Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uusi työmarkkinaosapuolten sopimus tasoittaa tietä työolojen parantamiseen kalastuksessa

Bryssel 21.5.2012 – Euroopan unionin merikalastuksen työnantajien ja ammattiyhdistysten edustajat allekirjoittivat tänään sopimuksen, jolla varmistetaan, että kalastajilla on kunnolliset työolosuhteet kalastusaluksilla siten, että majoitusta ja aterioita, työturvallisuutta ja terveyden suojelua, sairaanhoitoa ja sosiaaliturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tällä sopimuksella pannaan EU:ssa täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kalastusalan työtä koskeva yleissopimus.

Tässä sopimuksessa vahvistetaan EU:n sitoumus parantaa kalastajien työoloja sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. EU:n työmarkkinaosapuolet aikovat pyytää komissiota esittämään tämän sopimuksen EU:n ministerineuvostolle, jotta se pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivillä EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen155 artiklan mukaisesti. Säännöt olisivat silloin EU:ssa oikeudellisesti sitovia, ja ILO:n yleissopimus voitaisiin ratifioida nopeammin.

Sopimuksen allekirjoittivat työnantajien puolesta Europêchen puheenjohtaja Javier Garat ja Cocegan puolesta Giampaolo Buonfiglio Copa/Cogecan kalastusalan työryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. Eduardo Chagas, Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) pääsihteeri, allekirjoitti sopimuksen työntekijöiden edustajana. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan meripäivän konferenssissa, joka pidettiin 21.–22. toukokuuta Göteborgissa, Ruotsissa.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki, joka oli läsnä allekirjoitustilaisuudessa, totesi: ”Tämä sopimus on keskeinen vaihe prosessissa, jossa EU:n jäsenvaltiot velvoitetaan oikeudellisesti parantamaan kalastajien työoloja Euroopassa. Sopimusta sovelletaan periaatteessa kaikkiin kalastusaluksiin ja kaikkiin kalastajiin, myös monikansallisiin miehistöihin. Sopimuksella velvoitetaan viranomaiset seuraamaan sääntöjen noudattamista, ja se kannustaa asiaa hoitavia viranomaisia koordinoimaan toimintaansa. Käynnissä olevan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhtenä tavoitteena on kalastuksen tekeminen ammattina turvallisemmaksi ja houkuttelevammaksi.”

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi: ”Olen tyytyväinen tähän sopimukseen, sillä siinä asetetaan selkeät viitearvot työolojen parantamiselle ja kalastusalan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Sopimus osoittaa, kuinka tärkeä asema työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla on EU:n sääntelyn suunnittelussa.”

Tausta

Globalisaatiolla on ollut huomattava vaikutus kalastusalaan, ja kalastajien oikeuksia on edistettävä ja suojeltava. Loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden riski on 2,4 kertaa suurempi merikalastuksessa kuin keskimäärin kaikilla EU:n toimialoilla. Kalastuksessa tapahtuu 7 prosenttia kaikista työhön liittyvistä kuolemantapauksista maailmassa, vaikkakin kalastuksessa työskentelevät 355 000 ihmistä ovat vähemmän kuin 0,2 prosenttia EU:n työväestöstä. Kalastus on tärkeä työllistäjä joissakin jäsenvaltioissa (Kreikassa 1,5 prosenttia) ja joillakin alueilla (esimerkiksi Galiciassa, Espanjassa 3 prosenttia) tai rannikkoyhteisöissä (esimerkiksi Killybegs, Irlanti, 68 prosenttia).

ILO:n yleissopimukseen nro 188 on koottu muut jo voimassa olevat ILO:n yleissopimukset, ja niitä myös täydennetään siinä. Sopimuksessa vahvistetaan kalastusaluksilla tehtävää työtä, muun muassa majoitusta ja ruokailua, terveyttä ja turvallisuutta, sairaanhoitoa, sopimusehtoja ja sosiaaliturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Sopimusta täydentää ILO:n suositus nro 199. Vaikka ILO:n yleiskonferenssi hyväksyi yleissopimuksen kesäkuussa 2007, se ei ole vielä tullut voimaan, koska vähintään kymmenen allekirjoittajan on ratifioitava se.

EU:n perussopimuksessa annetaan EU:n työmarkkinaosapuolille valtuudet pyytää, että niiden allekirjoittamasta sopimuksesta tulee osa EU:n lainsäädäntöä neuvoston päätöksellä, jolloin siitä tulee oikeudellisesti sitova kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tämä sopimus ei ainoastaan tehosta ILO:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa vaan myös raivaa tietä sen täydelliselle ratifioinnille EU:n jäsenvaltioissa vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta yleissopimus voi tulla voimaan maailmanlaajuisesti vuonna 2013.

Sopimus on tulosta vuonna 2010 käynnistetyistä eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten neuvotteluista merikalastuksen alalla (Europeche-Cogeca edustaa työnantajia ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto työntekijöitä).

On annettava sekä kansallista että EU:n lainsäädäntöä, jotta yleissopimus voidaan ratifioida. Komissio käynnisti EU:n lainsäädäntöprosessin järjestämällä työmarkkinaosapuolten kuulemisen vuonna 2007. Neuvosto teki 7. kesäkuuta 2010 päätöksen jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus EU:n edun mukaisesti. Päätöksen nojalla ”jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet voidakseen tallettaa yleissopimuksen ratifiointikirjansa mahdollisimman pian ja mielellään ennen 31. joulukuuta 2012”.

Oikeudellinen kehys on vasta ensimmäinen askel. EU:n jäsenvaltioiden on huolehdittava – valvonnan ja tarkastusten avulla – sääntöjen noudattamisesta. Tämä ei selvästikään koske ainoastaan jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivia kalastusaluksia, vaan myös niiden valtioiden lipun alla purjehtivia aluksia, jotka eivät ole ratifioineet yleissopimusta, kun ne tulevat johonkin EU:n satamaan.

Komissio auttaa jäsenvaltioita suorittamaan tehtävänsä. Lisäksi Euroopan kalatalousrahasto ja vuodesta 2014 alkaen Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukevat taloudellisesti kalastusalaa alusten turvallisuuden parantamiseksi sekä työntekijöiden erityiskoulutusta.

Hiljattain tehty tutkimus 24 rannikkoyhteisöstä Euroopassa osoitti, että kalastuslaivastoilla on yhä suurempia vaikeuksia täydentää miehistöä paikallisilla, ammattitaitoisilla kalastajilla, jolloin niiden täytyy turvautua EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin ja – pienissä laivastoissa – käyttämään työntekijöitä, jotka jatkavat työelämässä laillisen eläkeiän jälkeen. Tutkimus osoittaa, että kalastus ei selvästikään ole houkutteleva ura. Saaliiden pieneneminen – jolloin tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat – ja suhteellisen matalat palkat ovat vain osittain syynä tähän. Myös turvallisuus ja vaikeat työolot kalastusaluksilla ovat ongelma.

Lisätietoa

Kalastuspolitiikka http://ec.europa.eu/fisheries

Euroopan meripäivä http://ec.europa.eu/maritimeday

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat: http://ec.europa.eu/social/

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Tilaa Euroopan komission maksuton tiedote työllisyydestä, sosiaaliasioista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Seuraa László Andoria Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Jonathan Todd (+32 2) 299 41 07

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67

Nadège Defrère (+32 2) 296 45 44


Side Bar