Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zatrudnienie: Komisja rozpoczyna realizację projektu pilotażowego „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, aby pomóc młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia

Bruksela, dnia 21 maja 2012 r. – Komisja Europejska rozpoczęła realizację projektu pilotażowego mającego pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w innym państwie UE. Projekt „Twoja pierwsza praca z EURES-em” w swojej fazie początkowej będzie miał na celu poprawę mobilności transgranicznej 5 000 osób. Będzie on również służyć jako platforma do badań w zakresie przekształcenia EURES – sieci służb zatrudnienia państw członkowskich – w kierunku ogólnoeuropejskiej służby zatrudnienia.

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w pakiecie Komisji na rzecz zatrudnienia z kwietnia 2012 r. (zob. IP/12/380), Komisja zamierza usprawnić EURES w celu zapewnienia większej przejrzystości na europejskim rynku pracy oraz skierowania osób poszukujących pracy i zmieniających ją tam, gdzie są miejsca pracy. Projekt będzie również ułatwiać i zapewniać dostęp w czasie rzeczywistym do wolnych miejsc pracy oferowanych w UE oraz przedstawiać pracodawcom grupy kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor powiedział: „Projekt pilotażowy „Twoja pierwsza praca z EURES-em” odzwierciedla nasze pierwsze kroki w kierunku bardziej dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług pośrednictwa pracy, które pomogą ludziom znaleźć pracę w innych państwach europejskich. Pomaganie osobom z odpowiednimi umiejętnościami w znalezieniu zatrudnienia w innych państwach, które potrzebują takich umiejętności, może stanowić część rozwiązania problemu europejskiego kryzysu bezrobocia.”.

W programie „Pierwsza praca z EURES-em” cztery wstępnie wybrane służby zatrudnienia z Niemiec, Hiszpanii, Danii i Włochy będą pomagać młodym osobom w poszukiwaniu pracy w państwach członkowskich innych niż ich własne państwa. W ramach tego programu młodzi obywatele UE w wieku 18-30 lat otrzymają informacje i pomoc w rekrutacji, jak również możliwość finansowego wsparcia dla ich kandydatur lub szkoleń. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), tj. firmy zatrudniające do 250 pracowników, mogą złożyć wniosek o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów szkolenia nowo przyjętych pracowników oraz na dofinansowanie działań związanych z ich adaptacją w nowym kraju.

Opublikowane w dniu dzisiejszym - Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy i Europejski Biuletyn Mobilności Zawodowej - również przyczyniają się do dopasowywania poszukiwanych profili pracowników i osób poszukujących pracy za granicą. Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy oferuje kompleksowy przegląd najnowszych zmian na europejskim rynku pracy i prezentuje tendencje w zakresie zapotrzebowania na siłę roboczą. Monitor wskazuje, że wyższe kwalifikacje są nadal istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości zatrudnienia, podczas gdy zwiększa się liczba państw, które odnotowują spadek liczby wolnych miejsc pracy.

Biuletyn Mobilności Zawodowej zawiera analizę wolnych miejsc pracy ogłoszonych na portalu zatrudnienia EURES i wskazuje, gdzie istnieją najlepsze możliwości zatrudnienia. Według danych tego biuletynu stanowiska pracy, na które występuje największy popyt w UE, to handlowcy, specjaliści w dziedzinie finansów i pracownicy w gospodarstwach domowych i restauracjach.

Kontekst

Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków poszukuje obecnie pracy.

Strona internetowa „Twoja pierwsza praca z EURES-em” jest dostępna na portalu Europa na stronie: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl. Zawiera ona dane kontaktowe służb zatrudnienia „Twoja pierwsza praca z EURES-em” oraz warunki udziału. Przewodnik, ulotka informacyjna i nagranie wideo są również dostępne na stronie internetowej wraz ze szczegółowymi informacjami na temat tej nowej inicjatywy UE.

Dane wykorzystane w Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy pochodzą z wielu różnych źródeł: publicznych służb zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej, usług online, urzędu statystycznego UE, statystyk w zakresie wolnych miejsc pracy (badanie aktywności ekonomicznej ludności), krajowych urzędów statystycznych i innych odpowiednich badań.

Kwartalnik Europejski Biuletyn Mobilności Zawodowej, podobnie jak Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy, jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia Komisji Europejskiej skierowanego przede wszystkim do osób poszukujących pracy poza granicami ich macierzystego regionu/państwa oraz do doradców EURES w celu udzielenia im pomocy.

Dodatkowe informacje

Zobacz również dokument MEMO/12/363

Twoja pierwsza praca z EURES-em:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl

EURES: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Mobilna młodzież: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=pl

Inicjatywa „Szanse dla młodzieży”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=pl

Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Strona internetowa László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar