Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Izvirzot patērētājus vienotā tirgus centrā, jaunā Eiropas Patērētāju programma stiprina paļāvību un sekmē izaugsmi

Brisele, 2012. gada 22. maijs. Patēriņa izdevumi veido 56 % no Eiropas Savienības IKP, atspoguļojot patērētāju milzīgo ietekmi uz Eiropas ekonomikas izaugsmi. Tikai pilntiesīgi un pārliecināti patērētāji var pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības un sekmēt inovācijas un izaugsmi. Tāpēc šodien pieņemtais Eiropas Komisijas stratēģiskais redzējums attiecībā uz ES patērētāju politiku turpmākajiem gadiem tiecas palielināt patērētāju līdzdalību un uzticēšanos tirgum. Eiropas Patērētāju programmas kodolā ir četri galvenie mērķi, un tā cenšas vairot uzticēšanos ar dažādiem paņēmieniem — patērētāju drošības stiprināšana; zināšanu vairošana; labāka izpilde un nodrošināta iespēja saņemt kompensāciju; patērētāju tiesību un politiku pielāgošana pārmaiņām sabiedrībā un ekonomikā. Programmā ietverti arī vairāki svarīgi pasākumi, ko plānots īstenot līdz 2014. gadam.

“Lai nodrošinātu izaugsmi Eiropas Savienībā, vajadzīgs gan konkurētspējīgs piedāvājums, gan augsts pieprasījums. Tāpēc ES politikā patērētājiem jāpievērš tikpat liela uzmanība kā uzņēmējiem. Lai sekmētu Eiropas ekonomikas attīstību, mums vajadzīgi pārliecināti patērētāji,” teica Viviāna Redinga, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES komisāre tiesiskuma jautājumos. “Mēs vēlamies stimulēt pārrobežu iepirkšanos internetā, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc ES un tās dalībvalstīm patērētāju tiesības ir jāpielāgo digitalizācijas laikmetam. Pieņemot Patērētāju tiesību direktīvu un sagatavojot priekšlikumu modernizētiem datu aizsardzības noteikumiem, mēs jau esam spēruši pirmos soļus, lai palielinātu patērētāju uzticēšanos pirkumiem internetā. Turpmāk Komisija plāno modernizēt ES 1990. gada noteikumus par kompleksajiem ceļojumiem, ņemot vērā faktu, ka arvien vairāk cilvēku rezervē ceļojumus un naktsmītnes, izmantojot tīmeklī pieejamos piedāvājumus. Tomēr ar jauniem tiesību aktiem vien nepietiek, lai digitālais vienotais tirgus darbotos patērētāju labā. Dalībvalstīm ir jāpieliek lielākas pūles, lai ES noteiktumi tiktu īstenoti ātri un bez liekas birokrātijas, padarot patērētāju tiesības par faktisko realitāti vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju.”

“Šodienas ekonomiskajā situācijā ir nepieciešama stipra patērētāju politika. Sniedzot 500 miljoniem Eiropas patērētāju pienācīgas tiesības, tiks dots būtisks ieguldījums Eiropas ekonomikas izaugsmē,” minēja veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli. “Šodien pieņemtās stratēģijas mērķi ir nodrošināt patērētāju tiesības un vairot viņu uzticēšanos, piedāvājot instrumentus aktīvai līdzdalībai tirgū, liekot tirgum darboties patērētāju labā, ļaujot patērētājiem izmantot izvēles iespējas un pienācīgi īstenojot viņu tiesības. Mēs to panāksim, piemēram, pārskatot ES regulējumu, lai nodrošinātu, ka vienotajā tirgū pieejamās preces un pārtika ir droša, ciešā sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm efektīvāk īstenojot ES tiesību aktus attiecībā uz patērētājiem, ar Eiropas Patērētāju centru starpniecību sniedzot lielāku atbalstu patērētājiem, kas veic pārrobežu pirkumus, un nodrošinot, ka patērētāju intereses tiek sistemātiskāk iekļautas ES politikas jomās, kam ir liela ekonomiska nozīme attiecībā uz mājsaimniecībām.”

Pasaules kontekstā Eiropas patērētājiem ir plašas tiesības un ir nodrošināta stipra aizsardzība — tas attiecas gan uz aizsardzību pret nedrošiem produktiem, gan maldinošu reklāmu, kā arī uz neparedzamām viesabonēšanas izmaksām vai apšaubāmu praksi interneta tirdzniecībā un piedāvāto atbalstu gadījumos, kad patērētāji nesaņem solīto. Patlaban tiek izskatīti priekšlikumi alternatīvai strīdu izšķiršanai un strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ADR/ODR), kas palīdzēs ātri, vienkārši un ar nelieliem izdevumiem risināt patērētāju problēmas. Vēl viens piemērs ir Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, kas attiecībā uz prasībām līdz 2000 eiro vienkāršo un paātrina tiesāšanos pārrobežu lietās un samazina tās izdevumus. No 2013. gada ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību patērētāji varēs tiešsaistē iesniegt maza apmēra prasības jebkurā no oficiālajām valodām, tādējādi procedūra kļūs vēl vienkāršāka, turklāt ietaupīs vairāk laika un pūļu.

Lai gan ES ir ievērojams skaits tiesību aktu patērētāju aizsardzībai un patērētāju dimensija ir vairāku ES politikas jomu būtiska daļa, ir vajadzīgs visaptverošs regulējums, kas piedāvā risinājumus arī nesen apzinātām problēmām, proti tādām, kas saistītas ar ikdienas dzīves digitalizāciju, centieniem pāriet uz ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem un mazāk aizsargāto patērētāju īpašajām vajadzībām.

Četri galvenie mērķi

Patērētāju programma piedāvā risinājumus ES izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanai. Programmas pamatā ir citas līdzšinējās iniciatīvas, kuras tā papildina, — ES ziņojums par pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525), Vienotā tirgus akts, Digitālā programma Eiropai (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) un Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu (skatīt IP/11/1046). Tāpēc programmas kodolā ir četri galvenie mērķi, kas palīdzēs vairot patērētāju uzticēšanos.

  • Patērētāju drošības stiprināšana — tiesiskā regulējuma stiprināšana un efektīvāka tirgus uzraudzība attiecībā uz precēm, pakalpojumiem un pārtiku.

  • Zināšanu vairošana — sekmīga pārvaldība arvien sarežģītākā tirgū, kurā patērētājiem ir vajadzīgi piemēroti instrumenti un informācija, lai saprastu visu, sākot no patēriņa kredītu reālajām izmaksām līdz tam, kā atrast pareizo adresātu sūdzības iesniegšanai. Tas ir vienlīdz svarīgi gan patērētājiem, gan tirgotājiem, un patērētāju organizācijām ir galvenā loma šā mērķa sasniegšanā.

  • Labāka izpilde un nodrošināta iespēja saņemt kompensāciju ir obligāti nepieciešama tiesību praktiskai īstenošanai. Tas iegūst arvien lielāku nozīmi, ņemot vērā, ka Eiropas patērētājiem nodarītais kaitējums saistībā ar problēmām, par kurām iesniegtas sūdzības, tiek lēsts aptuveni 0,4 % apmērā no Eiropas Savienības IKP1. Patērētāju tiesību īstenošanas tīkliem2 ir izšķiroša nozīme.

  • Politikas pielāgošana pārmaiņām sabiedrībā un tās ietekmes palielināšana ikdienas dzīvē — pielāgot patērētāju aizsardzības tiesību aktus digitālā laikmeta prasībām un risināt patērētāju problēmas, kas saistītas ar iepirkšanos internetā; ņemt vērā mazāk aizsargāto patērētāju vajadzības; atvieglot pāreju uz ilgtspējīgiem patēriņa modeļiem.

Piecas galvenās nozares

Programma atbalsta patērētāju intereses šādās galvenajās nozarēs3:

  • pārtika — nodrošināt ilgtspējību un nekaitīgumu;

  • enerģētika — panākt, lai patērētāji brīvā tirgū iegūtu iespējami labāku pakalpojumu par iespējami zemāku cenu un sekmīgāk pārvaldītu patērēto enerģiju;

  • finanses — aizsargāt patērētāju finansiālās intereses un piedāvāt instrumentus personīgo finanšu pārvaldībai;

  • transports — pielāgot regulējumu mūsdienu ceļošanas modeļiem un atbalstīt ilgtspējīgu mobilitāti;

  • digitālās tehnoloģijas — censties risināt patērētājiem radušās problēmas un nodrošināt viņu aizsardzību tiešsaistē.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Skatīt arī ziņojumu par patērētāju politiku, publicēts par Patērētāju programmu atbildīgā ĢD mājaslapā, sadaļā “Tiesiskums/Patērētāju tiesības un tirdzniecības tiesības”:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456

1 :

Consumer Empowerment survey (apsekojums par patērētāju tiesībām); Eirobarometrs Nr. 342; 2010.

2 :

Eiropas patērētāju centri (European Consumer Centres) un CPC

3 :

Saskaņā ar “Patēriņa tirgu rezultātu pārskatu” šīs nozares tika atzītas par problemātiskākajām patērētājiem.


Side Bar