Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Nye arbejdsmarkedsaftaler baner vejen for bedre arbejdsforhold inden for fiskeriet

Bruxelles, den 21. maj 2012 – I dag undertegnede repræsentanter, arbejdsgivere og fagforeninger inden for EU’s fiskerisektor en aftale, der skal garantere fiskere rimelige arbejdsforhold på fiskerfartøjer. Aftalen omfatter minimumskrav vedrørende ansættelsesvilkår, kost og logi om bord, arbejdssikkerhed, sundhedsbeskyttelse, lægebehandling og socialsikring. Med aftalen gennemføres på EU-plan Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren.

Med denne aftale bekræfter EU sit engagement for at sikre en forbedring af arbejdsforholdene for fiskere i Europa og på verdensplan. Arbejdsmarkedets parter i EU har til hensigt at bede Kommissionen om at forelægge deres aftale for Rådet, så det i henhold til artikel 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan gennemføres gennem et EU-direktiv. Dermed bliver reglerne juridisk bindende i EU, og det vil fremskynde ratificeringen af ILO-konventionen.

Aftalen undertegnedes på vegne af arbejdsgiverne af Javier Garat, formand for Europêche, og af Giampaolo Buonfiglio på Cogecas vegne, som formand for Copa-Cogeca-Arbejdsgruppen for Fiskeri. Eduardo Chagas, generalsekretæren for Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF), undertegnede aftalen på arbejdstagernes vegne. Undertegnelsen af aftalen fandt sted på konferencen om havets dag i Europa, der afholdes den 21.-22. maj i Göteborg i Sverige.

Maria Damanaki, EU-kommissær med ansvar for Maritime Anliggender og Fiskeri, var til stede ved undertegnelsen af aftalen og udtalte i den forbindelse: "Denne aftale er et afgørende skridt hen imod at gøre det juridisk bindende for EU’s medlemsstater at forbedre arbejdsforholdene for fiskere i Europa. Den gælder i princippet alle fiskerfartøjer og alle fiskere, herunder besætninger, der er sammensat af forskellige nationaliteter. Den indeholder krav om, at myndighederne skal kontrollere, at reglerne overholdes, og tilskynder til samordning mellem myndighederne på området. At gøre fiskerierhvervet sikrere og mere attraktivt er et af målene for den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik."

László Andor, EU-kommissær med ansvar for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, siger: "Jeg hilser aftalen velkommen. Den fastsætter klare kriterier for, hvordan arbejdsforholdene og sundheden og sikkerheden for ansatte i fiskerierhvervet forbedres. Aftalen viser, hvor vigtig en rolle dialogen mellem arbejdsmarkedets parter spiller ved udformningen af EU-lovgivning."

Baggrund

Globaliseringen har haft en stærk indvirkning på fiskerisektoren, og der er behov for at fremme og beskytte fiskeres rettigheder. Risikoen for en ulykke, der medfører kvæstelse eller dødsfald, er 2,4 gange større i havfiskerierhvervet end gennemsnittet for alle EU-erhverv. Fiskerierhvervet beskæftiger 355 000 personer, hvilket er mindre end 0,2 % af EU's arbejdsstyrke, men det tegner sig for 7 % af alle arbejdspladsulykker med dødelig udgang i hele verden. Fiskerisektoren er i nogle medlemsstater (Grækenland: 1,5 %), regioner (f.eks. Galicien i Spanien: 3 %) eller kystsamfund (f.eks. Killybegs i Irland: 68 %) en vigtig arbejdsgiver.

ILO-konvention nr. 188 samler og supplerer andre ILO-konventioner, som allerede er i kraft. Den indeholder minimumskrav for arbejde på fiskerfartøjer, herunder kost og logi om bord, arbejdssikkerhed, sundhedspleje, lægebehandling, ansættelsesvilkår og socialsikring. Konventionen suppleres af ILO’s henstilling nr. 199. Selvom den blev vedtaget af ILO’s Generalkonference i juni 2007, er konventionen endnu ikke trådt i kraft, eftersom den skal ratificeres af mindst ti medunderskrivere.

EU-traktaten giver arbejdsmarkedets parter ret til at anmode om, at en aftale, som de har undertegnet, bliver EU-lovgivning gennem en rådsafgørelse og derved bliver juridisk bindende for alle EU-medlemsstater. Denne aftale vil ikke alene styrke gennemførelsen af ILO-konventionen, men også bane vejen for at den ratificeres fuldt ud af medlemsstaterne senest ved udgangen af 2012, så konventionen kan træde i kraft på internationalt plan i 2013.

Aftalen er et resultat af forhandlinger, der indledtes i 2010 mellem europæiske arbejdsmarkedsparter inden for fiskerisektoren (Europeche-COGECA, som repræsenterer arbejdsgiverne og Det Europæiske Transportarbejderforbund, som repræsenterer arbejdstagerne).

Både lovgivningen i medlemsstaterne og EU-lovgivningen skal tilpasses for at ratificere konventionen. Hvad angår EU-lovgivningen, indledte Kommissionen i 2007 en lovgivningsproces gennem høring af arbejdsmarkedets parter. Den 7. juni 2010 vedtog Rådet en afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i EU's interesse at ratificere ILO-konventionen, hvorigennem “medlemsstaterne bør tilstræbe at træffe de nødvendige foranstaltninger til at deponere deres ratificeringsinstrumenter hurtigst muligt og helst inden den 31. december 2012".

At den retlige ramme er på plads er kun det første skridt. Derudover skal medlemsstaterne gennem kontrol og inspektioner sikre, at reglerne overholdes. Dette gælder ikke kun fiskerfartøjer, som fører en EU-medlemsstats flag, men også fartøjer, hvis flagstat ikke har ratificeret konventionen, når de anløber en EU-havn.

Kommissionen vil hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser. Derudover vil Den Europæiske Fiskerifond og fra og med 2014 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond yde finansiel støtte til fiskerierhvervet for at forbedre sikkerheden om bord på fartøjer og for at arbejdstagere kan deltage i specifikke uddannelseskurser.

Af en nyligt gennemført undersøgelse af 24 kystsamfund i Europa fremgår, at fiskerflåder har voksende vanskeligheder med at supplere besætningen med lokale, velkvalificerede personer og må ansætte ikke-EU-statsborgere, eller – hvilket er tilfældet med mindre flåder – lade personalet fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen. Undersøgelsen viser, at fiskerierhvervet ganske enkelt ikke er en attraktiv karrieremulighed. Faldende fangster og dermed usikre fremtidsudsigter tillige med relativt lave lønninger er kun en del af problemet. Betænkeligheder angående sikkerheden og vanskelige arbejdsforhold på fiskerfartøjer er også en del af problemet.

Yderligere oplysninger

Fiskeripolitik http://ec.europa.eu/fisheries

Havets dag i Europa http://ec.europa.eu/maritimeday

Politikker vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: http://ec.europa.eu/social/

Kommissær László Andors websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Få tilsendt Europa-Kommissionens nyhedsbrev om beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og ligestilling gratis pr. e-mail:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar