Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uus sotsiaalpartnerite kokkulepe aitab luua paremaid töötingimusi kalandussektoris

Brüssel, 21. mai 2012 – Merekalanduse sektoris tegutsevate Euroopa Liidu tööandjate ja ametiühingute esindajad sõlmisid täna kokkuleppe kaluritele kalalaevade pardal korralike töötingimuste tagamiseks vastavalt töötingimuste, majutuse ja toitlustamise, tööohutuse ja tervisekaitse, arstiabi ja sotsiaalkindlustuse miinimumnõuetele. Kõnealuse kokkuleppega rakendatakse ELi tasandil Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsioon.

Kõnealune kokkulepe kinnitab ELi pühendumust kalurite töötingimuste parandamisele nii Euroopas kui ka kogu maailmas. ELi sotsiaalpartnerid kavatsevad paluda, et komisjon esitaks nende kokkuleppe Euroopa Liidu Nõukogule, eesmärgiga rakendada seda ELi toimimise lepingu artikli 155 kohaselt ELi direktiivi kaudu ning sedasi muuta eeskirjad ELis õiguslikult siduvaks ja kiirendada ILO konventsiooni ratifitseerimist.

Tööandjate nimel allkirjastasid kokkuleppe Europêche’i president Javier Garat ja Cogeca nimel Giampaolo Buonfiglio, Copa-Cogeca kalanduse töörühma esimees. Töövõtjate esindajana andis allkirja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu peasekretär Eduardo Chagas. Kokkulepe allkirjastati Euroopa merepäeva konverentsil, mis leiab aset 21.–22. mail Göteborgis, Rootsis.

Allkirjastamisel viibinud merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki sõnas: „Kokkulepe on otsustava tähtsusega samm selle poole, et muuta Euroopa kalurite töötingimuste parandamine ELi liikmesriikidele õiguslikult siduvaks. Põhimõtteliselt käib see kõigi kalalaevade ja kalurite, sealhulgas rahvusvaheliste meeskondade kohta. See kohustab ametivõime järgima eeskirjade täitmist ning edendab vastavate ametiasutuste koostööd. Kaluri elukutse ohutumaks ja huvipakkuvamaks muutmine on ühise kalanduspoliitika käimasoleva reformi üks eesmärke.”

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor märkis: „Mul on kokkuleppe üle hea meel. Sellega kehtestatakse selged kriteeriumid kalandustöötajate töötingimuste, tervishoiu ja ohutuse parandamiseks. Kokkulepe tõendab, et sotsiaaldialoog saab ELi õigusaktide kujundamisel mängida olulist rolli.”

Taust

Üleilmastumine on kalandussektorit tugevalt mõjutanud ning kalurite õiguseid tuleb edendada ja kaitsta. Vigastust või surma põhjustava õnnetusjuhtumi risk on merekalanduse sektoris 2,4 korda suurem kui ELi kõigis tööstusharudes keskmiselt. 7% surmaga lõppenud tööõnnetustest leiab maailmas aset kalandustööstuses, kuigi 355 000 töötajaga hõlmab kalandus vähem kui 0,2% ELi töötajatest. Kalandussektor on oluline tööhõive allikas mõnedes liikmesriikides (Kreeka 1,5%) ja piirkondades (nt Galicia, Hispaania 3%) või rannikukogukondades (nt Killybegs, Iirimaa 68%).

ILO konventsioon nr 188 koondab kokku juba kehtivad muud ILO konventsioonid ja täiendab neid, kehtestades miinimumnõuded tööks kalalaeval, sealhulgas töötingimuste, majutuse ja toitlustamise, tervisehoiu ja ohutuse, arstiabi, lepingutingimuste ja sotsiaalkindlustuse vallas. Seda täiendab ILO soovitus nr 199. Kuigi konventsioon võeti vastu ILO üldkonverentsil 2007. aasta juunis, ei ole see veel jõustunud, kuna selle peavad ratifitseerima vähemalt kümme allakirjutanut.

Euroopa Liidu leping annab ELi sotsiaalpartneritele volituse taotleda, et nende poolt allkirjastatud lepingust saaks nõukogu otsuse kaudu ELi õiguse osa ja see muutuks seega õiguslikult siduvaks kõigile ELi liikmesriikidele. Kõnealune kokkulepe annab hoogu juurde ILO konventsiooni rakendamisele, kuid ka sillutab teed selle täielikule ratifitseerimisele ELi liikmesriikide poolt 2012. aasta lõpuks, nii et konventsioon saaks üleilmselt jõustuda 2013. aastal.

Kokkuleppele eelnesid merekalanduse sektoris tegutsevate Euroopa sotsiaalpartnerite (Europêche ja COGECA esindasid tööandjaid ning Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit töövõtjaid) vahelised läbirääkimised, mis algatati 2010. aastal.

Konventsiooni ratifitseerimiseks on tarvis võtta vastu õigusakte nii riigi kui ka ELi tasandil. ELi õiguse osas algatas komisjon õigusloome protsessi 2007. aastal sotsiaalpartneritega konsulteerimisega. 7. juunil 2010 võttis nõukogu vastu otsuse, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima ELi huvides ILO konventsiooni, täpsustades, et „Liikmesriigid peaksid tegema jõupingutusi, et anda konventsiooni ratifitseerimiskirjad hoiule niipea kui võimalik, soovitavalt enne 31. detsembrit 2012”.

Õigusraamistiku loomine on ainult esimene samm. ELi liikmesriigid peavad kontrolli ja inspekteerimise kaudu tagama eeskirjade täitmise. Selge on see, et seda ei kohaldata üksnes ELi liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade suhtes vaid ka konventsiooni mitteratifitseerinud riikide lipu all sõitvate laevade suhtes, kui need sisenevad ELi sadamasse.

Komisjon abistab liikmesriike kohustuste täitmisel. Lisaks antakse Euroopa Kalandusfondist ja 2014. aastast alates Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahalist toetust kalandustööstusele ohutuse parandamiseks laevadel ning töötajatele konkreetsetel koolitustel osalemiseks.

Hiljutine Euroopa 24 rannikuäärse kogukonna kohta tehtud uuring näitas, et laevastikel on järjest enam probleeme meeskonna komplekteerimisega kohalikest kvalifitseeritud inimestest ning nad peavad kasutama kolmandate riikide kodanikke ja – väikesemahuliste laevastike puhul – töötajaid, kes jätkavad töötamist isegi pärast seadusliku pensioniea algust. Uuring näitas, et karjäär kalanduses ei ole atraktiivne. Selles saab ainult osaliselt süüdistada saagi vähenemist ja sellest tulenevaid ebakindlaid väljavaateid ning suhteliselt madalaid palkasid. Probleemi teiseks tahuks on ohutusküsimused ja rasked töötingimused kalalaevadel.

Lisateave

Kalanduspoliitika: http://ec.europa.eu/fisheries

Euroopa merepäev: http://ec.europa.eu/maritimeday

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kaasatus: http://ec.europa.eu/social/

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste teemalist tasuta e-infolehte saab tellida siit: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar