Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauna sociālo partneru vienošanās palīdz uzlabot darba apstākļus zivsaimniecības nozarē

Brisele, 2012. gada 21. maijs. Šodien Eiropas Savienības darba devēju un arodbiedrību pārstāvji jūras zvejniecības jomā parakstīja vienošanos, lai zvejniekiem nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus uz zvejas kuģiem, ņemot vērā minimālās prasības par darba nosacījumiem, izmitināšanu, ēdināšanu, darba drošību, veselības aizsardzību, medicīnisko aprūpi un sociālo drošību. Ar šo vienošanos ES līmenī īsteno Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju par darbu zvejniecībā.

Šī vienošanās apstiprina ES apņemšanos uzlabot zvejnieku darba apstākļus gan Eiropā, gan pasaulē. ES sociālie partneri ir iecerējuši lūgt Komisijai iesniegt vienošanos ES Ministru padomei, lai šo vienošanos īstenotu ar ES direktīvu saskaņā ar Līguma par ES darbību 155. pantu, tādējādi panākot, ka noteikumi kļūst juridiski saistoši ES un ļaujot ātrāk ratificēt SDO konvenciju.

Vienošanos parakstīja darba devēju pārstāvji zvejnieku savienības Europêche priekšsēdētājs Havjers Garats un ES Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējās konfederācijas (COGECA) vārdā — COPA-COGECA zivju jautājumos kompetentās darba grupas priekšsēdētājs Džampaolo Buonfiļjo. Kā nodarbināto pārstāvis vienošanos parakstīja Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) ģenerālsekretārs Eduardo Čagas. Vienošanās tika parakstīta Eiropas Jūras dienai veltītajā konferencē, kas 21.–22. maijā norisinājās Gēteborgā (Zviedrija).

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki, kas piedalījās parakstīšanas ceremonijā, sacīja: "Šī vienošanāsir galvenais solis, lai juridiski saistītu ES dalībvalstis uzlabot zvejnieku darba apstākļus Eiropā. To principā piemēro visiem zvejas kuģiem un visiem zvejniekiem, tostarp starptautiskām apkalpēm. Tā uzliek pienākumu iestādēm uzraudzīt, vai noteikumi tiek ievēroti, un veicina koordināciju starp attiecīgajām iestādēm. Viens no kopējās zivsaimniecības politikas pašreizējās reformas mērķiem ir padarīt zvejošanu drošāku un pievilcīgāku kā profesiju."

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors piebilda:Atzinīgi novērtēju šo vienošanos noteikt skaidrus kritērijus, lai uzlabotu zvejniecībā strādājošo darba apstākļus, veselību un drošību. Vienošanās parāda, cik liela nozīme var būt sociālajam dialogam ES regulējuma izstrādē."

Vispārīga informācija

Globalizācija ir būtiski ietekmējusi zvejniecības jomu, tāpēc zvejnieku tiesību ievērošana ir jāveicina un jāaizsargā. Tādu negadījumu risks, kuru rezultātā rodas traumas vai iestājas nāve, jūras zvejniecībā ir 2,4 reizes lielāks nekā vidēji visās ES ražošanas nozarēs. Zvejniecībā nāves gadījumi veido 7 % no visiem nāves gadījumiem darbā pasaulē. Lai gan šajā jomā nodarbināti 355 000 cilvēku, tā veido mazāk nekā 0,2 % no ES darbaspēka. Zvejniecība ir galvenais nodarbinātības avots dažās dalībvalstīs (Grieķija —1,5 %), reģionos (piemēram, Galīsija Spānijā — 3 %) vai piekrastes reģionos (piemēram, Kilibegsā Īrijā — 68 %).

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencija Nr. 188 apkopo un papildina citas jau spēkā esošas SDO konvencijas un nosaka obligātās prasības darbam uz zvejas kuģiem, tostarp par izmitināšanu un pārtiku, veselību un drošību, medicīnisko aprūpi, līguma noteikumiem un sociālo drošību. To papildina SDO Ieteikums Nr. 199. Lai gan konvenciju pieņēma 2007. gada jūnijā SDO ģenerālkonferencē, tā vēl nav stājusies spēkā, jo konvencija ir jāratificē vismaz desmit parakstītājiem.

ES līgums sniedz ES sociālajiem partneriem pilnvaras pieprasīt, lai to parakstītā vienošanās ar Padomes lēmumu kļūtu par ES tiesību aktu, tādējādi kļūstot juridiski saistoša visām ES dalībvalstīm. Šī vienošanās ne tikai stiprinās SDO konvencijas īstenošanu, bet arī ļaus ES dalībvalstīm konvenciju pilnībā ratificēt līdz 2012. gada beigām, lai tā 2013. gadā varētu stāties spēkā visā pasaulē.

Vienošanās ir rezultāts 2010. gadā uzsāktajām sarunām starp Eiropas sociālajiem partneriem jūras zvejniecības nozarē (Europeche-COGECA pārstāv darba devējus un Eiropas Transporta darbinieku federācija — nodarbinātos).

Lai ratificētu konvenciju, ir jāpieņem gan nacionālie, gan ES tiesību akti. Attiecībā uz ES tiesību aktiem Komisija pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem 2007. gadā uzsāka likumdošanas procesu. Padome 2010. gada 7. jūnijā pieņēma lēmumu, kas dalībvalstīm ES interesēs atļauj ratificēt SDO konvenciju un ar kuru „dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai iespējami drīz, vēlams līdz 2012. gada 31. decembrim, deponētu konvencijas ratifikācijas instrumentus".

Tas, ka ir izveidots tiesiskais regulējums, ir tikai pirmais solis. ES dalībvalstīm ar pārbaužu un inspekciju palīdzību ir jānodrošina noteikumu ievērošana. Tas nepārprotami attiecas ne tikai uz ES dalībvalsts karoga zvejas kuģiem, bet arī konvenciju neratificējušu valstu karoga kuģiem, kas piestāj ES ostā.

Komisija palīdzēs dalībvalstīm pildīt to pienākumus. Turklāt Eiropas Zivsaimniecības fonds un, sākot no 2014. gada, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds finansiāli atbalstīs zvejas nozari, lai uzlabotu drošību uz kuģiem un darbiniekiem sniegtu iespējas apmeklēt īpašas apmācības kursus.

Nesen veikts pētījums par 24 piekrastes reģioniem Eiropā liecina, ka flotēm ir arvien grūtāk nokomplektēt apkalpi ar vietējām un kvalificētām personām, tāpēc jāpieņem darbā personas, kas nav ES pilsoņi, un mazapjoma flotēs tiek nodarbinātas personas, kas turpina strādāt pēc oficiālā pensijas vecuma sasniegšanas. Pētījums liecina, ka zveja vienkārši nesniedz pievilcīgas karjeras izredzes. Arvien mazāka nozveja un ar to saistītas neskaidras nākotnes izredzes, kā arī salīdzinoši zemas algas ir vainojamas tikai daļēji. Drošības jautājumi un sarežģīti darba apstākļi uz zvejas kuģiem ir otra problēmas daļa.

Plašāka informācija

Zivsaimniecības politika: http://ec.europa.eu/fisheries

Eiropas Jūras diena: http://ec.europa.eu/maritimeday

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības politika: http://ec.europa.eu/social/

Lāslo Andora tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iespēju vienlīdzību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Sekot Lāslo Andora tvītošanai: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar