Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ny konsumentpolitisk handlingsplan för EU – konsumenterna i centrum för ökat förtroende och tillväxt

Bryssel, den 22 maj 2012 – Konsumtionsutgifterna utgör 56 % av EU:s BNP, vilket visar vilken makt konsumenterna har över den europeiska ekonomin. Bara starka och medvetna konsumenter kan dra full nytta av den inre marknaden och bidra till ökad innovation och tillväxt. Därför syftar EU:s nya handlingsplan för konsumentpolitik till att öka konsumenternas delaktighet och deras förtroende för marknaden. Handlingsplanen har fyra övergripande mål: att öka förtroendet genom en stärkt konsumentsäkerhet, att förbättra kunskaperna, att skärpa kontrollen av efterlevnaden och garantera möjligheterna att få rättelse samt att anpassa konsumenträttigheterna och politiken till förändringar i samhället och ekonomin. Den innehåller också ett antal viktiga åtgärder som ska genomföras till 2014.

– För att skapa tillväxt i EU behövs både ett konkurrenskraftigt utbud och en stark efterfrågan, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och EU-kommissionär för rättsliga frågor. Därför måste konsumenterna stå i centrum för EU:s politik i lika hög grad som företagen. Vi behöver medvetna konsumenter som kan driva EU:s ekonomi framåt. Dessutom vill vi främja gränsöverskridande handel på nätet, och därför måste EU och medlemsstaterna anpassa konsumentlagstiftningen till den digitala tidsåldern.

De första stegen för att öka konsumenternas förtroende för onlinetransaktioner var direktivet om konsumenternas rättigheter och förslaget om moderniserade regler för uppgiftsskydd. Kommissionens nästa steg är att modernisera EU:s regler för paketresor från 1990, vilket behövs eftersom allt fler bokar sina semestrar själva på nätet. Men det krävs mer än några nya lagar för att den digitala inre marknaden ska fungera för konsumenterna. Medlemsstaterna måste genomföra EU-bestämmelserna snabbt och obyråkratiskt så att 500 miljoner konsumenter rent praktiskt kan utnyttja sina rättigheter.

– Dagens ekonomiska läge kräver en stark konsumentpolitik, säger John Dalli, kommissionär för hälso- och konsumentfrågor. Att ge 500 miljoner konsumenter större makt och inflytande kommer att bidra till ekonomisk tillväxt i Europa. Den handlingsplan vi har antagit i dag har som mål att öka konsumenternas makt och förtroende genom att ge dem de verktyg de behöver för att delta aktivt på marknaden, för att utnyttja de valmöjligheter som finns och för att säkerställa att deras rättigheter respekteras.

Vi kommer därför att se över EU-lagstiftningen om säkra produkter och livsmedel och skärpa kontrollen av efterlevnaden av EU:s konsumentlagstiftning i nära samarbete med EU-ländernas myndigheter. Mer stöd till konsumenter som handlar över gränserna kommer också att ges via de europeiska konsumentcentrumen. Samtidigt måste vi se till att det alltid finns ett konsumentperspektiv i EU.s politik på de områden som påverkar EU:hushållens ekonomi mest.

Konsumentskydd och konsumenträttigheter i Europa är bland de bästa i världen, både när det gäller att skydda konsumenterna från farliga produkter, vilseledande reklam, oförutsägbara roamingavgifter eller tvivelaktiga metoder på nätet, och när det gäller att ge dem stöd när något går fel. De förslag till alternativ tvistlösning och tvistlösning online som för närvarande diskuteras kommer att göra det möjligt att lösa problem snabbt, lätt och billigt. Ett annat exempel är det europeiska småmålsförfarandet för gränsöverskridande fall, där ett särskilt småmålsformulär för anspråk om högst 2 000 euro används – det förenklar och påskyndar sådana rättstvister samt minskar kostnaderna. Från och med 2013 kommer konsumenterna att kunna använda e-juridikportalen för att fylla i småmålsformuläret online på alla EU-språk, vilket kommer att underlätta för dem och spara mycket tid och möda.

EU har en omfattande konsumentlagstiftning, och det finns även viktiga konsumentpolitiska inslag i lagstiftningen på många andra områden. Det behövs ändå en ram som också tar hänsyn till dagens utmaningar, t.ex. den ökade digitaliseringen, strävan att göra konsumtionenen mer hållbar och särskilda behov hos utsatta konsumenter.

Fyra viktiga mål

Den konsumentpolitiska handlingsplanen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppnå målen i Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt. Den utgår från och kompletterar andra initiativ, t.ex. rapporten om EU-medborgarskap (se IP/10/1390 och MEMO/10/525), inremarknadsakten, den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) och färdplanen för resurseffektivitet (se IP/11/1046). Därför har den byggts upp runt fyra viktiga mål, som ska öka konsumenternas förtroende.

  • Att öka konsumentsäkerheten för varor, tjänster och livsmedel, stärka regelverket och göra marknadsövervakningen effektivare.

  • Att förbättra kunskaperna hos konsumenterna så att de klarar av de allt mer komplexa marknaderna, där de behöver rätt redskap och information för att t.ex. förstå den verkliga kostnaden för konsumentkrediter eller veta vart man vänder sig med klagomål. Detta är viktigt både för konsumenterna och näringsidkarna, och konsumentorganisationerna spelar här en avgörande roll.

  • Att förbättra kontrollen av efterlevnaden och garantera möjligheterna att få rättelse, vilket krävs för att konsumenträttigheterna ska fungera i praktiken. Detta är särskilt viktigt eftersom den skada de europeiska konsumenterna lider på grund av problem som leder till klagomål uppskattas till ca 0,4 % av EU:s BNP1. Nätverken för tillsyn i konsumentfrågor2 har en central roll att spela i denna fråga.

  • Att anpassa politiken till förändringar i samhället och göra den mer relevant i konsumenternas vardag, för att anpassa konsumentlagstiftningen till den digitala tidsåldern och åtgärda de problem som konsumenterna möter på nätet, för att beakta särskilda behov hos utsatta konsumenter och för att göra det lättare att göra hållbara val.

Fem viktiga sektorer

Handlingsplanen stöder konsumenternas intressen inom viktiga sektorer3.

  • Livsmedel för att de ska vara hållbara och säkra.

  • Energi – för att konsumenterna får valuta för pengarna på en liberaliserad marknad och för att de bättre ska kunna styra sin energiförbrukning. <0}

  • Finansiella tjänster – för att skydda konsumenternas finansiella intressen och ge dem verktyg att hantera sin ekonomi.

  • Transporter – för att anpassa lagstiftningen till moderna transportmönster och stödja hållbar rörlighet.

  • Det digitala området – för att ta itu med de problem som drabbar konsumenterna och skydda dem på nätet.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Se även följande:

Den konsumentpolitiska rapport som publiceras tillsammans med den konsumentpolitiska handlingsplanen.

GD Rättsliga frågors webbplats för konsumenträtt och marknadsföringsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

Undersökning om konsumentinflytande, Eurobarometer 342, 2010.

2 :

Europeiska konsumentcentrum [European Consumer Centres] och konsumentskyddssamarbetet CPC .

3 :

I resultattavlan för konsumentmarknaderna konstaterades att dessa sektorer hör till dem där konsumenterna upplever flest problem.


Side Bar