ποσοστό για τους Ρομά ανέρχεται στο 18,7% σε σύγκριση με ποσοστό 54,3% για τον γενικό πληθυσμό στη Λιουμπλιάνα).

Η Ισπανία καταρτίζει νέα προγράμματα διαμεσολάβησης, με σκοπό να μειώσει τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των συχνών απουσιών (στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο στόχος είναι να μειωθεί το εν λόγω ποσοστό από το 22,5% που είναι σήμερα στο 15 % έως το 2015 και στο 10 % έως το 2020).

Ο δήμος Kauhajoki στη Φινλανδία χρησιμοποιεί εκπαιδευτικούς καταγωγής Ρομά για να παρέχουν στήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες στην προσχολική εκπαίδευση και στο επίπεδο των ενιαίων σχολείων καθώς και στους νέους για την πραγματοποίηση περαιτέρω σπουδών και στην εξεύρεση απασχόλησης.

2) Απασχόληση

Η Ισπανία επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης των Ρομά από το 44 % (το 2011) στο 50 % το 2015 και στο 60 % το 2020, θέτοντας συγκεκριμένο στόχο για το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών Ρομά, μέσω προγραμμάτων για την προώθηση των δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην κατάρτιση.

Η Αυστρία προωθεί την πρόσβαση νεαρών Ρομά στην αγορά εργασίας μέσω σχεδίου που περιλαμβάνει κοινωνική εργασία, καθοδήγηση και κατάρτιση. Ο στόχος έγκειται στην παροχή βοήθειας στους Ρομά για την εξεύρεση θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.

Η Βουλγαρία αυξάνει τον αριθμό των Ρομά που εργάζονται, κυρίως με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διοργανώνοντας επιμορφωτικά μαθήματα για να βελτιωθεί το επίπεδο απασχολησιμότητας 28 000 ατόμων και καταρτίζοντας 1 500 άτομα σε θέματα διαχείρισης και επιχειρηματικότητας.

3) Υγειονομική περίθαλψη

Η Ουγγαρία σκοπεύει να εκπαιδεύσει 2 000 γυναίκες Ρομά ως κοινωνικούς λειτουργούς οικογενειακής υποστήριξης, φορείς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, διαμεσολαβητές απασχόλησης και διαμεσολαβητές υγειονομικής περίθαλψης με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η Ιρλανδία δημιούργησε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας ειδικά για μετακινούμενους πληθυσμούς (Travellers), όπως οι μονάδες υγείας μετακινούμενων πληθυσμών και τα έργα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών υγείας και νοσοκόμων δημόσιας υγείας για μετακινούμενους πληθυσμούς.

Η Ρουμανία απασχολεί περίπου 450 διαμεσολαβητές υγείας για να αυξήσει την πρόσβαση των Ρομά στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των Ρομά και των ιατρικών ιδρυμάτων και του ιατρικού προσωπικού. Υποστηρίζουν ενεργά τους Ρομά όσον αφορά την απόκτηση εγγράφων στοιχείων ταυτότητας, την ασφάλιση ασθενείας και την εγγραφή τους ως ασθενών στους οικογενειακούς ιατρούς.

4) Στέγαση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές της Ουαλίας εφαρμόζουν ειδικά μέτρα για τη βελτίωση των καταλυμάτων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για Ρομά και μετακινούμενους πληθυσμούς. Η χρηματοδότηση που χορηγείται στις τοπικές αρχές από την ουαλική κυβέρνηση για την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων αυξήθηκε από το 75 % στο 100 %.

Η Ουγγαρία βελτιώνει τις κοινωνικές, τοπικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές, εργασιακές και στεγαστικές συνθήκες όσων ζουν σε γκετοποιημένα περιβάλλοντα μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων που αξιοποιούν πόρους τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όσο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη Γαλλία, δημιουργήθηκαν «χωριά ενσωμάτωσης», προγράμματα που έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι Ρομά, τα οποία ζουν σε παράνομους καταυλισμούς. Τα προγράμματα θα εφαρμοστούν και από διάφορες άλλες τοπικές αρχές, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Side Bar