Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise vyzývá členské státy, aby provedly své plány integrace Romů

Brusel 23. května 2012 – Evropská komise dnes přijala zprávu, ve které vyzvala členské státy EU, aby provedly své vnitrostátní strategie ke zlepšení ekonomické a sociální integrace 10–12 milionů evropských Romů. Tyto strategie členské státy vypracovaly v reakci na Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který Komise přijala dne 5. dubna 2011 (viz IP/11/400, MEMO/11/216) a který krátce poté podpořili čelní představitelé EU (IP/11/789).

Rámec EU stanoví čtyři pilíře, ve kterých mají členské státy usilovat o lepší integraci Romů: přístup ke vzdělání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení. Je to poprvé, co se všechny členské státy zavázaly rozvíjet integrovaný přístup napříč těmito čtyřmi oblastmi a předložily strategie pro tyto prioritní oblasti.

V dnešní zprávě Komise konstatovala, že členské státy usilují o vypracování komplexního přístupu k integraci Romů. Zdůraznila však, že pokud jde o zajištění dostatečných finančních prostředků k integraci Romů, zavedení kontrolních mechanismů a boj s diskriminací a segregací, je třeba udělat mnohem více.

„Je dobře, že členské státy dostály svým závazkům a předložily strategie integrace Romů. Vnitrostátní strategie jsou první důležitý krok,“ řekla komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Viviane Readingová. „Členské státy však nyní musí zabrat a podpořit své úsilí konkrétními opatřeními a cíli, vyčleněním finančních prostředků a důsledným monitorováním a vyhodnocováním. Strategie nesmí zůstat jen na papíře. Potřebujeme, aby vnitrostátní politiky vedly k hmatatelným výsledkům, které zlepší život 10–12 milionů evropských Romů.“

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor řekl: „Začleňování Romů v Evropě je ekonomickou, sociální a morální nutností, třebaže se výzvy, kterým romské komunity čelí, v jednotlivých členských státech liší. Tato zpráva podtrhuje význam našeho návrhu z října 2011, aby měly členské státy na rozpočtové období 2014–2020 vypracovanou vhodnou strategii začleňování Romů dříve, než k tomuto účelu obdrží finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.“

Všechny členské státy ve svých strategiích uznávají potřebu zmenšit rozdíly mezi Romy a ostatními občany ve čtyřech oblastech uváděných Evropskou komisí.

Většina členských států předložila konkrétní opatření, kterými hodlají dohodnutých cílů dosáhnout.

Mezi dobré příklady patří:

  • podpora začleňování Romů do vzdělávání ve Slovinsku, Španělsku a Finsku,

  • systémy pro zvýšení zaměstnanosti v Bulharsku a Španělsku,

  • podpora přístupu Romů ke zdravotní péči v Maďarsku, Irsku a Rumunsku a opatření ke zlepšení podmínek bydlení ve Francii a Maďarsku (další příklady v příloze),

Pozitivní je také to, že všechny členské státy zareagovaly na výzvu Komise, aby založily vnitrostátní kontaktní místa, která budou sledovat provádění vnitrostátních strategií. To dokládá silnou politickou vůli problém integrace Romů řešit.

Dnešní hodnocení však také podtrhuje, že většině členských států se na začlenění Romů zatím nepodařilo vyčlenit dostatečné rozpočtové zdroje. Pouze 12 členských států ve svých strategických plánech jasně uvedlo vyčleněné finanční prostředky, ať už z vlastního rozpočtu nebo ze zdrojů EU, a předložilo konkrétní částky určené na opatření k začleňování Romů (Bulharsko, Česká republika, Řecko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Švédsko).

Komise členským státům předložila doporučení ke každé ze čtyř oblastí, které jsou pro integraci Romů klíčové, a ke každé vnitrostátní strategii poskytla konkrétní zpětnou vazbu, v níž zdůraznila klíčové prvky a upozornila na hlavní nedostatky.

V návaznosti na dnešní zprávu bude Komise pravidelně posuzovat kroky, které členské státy učinily. Každý rok vydá zprávu o pokroku v oblasti opatření přijímaných v rámci EU na vnitrostátní úrovni. Tyto zprávy o pokroku nejen zajistí, že se EU bude integrací Romů nadále zabývat, ale také vystaví členské státy vzájemnému nátlaku, aby se řídily doporučeními Komise a provedly kroky, které ve svých plánech samy předložily.

Souvislosti

Romové – největší menšina v Evropě – se často stávají oběťmi rasismu, diskriminace a sociálního vyloučení. Mnoho romských dětí je nadále na ulici, místo aby chodily do školy. Romům jsou často upírány rovné příležitosti na trhu práce. Romské ženy jsou stále ještě oběťmi násilí a vykořisťování.

Zpráva o situaci Romů v jedenácti členských státech, kterou dnes vydala Agentura Evropské unie pro základní práva (viz http://fra.europa.eu), uvádí, že třetina dotazovaných Romů je nezaměstnaných, 20 % nemá zdravotní pojištění a 90 % žije pod hranicí chudoby. Mnozí musí denně čelit předsudkům, nesnášenlivosti, diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Jsou vytlačeni na okraj společnosti a většinou žijí v mimořádně špatných socio-ekonomických podmínkách.

Vlády přicházejí o možný nárůst příjmů a produktivity, neboť potenciální talent romské populace by mohl přijít nazmar. V současném období krize je proto lepší ekonomická i sociální integrace všech občanů EU nutností. Aby však byla účinná, je nezbytné četné příčiny vyčlenění řešit pomocí koordinovaných kroků na všech úrovních. Podle výzkumu Světové banky by plná integrace Romů mohla ekonomikám některých zemí přinést zhruba půl miliardy EUR ročně, jelikož by mohla zlepšit produktivitu, snížit sociální výdaje a podpořit růst daňových výnosů.

Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů má členským státům pomoci znatelně zlepšit život Romů tím, že změní přístup k jejich začleňování. Místo roztříštěného přístupu zaměřeného na jednotlivé projekty výše uvedený rámec EU poprvé povýšil otázku integrace Romů na úroveň EU a uvedl ji do jasných souvislostí se strategií Evropa 2020, tedy strategií EU pro růst. U vnitrostátních programů reforem v rámci evropského semestru se navíc bude posuzovat, zda jsou v souladu s vnitrostátními strategiemi integrace Romů a v případě nesrovnalostí budou členské státy požádány, aby integraci Romů zapracovaly do svých vnitrostátních programů reforem.

Řada oblastí, kde by se pro integraci Romů dalo dělat více (např. vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení), spadá především do pravomoci členských států a regionů. Významná role EU však spočívá v koordinaci činností členských států a pomoci prostřednictvím finančních nástrojů, včetně sociálního fondu a strukturálních fondů.

Další informace

Dnešní sdělení o politice a zprávu o vnitrostátních strategiích integrace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/roma

Vnitrostátní strategie ve znění předloženém členskými státy naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky Lászla Andora, komisaře EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropský sociální fond: Romové: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)

Příloha: Příklady vnitrostátních opatření na podporu začlenění Romů ve čtyřech prioritních oblastech vymezených v Rámci EU

1) Vzdělávání

Slovinsko využívá romské asistenty a mediátory a snaží se zapojit romské děti do předškolního vzdělávání, a tak zvýšit míru dokončení všeobecného vzdělání (v současnosti v Lublani u romské populace činí 18,7% oproti 54,3% u populace neromské).

Španělsko zavádí nové mediační programy, které mají pomoci snížit počet osob předčasně ukončujících školní docházku a omezit záškoláctví (cílem je snížení záškoláctví v základním vzdělávání z dnešních 22,5 % na 15 % do roku 2015 a na 10 % do roku 2020).

Město Kauhajoki ve Finsku využívá pedagogické pracovníky romského původu, kteří poskytují podporu dětem v předškolním a základním vzdělávání a jejich rodinám a také pomáhají mladým dospělým v dalším studiu a při hledání práce.

2) Zaměstnanost

Španělsko si klade za cíl zvýšit míru zaměstnanosti romského obyvatelstva ze 44 % (v roce 2011) na 50 % v roce 2015 a 60 % v roce 2020, přičemž si stanovuje konkrétní cíl zaměstnávání romských žen prostřednictvím programů k rozvíjení kvalifikace a usnadnění přístupu k odborné přípravě.

Rakousko podporuje přístup mladých Romů na trh práce prostřednictvím projektu, který zahrnuje obecně prospěšné práce, odbornou přípravu a školení. Cílem je pomoci Romům vstoupit na trh práce, a to i jako osoby samostatně výdělečně činné.

Bulharsko zvyšuje počet zaměstnaných Romů, zejména za pomoci podpory z Evropského sociálního fondu, a to pořádáním kurzů, které mají zlepšit zaměstnatelnost 28 000 osob, a školením 1 500 osob v oblasti managementu a podnikání.

3) Zdravotní péče

Maďarsko si dalo za cíl pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu vyškolit 2 000 romských žen, které budou působit jako sociální pracovnice pomáhající rodinám, mediátorky ve zdravotnictví, podílet se na rozvoji komunity či pomáhat při hledání zaměstnání.

Irsko zavedlo širokou škálu zdravotních služeb pro kočující, např. zdravotnická zařízení pro kočující a projekty základní zdravotní péče (včetně mediátorů ve zdravotnictví a veřejných zdravotních sester pro kočující).

Rumunsko zaměstnalo asi 450 mediátorů ve zdravotnictví, aby Romům usnadnilo přístup k veřejnému zdravotnictví. Jejich úkolem je usnadnit dialog mezi Romy a zdravotními zařízeními a jejich personálem. Romům aktivně pomáhají získat doklad totožnosti, zdravotní pojištění a registrovat se u praktického lékaře.

4) Bydlení

Ve Spojeném království zavedly velšské regionální orgány pro Romy a kočovníky konkrétní opatření ke zlepšení bydlení a přístupu ke službám. Velšská vláda navýšila míru financování renovace a vytváření nových prostor k bydlení místními orgány ze 75 % na 100 %.

Maďarsko prostřednictvím integrovaných programů využívajících prostředků z Evropského sociálního fondu i Evropského fondu pro regionální rozvoj zlepšuje sociální podmínky, podmínky v komunitě, vzdělávání, zdravotní péči, zaměstnanost a bytovou situaci osob žijících v segregovaném prostředí.

Francie vytvořila „integrační vesnice“, projekty, jejichž cílem je uspokojovat potřeby znevýhodněných osob žijících v ilegálních osadách, včetně Romů. Tyto projekty budou s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj zavádět různé místní orgány.


Side Bar