Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Ново споразумение на социалните партньори проправя път към по-добри условия на труд в рибарството в световен план

Брюксел, 21 още 2012 г. Днес представители на работодатели и профсъюзи от ЕС в отрасъла на морския риболов подписаха споразумение за осигуряване на добри условия на работа за рибарите на риболовните съдове по отношение на минималните изисквания за договорните условия и тези на живот, трудова и здравна безопасност, медицинска помощ и социално осигуряване. Споразумението прилага на равнище ЕС Конвенция „Работа в сектора на рибарството“ на Международната организация на труда (МОТ).

Споразумението потвърждава ангажимента на ЕС за подобряване на условията на труд на рибарите в Европа и по света. Социалните партньори от Европейския съюз смятат да поискат от Комисията да представи тяхното споразумение на срещата на министрите на Съвета на ЕС, за да бъде то въведено с директива на ЕС, в съответствие с член 155 от Договора за функционирането на ЕС, и по този начин правилата му да станат правнообвързващи в ЕС и да се позволи по-бързото ратифициране на Конвенцията на МТО.

Споразумението беше подписано от Хавиер Гарат, председател на Europêche, и Джанпаоло Буонфилио, от името на Комитета на професионалните селскостопански организации на ЕС (COGECA), в ролята му на председател на отдела по риболов към Асоциацията на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи (Copa-Cogeca), от името на работодателите. От страна на работниците и служителите споразумението беше подписано от Едуардо Чагас, генерален секретар на Европейската федерация на транспортните работници (ETF). Споразумението беше подписано на конференцията за Европейския ден на морето. Тя се провежда на 21 и 22 май в Гьотеборг, Швеция.

На подписването присъства и комисарят Мария Даманаки, която отговаря за рибарството и морското дело. Според нея „Настоящото споразумение е ключова стъпка към правното обвързване на държавите членки на ЕС с подобряването на условията на труд на рибарите в Европа. То принципно засяга всички риболовни съдове и всички рибари, включително многонационалните екипажи. Споразумението задължава властите да следят за спазването на правилата и насърчава координацията между съответните органи. Повишаването на безопасността на риболова и неговата привлекателност като професия е една от целите на текущата реформа на Общата политика в областта на рибарството и морското дело“.

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Приветствам това споразумение, което цели определянето на ясни сравнителни показатели за подобряването на условията на труд, здравето и безопасността на работниците в отрасъла на риболова. То свидетелства за това как социалният диалог може да играе важна роля в изготвянето на законодателството на ЕС.“

Контекст

Глобализацията се отрази сериозно на риболовния отрасъл и правата на рибарите трябва да бъдат защитени. Рискът от злополука, водеща до нараняване или смърт, е 2,4 пъти по-голям в отрасъла на морския риболов в сравнение със средното ниво в другите отрасли в ЕС. На риболовната индустрия се падат 7 % от всички работни злополуки с фатален край в световен мащаб, при условие, че нейните 355 000 работници в сектора на риболова представляват по-малко от 0,2 % от работната сила в ЕС. Този отрасъл е основен източник на работни места в някои държави членки (Гърция — 1,5 %), региони (напр. Галисия, Испания — 3 %) или крайбрежни общности (напр. Killybegs, Ирландия — 68 %).

Конвенция № 188 на МОТ обобщава и допълва вече действащи конвенции на МОТ и определя минимални изисквания за труда на борда на риболовни съдове, включително за храна и условия на живот, здраве, безопасност, медицинско обслужване, договорни клаузи и социално осигуряване. Тя се допълва от Препоръка № 199 на МОТ. Въпреки че е приета от Общата конференция на МОТ през юни 2007 г., Конвенцията все още не е влязла в сила, тъй като трябва да бъде ратифицирана от поне десет страни.

Договорът за ЕС дава на социалните партньори от ЕС правомощия да изискват подписано от тях споразумение да стане законодателство на ЕС посредством Решение на Съвета, придавайки му по този начин правнообвързващ характер за всички държави членки. Споразумението не само ще подобри правоприлагането на Конвенцията на МТО, но също така ще проправи пътя към пълното ѝ ратифициране от държавите членки на ЕС до 2012 г., така че тя да може да влезе в сила в световен мащаб през 2013 г.

То беше сключено след приключването на започналите през 2010 г. преговори между европейските социални партньори в отрасъла на риболова (Europeche-COGECA, като представители на работодателите и Европейската федерация на транспортните работници (ETF), като представител на работниците).

За ратифицирането на Конвенцията са необходими корекции в законодателството на национално и европейско ниво. По отношение на европейското законодателство Комисията започна законодателен процес чрез допитване до социалните партньори през 2007 г. На 7 юни 2010 г. Съветът прие решение, с което разреши на държавите членки да ратифицират, в интерес на ЕС, Конвенцията на МТО, по силата на която „държавите членки следва да положат усилия и да предприемат необходимите стъпки за депозиране на своите правни инструменти за ратификация на Конвенцията възможно най-бързо и за предпочитане преди 31 декември 2012 г.“.

Наличието на правна рамка е само първата стъпка. Държавите членки трябва да подсигурят спазването на правилата посредством контрол и проверки. Разбира се, правилата се отнасят не само до риболовните съдове, плаващи под флага на държава членка на ЕС, но също така и до съдове, плаващи под флага на държави, които не са ратифицирали Конвенцията, когато тези съдове се намират в пристанище на ЕС.

Комисията ще помогне на държавите членки да изпълняват своите задължения. Освен това от 2014 г. Европейският фонд за рибарство и морско дело ще подпомага финансово риболовната промишленост за подобряване на безопасността на борда на съдовете, а също и професионалната квалификация на работниците чрез специални обучения.

Неотдавнашно проучване на 24 крайбрежни общности в Европа показа, че флотовете изпитват все по-големи трудности да попълнят екипажите си с местни, добре квалифицирани лица и трябва да прибягват до граждани на страни извън ЕС, или — в малките флотове — да използват работници, които надхвърлят законово регламентираната пенсионна възраст. Според проучването риболовът просто не е привлекателна сфера на професионално развитие. Намаляването на улова, а следователно и несигурното бъдеще, в съчетание с ниските заплати обясняват само отчасти така създалата се ситуация. Недостатъчната обезопасеност и тежките условия на труд на борда на съдовете са другата страна на проблема.

За повече информация:

Политика в областта на рибарството и морското дело:

http://ec.europa.eu/fisheries

Европейски ден на морето: http://ec.europa.eu/maritimeday

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване:

http://ec.europa.eu/social/

Уебсайт на Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия относно трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Комисар Ласло Андор в Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar