Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nov dogovor socialnih partnerjev je pomemben korak k boljšim delovnim razmeram v ribištvu

Bruselj, 21. maj 2012 – Predstavniki delodajalcev in sindikatov v sektorju morskega ribištva iz Evropske Unije so danes podpisali dogovor o zagotavljanju dostojnih delovnih pogojev za ribiče na krovu ribiških ladij. Dogovor določa minimalne pogoje za delo, namestitev in hrano, varnost pri delu ter varovanje zdravja, zdravstveno oskrbo in socialno varstvo. Ta dogovor na ravni EU uveljavlja konvencijo Mednarodne organizacije dela (ILO) o „Delu v sektorju ribištva“.

Ta dogovor krepi zavezo EU o izboljševanju delovnih razmer, v katerih delajo ribiči tako v Evropi, kot tudi v svetu. Evropski socialni partnerji nameravajo Komisiji predlagati, da dogovor predstavi Svetu ministrov EU z namenom, da se ta v skladu s členom 155 Pogodbe o delovanju EU sprejme kot direktiva EU. S tem bi pravila postala pravno obvezujoča v EU, kar bi pospešilo ratifikacijo konvencije ILO.

Dogovor so v imenu delodajalcev podpisali Javier Garat, predsednik Europêche in Giampaolo Buonfiglio v imenu Cogeca, kot predsedujoči delovne skupine za ribe pri Copa-Cogeca. Dogovor je kot predstavnik zaposlenih podpisal Eduardo Chagas, generalni sekretar Evropske federacije delavcev v prometu (ETF). Dogovor je bil podpisan na Evropski konferenci ob dnevu pomorstva, ki poteka 21. in 22. maja v švedskem Göteborgu.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki, ki je bila prisotna pri podpisu dogovora, je izjavila: „Ta dogovor je ključen korak, ki države članice EU pravno zavezuje k izboljševanju delovnih pogojev za evropske ribiče. Načeloma pokriva vsa ribiška plovila in vse ribiče vključno z mednarodnimi posadkami. V skladu z dogovorom so pristojne službe dolžne nadzorovati spoštovanje pravil in krepiti koordinacijo med pristojnimi službami. Eden izmed ciljev potekajoče reforme skupne ribiške politike je tudi povečati varnost in privlačnost ribiškega poklica.“

László Andor, komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je povedal: „Pozdravljam ta dogovor, ki določa jasne standarde za izboljševanje delovnih pogojev ter za zdravje in varnost delavcev v ribištvu. Ta dogovor kaže na pomembno vlogo, ki jo socialni dialog lahko igra v oblikovanju zakonodaje EU.“

Ozadje

Z globalizacijo so se razmere v sektorju ribištva bistveno spremenile, zato je treba podpreti pravice ribičev in jih zaščititi. Možnosti nesreč, ki se končajo s poškodbami ali smrtnim izidom, so v sektorju morskega ribištva kar 2,4 krat večje, kot je povprečje v vseh ostalih sektorjih EU. V ribištvu se pripeti 7 % vseh svetovnih nesreč pri delu s smrtnim izidom, čeprav je v EU delež vseh zaposlenih v ribištvu s 355 000 zaposlenimi manjši kot 0,2 %. Sektor ribištva je glavni vir delovnih mest v nekaterih državah članicah (v Grčiji 1,5 %) in regijah (npr. v španski Galiciji 3 %) ali v obalnih skupnostih (npr. v irskem Killybegs 68 %).

Konvencija ILO št. 188 povzema in dopolnjuje ostale veljavne konvencije ILO in določa minimalne pogoje za delo na krovih ribiških plovil, vključno z namestitvijo in hrano, varnostjo pri delu ter varovanjem zdravja, zdravstveno oskrbo, pogoje zaposlovanja in socialno varstvo. Dopolnjuje jo priporočilo ILO št 199. Čeprav je konvencijo sprejela generalna konferenca ILO že junija 2007, ta še ni stopila v veljavo, saj jo mora ratificirati vsaj deset podpisnic.

V skladu s Pogodbo o EU socialni partnerji EU lahko zahtevajo, da njihov medsebojni dogovor postane del zakonodaje EU s Sklepom Sveta in na ta način postane pravno zavezujoč za vse države članice EU. Ta dogovor ne bo zgolj okrepil izvajanja konvencije ILO, temveč bo tudi pomemben korak k njeni polni ratifikaciji s strani držav članic EU do konca leta 2012, s čimer bo Konvencija v letu 2013 lahko stopila v veljavo v svetu.

Dogovor je rezultat pogajanj med evropskimi socialnimi partnerji v sektorju morskega ribištva (Europeche - COGECA, ki zastopa delodajalce in Evropske federacije delavcev v prometu ETF), ki so se začela leta 2010.

Za ratifikacijo konvencije je potrebno sprejeti ustrezno zakonodajo tako na nacionalni kot na EU ravni. V okviru zakonodaje EU je Komisija leta 2007 sprožila zakonodajni postopek v okviru postopka posvetovanja med socialnimi partnerji. 7. junija 2010 je Svet sprejel sklep, s katerim države članice pooblašča, da v interesu EU ratificirajo konvencijo ILO: „Države članice bi si morale prizadevati sprejeti potrebne ukrepe za deponiranje svojih listin o ratifikaciji Konvencije pri generalnem direktorju Mednarodnega urada za delo čim prej, po možnosti pred 31. decembrom 2012.“

Sprejet pravni okvir pa je šele prvi korak. Države članice morajo z nadzorom in pregledi zagotoviti spoštovanje pravil. Očitno je, da se te določbe ne nanašajo zgolj na plovila pod zastavo ene izmed držav članic EU, temveč tudi na plovila, ki plujejo pod zastavo katerekoli države, ki ni ratificirala konvencije, če ta pristanejo v pristanišču EU.

Komisija bo pomagala državam članicam pri izvajanju njihovih obveznosti. Nadalje Evropski sklad za ribištvo in od leta 2014 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bosta ribiški industriji finančno pomagala pri izboljševanju varnosti na krovih plovil ter pri udeležbi delavcev na specifičnih tečajih usposabljanja.

Nedavna študija 24 evropskih obalnih skupnosti je pokazala, da se flote soočajo z naraščajočimi težavami pri sestavi posadk z lokalnimi, dobro usposobljenimi zaposlenimi, zaradi česar zaposlujejo ljudi, ki niso državljani EU, oziroma v flotah majhnega obsega zaposlujejo delavce, ki nadaljujejo z delom kljub temu, da izpolnjujejo formalne pogoje za upokojitev. Študija tudi kaže, da ribištvo enostavno ni privlačna karierna izbira. Zmanjševanje ulova – in s tem povezana negotovost – ter relativno nizki osebni dohodki so le del odgovora na zgornjo trditev. Varnostni vidiki in težavni delovni pogoji na ribiških plovilih so druga plat tega vprašanja.

Dodatne informacije

Ribiška politika http://ec.europa.eu/fisheries

Evropski dan pomorstva http://ec.europa.eu/maritimeday

Politike zaposlovanja, socialne zadeve in vključevanje http://ec.europa.eu/social/

Spletna stran Lászla Andorja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in enakih možnostih: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na twitterju: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktne osebe

Oliver Drewes (+32 22992421)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar