Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujoji Europos vartotojų darbotvarkė. Daugiau dėmesio vartotojams bendrojoje rinkoje – didesnis pasitikėjimas ir augimas

Briuselis, 2012 m. gegužės 22 d. Vartotojų išlaidos sudaro 56 proc. ES BVP, tai rodo, kokią didelę įtaką vartotojai turi Europos ekonomikos augimui. Pasinaudoti visu bendrosios rinkos potencialu ir skatinti inovacijas bei augimą gali tik sąmoningi ir pasitikintys vartotojai. Būtent todėl šiandien tvirtinama Europos Komisijos strategine būsimos ES vartotojų politikos vizija siekiama kuo labiau padidinti vartotojų aktyvumą rinkoje ir jų pasitikėjimą ja. Didinti vartotojų pasitikėjimą siekiama keturiais pagrindiniais Europos vartotojų darbotvarkės tikslais: didinti vartotojų saugumą, didinti informuotumą, gerinti reikalavimų vykdymo užtikrinimą ir garantuoti žalos atlyginimą, priderinti vartotojų teises ir politiką prie visuomenės ir ekonomikos pokyčių. Darbotvarkėje taip pat pateikiama keletas pagrindinių veiksmų, įgyvendintinų iki 2014 m.

„Augimą Europos Sąjungoje turėtų skatinti ir konkurencinga pasiūla, ir didelė paklausa. Todėl ES politika vartotojams turi skirti ne mažiau dėmesio negu verslui. Europos ekonomikai skatinti reikalingi pasitikintys vartotojai, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Norime skatinti pirkti internetu kitose šalyse, todėl ES ir jos valstybės narės turi perkelti vartotojų teises į skaitmeninį amžių. Pirmuosius žingsnius didindami internetu perkančių vartotojų pasitikėjimą jau žengėme – priėmėme Vartotojų teisių direktyvą ir pateikėme šiuolaikiškesnių duomenų apsaugos taisyklių pasiūlymą. Toliau Komisija planuoja modernizuoti 1990 m. ES su kelionių paketais susijusias taisykles, kad būtų atsižvelgta į tai, kad vis daugiau žmonių keliones užsisako internetu. Tačiau vien naujų teisės aktų neužtenka, kad skaitmeninė bendroji rinka būtų palanki vartotojams. Valstybės narės turi užtikrinti spartų ir nebiurokratišką ES taisyklių įgyvendinimą, kad vartotojų teisės daugiau kaip 500 milijonams vartotojų taptų konkrečia tikrove.“

„Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis būtina tvirta vartotojų politika. Didesnis 500 milijonų Europos vartotojų sąmoningumas padės skatinti Europos ekonomikos augimą, – sakė už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys John Dalli. Šiandien priimta strategija siekiama didinti vartotojų sąmoningumą ir pasitikėjimą – suteikti galimybių būti aktyviems rinkoje, siekti, kad rinka būtų jiems palanki, kad jie galėtų rinktis ir tinkamai naudotis savo teisėmis. To sieksime, pavyzdžiui, persvarstydami ES bendruosius principus, kuriais užtikrinama produktų ir maisto sauga bendrojoje rinkoje, kartu su nacionalinės valdžios institucijomis griežtindami tai, kaip laikomasi ES vartotojų įstatymų, teikdami didesnę pagalbą kitose šalyse perkantiems vartotojams – šiuo atveju bus naudingi Europos vartotojų centrai, užtikrinantys, kad vartotojų interesai būtų nuosekliau integruojami į tas ES politikos sritis, kurios namų ūkiams yra ekonomiškai svarbiausios.“

Europos vartotojų teisės ir apsauga vienos iš stipriausių pasaulyje. Tai pasakytina apie apsaugą nuo nesaugių produktų, klaidinančią reklamą, nenuspėjamas tarptinklinio ryšio kainas ar įtartiną veiklą internete, taip pat pagalbą, kai kyla problemų. Priėmus dabar svarstyti pateiktus ginčų alternatyvaus sprendimo ir ginčų elektroninio sprendimo (GAS / GES) pasiūlymus, vartotojai ginčus spręsti galės greitai, lengvai ir nebrangiai. Dar vienas pavyzdys – Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kuria supaprastinamas ir atpinga tarpvalstybinio pobūdžio bylinėjimasis dėl ieškinių iki 2 000 EUR. Nuo 2013 m. E. teisingumo portale vartotojai galės užpildyti ieškinių dėl nedidelių sumų formas bet kuria valstybine kalba, taigi reikės mažiau laiko ir pastangų.

Nors ES turi nemenką vartotojų teisės aktų rinkinį, o vartotojų aspektas svarbus daugelyje ES politikos sričių, reikia išsamių bendrųjų principų, taikomų ir tais atvejais, kai kyla neišvengiamų problemų, pavyzdžiui, susijusių su kasdienio gyvenimo skaitmeninimu, noru rinktis tvaresnio vartojimo modelius, atsižvelgti į specifinius pažeidžiamų vartotojų poreikius.

Keturi pagrindiniai tikslai

Vartotojų darbotvarkėje pateikiamos priemonės, kuriomis turėtų būti siekiama ES augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų. Vartotojų darbotvarkė paremta kitomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, ES pilietybės ataskaita (IP/10/1390 ir MEMO/10/525), Bendrosios rinkos aktu, Europos skaitmenine darbotvarke (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200), Efektyviai išteklius naudojančios Europos kūrimo veiksmų planu (žr. IP/11/1046), ir jas papildo. Taigi darbotvarkėje nustatyti keturi pagrindiniai tikslai, kuriais siekiama didinti vartotojų pasitikėjimą.

  • Vartotojų saugumo didinimas. Tai taikytina prekėms, paslaugoms ir maistui. Taip pat reikėtų griežtinti reguliavimo sistemą ir siekti, kad rinkos priežiūra būtų veiksmingesnė.

  • Didinti informuotumą, kad būtų lengviau susigaudyti rinkoms vis sudėtingėjant, ypač tais atvejais, kai vartotojams reikia tinkamų priemonių ir informacijos, kad galėtų suprasti viską – nuo realios vartojimo kreditų kainos iki informacijos, kokiai institucijai reikėtų pateikti skundą. Tai svarbu ir vartotojams, ir prekybininkams. Šiuo atveju svarbus vaidmuo tenka vartotojų organizacijoms.

  • Reikalavimų vykdymo užtikrinimo gerinimas ir žalos atlyginimo garantavimas, be kurių teisės praktiškai egzistuoti negali. Tai labai svarbu ir dėl to, kad Europos vartotojų nuostoliai, patiriami dėl problemų, dėl kurių pateikiami skundai, apytikriai sudaro 0,4 proc. ES BVP1. Labai svarbus vaidmuo tenka vartotojų sąmoningumo didinimo tinklams2.

  • Politikos priderinimas prie visuomenės pokyčių ir siekimas, kad ji atitiktų kasdienio gyvenimo realijas, t. y. vartotojų teisės aktų pritaikymas prie skaitmeninio amžiaus ir problemų, kurių vartotojams kyla internete, sprendimas; dėmesys pažeidžiamų vartotojų poreikiams, siekimas, kad būtų lengva pasirinkti tvaraus vartojimo modelius.

Penki pagrindiniai sektoriai

Darbotvarkėje remiami vartotojų interesai pagrindiniuose sektoriuose3.

  • Maistas užtikrinti tvarumą ir saugą.

  • Energetika – kad vartotojai gautų geriausius ekonominius pasiūlymus laisvoje rinkoje ir taupiau vartotų energiją.

  • Finansai apsaugoti finansinius vartotojų interesus ir suteikti jiems priemonių savo finansams valdyti.

  • Transportas priderinti teisės aktus prie šiuolaikinių keliavimo modelių ir remti tvarų judumą.

  • Skaitmeninis sektorius siekti spręsti vartotojams kylančias problemas ir užtikrinti jų apsaugą internete.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Taip pat žr.: Vartotojų politikos ataskaita, paskelbta kartu su Vartotojų darbotvarke.

Teisingumo generalinio direktorato vartotojų apsaugos ir rinkodaros teisės interneto svetainė http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams :

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66,

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24,

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 2967 456.

1 :

Vartotojų sąmoningumo tyrimas. Eurobarometras Nr. 342, 2010.

2 :

Europos vartotojų centrai (European Consumer Centres) ir bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (CPC) sistema.

3 :

Remiantis Vartotojų rinkų rezultatų suvestine nustatyta, kad šie sektoriai vartotojams yra vieni problemiškiausių.


Side Bar