Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya arbetsmarknadsavtal banar väg för bättre arbetsvillkor inom fisket

Bryssel den 21 maj 2012 – I dag undertecknar representanter för EU:s arbetsgivare och fackföreningar inom havsfiskesektorn ett avtal som ska garantera fiskare rimliga arbetsförhållanden på fiskefartyg. Avtalet gäller minimikrav på anställningsvillkor, inklusive kost och logi, hälsa och säkerhet, sjukvård och socialförsäkringar. Genom avtalet tillämpas på EU-nivå ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen.

Genom avtalet bekräftar EU att man vill förbättra arbetsvillkoren för fiskare både i EU och globalt. Arbetsmarknadens parter i EU har för avsikt att be kommissionen att presentera avtalet för rådet så att det kan tillämpas genom ett EU-direktiv, vilket gör att reglerna blir rättsligt bindande i EU och att ILO-konventionen ratificeras tidigare.

Avtalet undertecknas för arbetsgivarna av Javier Garat, ordförande för Europêche och Giampaolo Buonfiglio, på Cogecas vägnar, som ordförande för arbetsgruppen för fiske inom Copa-Cogeca. Eduardo Chagas, generalsekreterare för Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), undertecknar avtalet på arbetstagarnas vägnar. Undertecknandet sker vid den europeiska konferensen om havets dag (”European Maritime Day conference”), som äger rum den 21–22 maj i Göteborg.

Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, närvarande vid undertecknandet och framhöll följande: - Det här avtalet är det avgörande steget mot att göra det rättsligt bindande för EU:s medlemsstater att förbättra arbetsvillkoren för fiskare i Europa. Det gäller i princip alla fiskefartyg och alla fiskare, även när besättningen kommer från olika länder. Det innehåller krav på att myndigheterna ska kontrollera att reglerna följs och uppmuntrar samordning mellan myndigheter på området. Att göra fiskeyrket säkrare och attraktivare är ett av målen för den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Kommissionsledamot László Andor, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, säger: - Det är lovande att avtalet innehåller klara hållpunkter för att förbättra arbetsvillkor samt säkerheten och hälsan för anställda inom fiskenäringen. Dagens avtal visar hur viktig den sociala dialogen kan vara för att utforma EU-lagstifning.

Bakgrund

Globaliseringen har påverkat fiskerisektorn på ett omvälvande sätt och fiskares rättigheter måste lyftas fram och skyddas. Inom fiskerisektorn är risken att skadas eller dödas 2,4 gånger större än i den genomsnittliga EU-industrin. Fiskenäringen sysselsätter bara 355 000 människor, vilket är mindre än 0,2 % av EU:s totala arbetskraft, men står för 7 % av alla dödsolyckor på arbetsplatser i hela världen. Fisket är en viktig arbetsgivare i vissa medlemsländer (1,5 % i Grekland) och regioner (t.ex. Galicien i Spanien med 3 %) eller vissa kustområden (t.ex. irländska Killybegs med 68 %).

I ILO-konvention nr 188 samlas och kompletteras andra ILO-konventioner som redan är i kraft. Den innehåller minimikrav för arbete på fiskefartyg, inklusive kost och logi, hälsa och säkerhet, sjukvård, kontraktsvillkor och socialförsäkringar. Konventionen kompletteras av ILO-rekommendation nr 199. Trots att konventionen antogs vid ILO:s generalkonferens i juni 2007, har den ännu inte trätt i kraft, eftersom den måste ratificeras av minst tio signatärer.

EU-fördraget ger EU:s arbetsmarknadsparter rätt att begära att ett avtal som de undertecknat blir EU-lag genom ett rådsbeslut och följaktligen blir rättsligt bindande för alla EU-länder. Avtalet förstärker inte bara genomförandet av ILO-konventionen, utan bereder också vägen för fullständig ratificering av EU-länderna till slutet av 2012, så att konventionen kan träda i kraft i hela världen under 2013.

Avtalet är ett resultat av förhandlingar som inleddes 2010 mellan europeiska arbetsmarknadsparter inom havsfiskesektorn (Europêche-COGECA som representerar arbetsgivarna och Europeiska transportarbetarfederationen som representerar arbetstagarna).

Både lagstiftning i medlemsländerna och EU-lagstiftningen måste anpassas för att ratificera konventionen. När det gäller EU-lagstiftningen inledde kommissionen 2007 en process genom samråd med arbetsmarknadens parter. Den 7 juni 2010 antog rådet ett beslut som gav medlemsländer rätt att, i EU:s intresse, ratificera ILO-konventionen varigenom medlemsländerna skulle vidta nödvändiga åtgärder för att deponera sina instrument för ratificering av konventionen så snart som möjligt, men helst före den 31 december 2012.

Att den rättsliga ramen finns är dock bara ett första steg. Förutom det måste EU:s medlemsstater genom kontroller och inspektioner se till att reglerna följs. Detta gäller inte bara fiskefartyg som seglar under en EU-medlemsstats flagga, utan även fartyg som seglar under en stats flagga som inte har ratificerat konventionen, när de angör en EU-hamn.

Kommissionen kommer att hjälpa EU-länderna att uppfylla sina skyldigheter. Dessutom kommer Europeiska fiskerifonden, och från och med 2014 Europeiska havs- och fiskerifonden, att ge finansiellt stöd till fiskeriindustrin för att förbättra säkerheten ombord på fartyg och så att arbetstagare kan delta i särskilda utbildningar.

En nyligen genomförd undersökning av 24 kustsamhällen i Europa visar att det är ett växande problem att många fiskeriföretag inte kan rekrytera tillräckligt många lokala och kvalificerade fiskare och därför måste ta in personal från tredjeland eller, vilket är fallet inom det småskaliga fisket, låta personalen fortsätta att jobba efter den föreskrivna pensionsåldern. Undersökningen visar att det inte är en attraktiv karriär att bli fiskare. Minskade fångster, vilket ger en osäker framtid, samt relativt låga löner är bara en del av problemet. En annan del är dålig säkerhet och hårda arbetsförhållanden på fiskefartyg.

Mer information finns på följande webbplatser:

Om fiskeripolitiken: http://ec.europa.eu/fisheries

Om European Maritime Day: http://ec.europa.eu/maritimeday

Om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Prenumera gratis på kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar