Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujas socialinių partnerių susitarimas žada galimybių gerinti darbo sąlygas žuvininkystės sektoriuje

Briuselis, 2012 m. gegužės 21 d. – Šiandien Europos Sąjungos jūrų žuvininkystės sektoriaus darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama žvejams užtikrinti geras darbo sąlygas žvejybos laivuose. Nustatyti minimalūs tarnybos sąlygų, apgyvendinimo ir maitinimo, darbo saugos ir sveikatos apsaugos, medicininės priežiūros ir socialinės apsaugos reikalavimai. Šiuo susitarimu Europos Sąjungoje įgyvendinama Tarptautinės darbo organizacijos „Darbo žvejybos sektoriuje konvencija“ .

Šis susitarimas patvirtina ES įsipareigojimą gerinti Europos ir viso pasaulio žvejų darbo sąlygas. ES socialiniai partneriai ketina prašyti Komisijos pateikti jų susitarimą ES Ministrų tarybai, kad jis būtų įgyvendintas priimant ES direktyvą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnį. Taip taisyklės taptų teisiškai privalomos ES ir būtų galima greičiau ratifikuoti TDO konvenciją.

Darbdavių vardu susitarimą pasirašė Nacionalinių žvejybos įmonių ES asociacijos Europêche pirmininkas Javier Garat ir ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos (COGECA) vardu COPA-COGECA Žuvininkystės darbo grupės pirmininkas Giampaolo Buonfiglio. Europos transporto darbuotojų federacijos generalinis sekretorius Eduardo Chagas susitarimą pasirašė darbuotojų vardu. Susitarimas pasirašytas Europos jūrų dienos konferencijoje, kuri vyko gegužės 21–22 d. Geteborge (Švedija).

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki, dalyvavusi pasirašant susitarimą, sakė:Šis susitarimas – svarbus žingsnis siekiant teisiškai įpareigoti ES valstybes nares gerinti Europos žvejų darbo sąlygas. Iš esmės jis taikomas visiems žvejybos laivams ir visiems žvejams, įskaitant tarptautines įgulas. Šis susitarimas įpareigoja valdžios institucijas prižiūrėti, ar laikomasi taisyklių, ir skatina atitinkamas institucijas koordinuoti veiksmus. Vienas iš dabar vykdomos bendros žuvininkystės politikos reformos tikslų – užtikrinti, kad žvejyba būtų saugesnė, o žvejo profesija – patrauklesnė.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė:Džiaugiuosi, kad šiuo susitarimu nustatyti aiškūs standartai, kuriais siekiama gerinti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų darbo, sveikatos apsaugos ir saugos sąlygas. Šis susitarimas patvirtina, kad socialinio dialogo vaidmuo rengiant ES teisės aktus gali būti labai svarbus.“

Pagrindiniai faktai

Globalizacija labai paveikė žuvininkystės sektorių, todėl žvejams būtina suteikti daugiau teisių ir jas saugoti. Jūrų žuvininkystės sektoriuje nelaimingų atsitikimų, sukeliančių sužalojimus ar mirtį, rizika yra 2,4 karto didesnė nei vidutinė tokios rūšies rizika visuose ES sektoriuose. Žuvininkystės sektoriuje įvyksta 7 proc. visų pasaulyje užregistruojamų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, nors šiame sektoriuje dirba tik 355 000 žmonių – mažiau nei 0,2 proc. visų ES dirbančiųjų. Žuvininkystės sektorius – svarbus darbo vietų šaltinis kai kuriose valstybėse narėse (1,5 proc. Graikijoje) ir regionuose (pvz., 3 proc. Galisijoje, Ispanija) ar pakrantės bendruomenėse (pvz., 68 proc. Kilibegse, Airija).

TDO konvencija Nr. 188 apibendrina ir papildo kitas jau galiojančias TDO konvencijas ir nustato minimalius darbo žvejybos laivuose reikalavimus, įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo, sveikatos ir saugos, medicininės priežiūros, sutartinių sąlygų ir socialinės apsaugos reikalavimus. Ją papildo TDO rekomendacija Nr. 199. Konvencija priimta 2007 m. birželio mėn. TDO Generalinėje konferencijoje, tačiau dar neįsigaliojo, nes ją turi ratifikuoti bent dešimt konvenciją pasirašiusių šalių.

ES sutartyje ES socialiniams partneriams suteikiama teisė reikalauti, kad jų pasirašytas susitarimas būtų priimtas Tarybos sprendimu ir taptų ES teisės aktu, teisiškai privalomu vykdyti visoms ES valstybėms narėms. Šis susitarimas sudarys geresnes sąlygas ne tik įgyvendinti TDO konvenciją, bet ir ją ratifikuoti visose ES valstybėse narėse iki 2012 m. pabaigos, kad 2013 m. konvencija įsigaliotų visame pasaulyje.

Šis susitarimas – 2010 m. prasidėjusių Europos jūrų žuvininkystės sektoriaus socialinių partnerių (Europeche ir COGECA, atstovaujančių darbdaviams, ir Europos transporto darbuotojų federacijos, atstovaujančios darbuotojams) derybų rezultatas.

Konvencijai ratifikuoti reikės priimti tiek nacionalinius, tiek ES teisės aktus. Dėl ES teisės aktų Komisija inicijavo teisėkūros procesą 2007 m. pradėdama konsultacijas su socialiniais partneriais. 2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti TDO konvenciją ir kuriame teigiama, kad „valstybės narės turėtų imtis reikalingų veiksmų, kad galėtų kuo skubiau, pageidautina iki 2012 m. gruodžio 31 d., deponuoti konvencijos ratifikavimo dokumentus“.

Teisinės sistemos nustatymas – tik pirmas žingsnis. ES valstybės narės turi užtikrinti taisyklių laikymąsi kontrolės priemonėmis ir patikrinimais. Aišku, jog taisyklės galioja ne tik su ES valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, bet ir laivams, plaukiojantiems su konvencijos neratifikavusios valstybės vėliava, kai jie atplaukia į ES uostą.

Komisija padės valstybėms narėms vykdyti pareigas. Be to, Europos žuvininkystės fondas ir nuo 2014 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas teiks žuvininkystės sektoriui finansinę paramą, kuri leis gerinti saugą laivuose, o darbuotojams lankyti specialius mokymo kursus.

Neseniai atliktas 24 Europos pakrančių bendruomenių tyrimas parodė, kad laivynams vis sunkiau surinkti į įgulas tinkamos kvalifikacijos vietos gyventojus, todėl tenka samdyti ES nepriklausančių šalių piliečius, o smulkiosios žvejybos laivynuose leisti toliau dirbti žvejams, sulaukusiems teisės aktais nustatyto pensinio amžiaus. Iš tyrimo matyti, kad darbas žvejybos sektoriuje tiesiog nėra patraukli karjeros perspektyva. Iš dalies tai susiję su mažėjančiu sužvejojamu laimikiu (taigi neaiškiomis perspektyvomis) ir palyginti mažais atlyginimais. Kitas problemos aspektas – saugos problemos ir sunkios darbo sąlygos žvejybos laivuose.

Daugiau informacijos

Žuvininkystės politika http://ec.europa.eu/fisheries

Europos jūrų diena http://ec.europa.eu/maritimeday

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika http://ec.europa.eu/social/

László Andor svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos elektroninį naujienlaiškį apie užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes adresu

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andoro paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar