Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowe porozumienie partnerów społecznych otwiera drogę do poprawy warunków pracy w sektorze rybołówstwa

Bruksela, dnia 21 maja 2012 r. – Przedstawiciele unijnych pracodawców i związków zawodowych w sektorze rybołówstwa morskiego podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące zapewnienia godnych warunków pracy rybakom pracującym na statkach rybackich w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących warunków zatrudnienia, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, opieki medycznej i zabezpieczenia społecznego. Przedmiotowe porozumienie wdraża na szczeblu UE konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa.

Przedmiotowe porozumienie potwierdza zobowiązanie UE do poprawy warunków pracy rybaków zarówno w Europie, jak i na świecie. Partnerzy społeczni UE zamierzają wezwać Komisję do przedstawienia porozumienia Radzie Ministrów UE w celu wdrożenia go za pomocą dyrektywy UE, zgodnie z art. 155 Traktatu o funkcjonowaniu UE, co spowoduje, że przedmiotowe zasady staną się prawnie wiążące w Unii, oraz umożliwi szybszą ratyfikację konwencji MOP.

Porozumienie zostało podpisane, w imieniu pracodawców, przez Javiera Garata, przewodniczącego Europêche, oraz Giampaolo Buonfiglio, w imieniu Cogeca, jako przewodniczącego grupy roboczej ds. rybołówstwa „Copa-Cogeca”. Eduardo Chagas, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF), podpisał tekst jako przedstawiciel pracowników. Porozumienie zostało podpisane na konferencji z okazji Europejskiego Dnia Morza, która odbywa się w dniach 21-22 maja w Göteborgu (Szwecja).

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, która była obecna na ceremonii podpisania, powiedziała: „Niniejsze porozumienie jest kluczowym krokiem na drodze do prawnego zobowiązania państw członkowskich UE do poprawy warunków pracy rybaków w Europie. Ma ono zasadniczo zastosowanie do wszystkich statków rybackich i wszystkich rybaków, w tym załóg wielonarodowych. Zobowiązuje ono władze do kontrolowania, czy zasady są przestrzegane, i zachęca do koordynacji między właściwymi organami. Sprawienie, by rybołówstwo stało się bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym zawodem, to jeden z celów trwającej reformy wspólnej polityki rybołówstwa.”

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „ Z zadowoleniem przyjmuję niniejsze porozumienie, które ustanawia wyraźne kryteria w odniesieniu do poprawy warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa. Porozumienie to pokazuje, jak istotną rolę przy opracowywaniu regulacji na szczeblu UE może odegrać dialog społeczny.”

Kontekst

Globalizacja wywarła głęboki wpływ na sektor rybołówstwa i prawa rybaków muszą być wspierane i chronione. Ryzyko wypadku powodującego urazy lub śmierć jest 2,4 razy większe w sektorze rybołówstwa morskiego od średniej we wszystkich innych gałęziach przemysłu UE. Sektor rybołówstwa odpowiada za 7 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych w miejscu pracy na świecie, chociaż pracuje w nim jedynie 355 000 osób, co stanowi mniej niż 0,2 proc. siły roboczej UE. Sektor rybołówstwa jest głównym źródłem zatrudnienia w niektórych państwach członkowskich (w Grecji 1,5 proc.), regionach (np. 3 proc. miejsc pracy w hiszpańskim regionie Galicja) lub społecznościach nadbrzeżnych (np. 68 proc. miejsc pracy w Killybegs, w Irlandii).

Konwencja MOP nr 188 obejmuje i uzupełnia inne, już obowiązujące konwencje MOP, a także określa minimalne wymogi dotyczące pracy na statkach rybackich, w tym w odniesieniu do zakwaterowania i wyżywienia, zdrowia i bezpieczeństwa, opieki medycznej, warunków umownych i zabezpieczenia społecznego. Uzupełnia ją zalecenie MOP nr 199. Mimo że konwencja ta została przyjęta przez Konferencję Ogólną MOP w czerwcu 2007 r., nie weszła ona jeszcze w życie, ponieważ musi zostać ratyfikowana przez co najmniej dziesięciu sygnatariuszy.

Traktat UE uprawnia także partnerów społecznych UE do żądania, aby podpisane przez nich porozumienie zostało przetransponowane do prawodawstwa UE w drodze decyzji Rady i w ten sposób stało się prawnie wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE. Niniejsze porozumienie nie tylko usprawni wdrażanie konwencji MOP, lecz także utoruje drogę do jej pełnej ratyfikacji przez państwa członkowskie UE do końca 2012 r., tak aby konwencja mogła wejść w życie na całym świecie w 2013 r.

Porozumienie zostało osiągnięte w wyniku rozpoczętych w 2010 r. negocjacji między europejskimi partnerami społecznymi w sektorze rybołówstwa morskiego (organizacją Europêche-Cogeca reprezentującą pracodawców oraz Europejską Federacją Pracowników Transportu)

W celu ratyfikowania konwencji konieczne jest przyjęcie przepisów zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. W odniesieniu do prawa UE Komisja wszczęła proces legislacyjny poprzez konsultacje z partnerami społecznymi w 2007 r. Dnia 7 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję upoważniającą państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie UE, konwencji MOP, uściślając, że „państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu podjęcia niezbędnych kroków, aby możliwie najszybciej, najlepiej przed dniem 31 grudnia 2012 r., przedłożyć dokumenty ratyfikacyjne konwencji”.

Ustanowienie obowiązujących ram prawnych to tylko pierwszy krok. Państwa członkowskie UE muszą dopilnować – poprzez kontrole i inspekcje - aby przepisy były przestrzegane. Powyższe stosuje się wyraźnie nie tylko do statków rybackich pływających pod banderą państwa członkowskiego UE, lecz także do statków pływających pod banderą państw, które nie ratyfikowały konwencji, gdy zawijają one do portu UE.

Komisja będzie pomagać państwom członkowskim w wykonywaniu ich obowiązków. Ponadto Europejski Fundusz Rybacki oraz, począwszy od 2014 r., Europejski Fundusz Morski i Rybacki, będzie wspierać finansowo sektor rybołówstwa w celu poprawy bezpieczeństwa na statkach i umożliwienia pracownikom uczestniczenia w specjalnych szkoleniach.

Niedawne badanie 24 społeczności nadbrzeżnych w Europie wykazało, że szefowie flot napotykają coraz większe trudności ze skompletowaniem załóg składających się z lokalnych, dobrze wykwalifikowanych pracowników i muszą zatrudniać obywateli państw trzecich lub – w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego – korzystać z usług pracowników kontynuujących pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Badanie pokazuje, że rybołówstwo nie oferuje po prostu perspektywy atrakcyjnej kariery. Spadek wielkości połowów - a zatem niepewne perspektywy zawodowe – i stosunkowo niskie płace stanowią tylko częściowe wyjaśnienie tego zjawiska. Inny aspekt problemu to względy bezpieczeństwa i trudne warunki pracy na statkach rybackich.

Więcej informacji

Polityka rybołówstwa http://ec.europa.eu/fisheries

Europejski Dzień Morza http://ec.europa.eu/maritimeday

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne: http://ec.europa.eu/social/

Strona internetowa László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Dołącz do László Andora na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar