Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uusi Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – lisätään luottamusta ja kasvua asettamalla kuluttajat sisämarkkinoiden keskiöön

Bryssel 22. toukokuuta 2012 – Kuluttajamenojen osuus EU:n BKT:stä on 56 prosenttia, mikä osoittaa, että kuluttajilla on valtava voima viedä Euroopan taloutta eteenpäin. Vain kuluttajat, joilla on vaikutusmahdollisuuksia ja luottamusta, voivat hyödyntää täysimääräisesti sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ja edistää innovointia ja kasvua. Tämän vuoksi EU:n tulevien vuosien kuluttajapolitiikkaa koskevalla Euroopan komission strategisella visiolla – joka on hyväksytty tänään – pyritään maksimoimaan kuluttajien osallistuminen markkinoiden toimintaan ja luottamus markkinoihin. Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma rakentuu neljän päätavoitteen ympärille, ja sillä pyritään lisäämään kuluttajien luottamusta parantamalla heidän turvallisuuttaan, lisäämällä tietämystä, tehostamalla täytäntöönpanoa ja turvaamalla muutoksenhakukeinot sekä linjaamalla kuluttajaoikeudet ja -politiikka yhteiskunnan ja talouden muutosten mukaisiksi. Siinä esitetään myös useita keskeisiä toimia, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2014 mennessä.

”Kasvu Euroopan unionissa tarvitsee sekä kilpailukykyistä tarjontaa että voimakasta kysyntää, minkä vuoksi kuluttajien on oltava EU-politiikassa yhtä keskeisessä asemassa kuin yritysten”, totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioiden komissaari Viviane Reding. ”Haluamme edistää valtioiden rajat ylittävää verkkokauppaa, ja tästä syystä EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi päivitettävä kuluttajaoikeudet digitaaliaikaan. Olemme käynnistäneet kuluttajaoikeuksia koskevaan direktiiviin ja tietosuojasääntöjen nykyaikaistamista koskevaan ehdotukseen liittyviä toimia, joilla pyritään parantamaan kuluttajien luottamusta verkkokauppaan”, hän jatkoi. Seuraavaksi komissio aikoo uudistaa EU:n pakettimatkasääntöjä vuodelta 1990 sen huomioon ottamiseksi, että yhä useammat ihmiset varaavat nykyään lomansa verkon kautta. ”Tarvitaan kuitenkin enemmän kuin uusia lakeja, jotta digitaaliset sisämarkkinat toimisivat kuluttajien kannalta”, totesi komissaari Reding vielä. ”Jäsenvaltioiden on tehostettava EU-sääntöjen nopeaa ja epäbyrokraattista täytäntöönpanoa niin, että kuluttajaoikeuksista tulee konkreettisia EU:n 500 miljoonalle kuluttajalle”.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden komissaari John Dalli totesi, että vallitsevassa taloustilanteessa vahva kuluttajapolitiikka on välttämätöntä ja että Euroopan 500 miljoonan kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on keskeistä, jotta voidaan edistää Euroopan talouden kasvua. ”Tänään hyväksytyllä strategialla pyritään parantamaan kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistamaan luottamusta antamalla heille välineitä, joilla he voivat osallistua aktiivisesti markkinoiden toimintaan, saada ne toimimaan itselleen suotuisalla tavalla, harjoittaa valintamahdollisuuksiaan ja edellyttää oikeuksiensa asianmukaista noudattamista”, jatkoi Dalli. ”Pyrimme tähän esimerkiksi tarkistamalla EU-puitteita sen varmistamiseksi, että tuotteet ja elintarvikkeet sisämarkkinoilla ovat turvallisia, tehostamalla EU:n kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, antamalla enemmän tukea valtioiden rajojen yli ostoksia tekeville kuluttajille Euroopan kuluttajakeskusten kautta ja varmistamalla, että kuluttajien edut otetaan järjestelmällisemmin huomioon kaikessa EU:n politiikassa, jolla on keskeistä taloudellista merkitystä kotitalouksille.”

Eurooppalaisten kuluttajien kuluttajaoikeudet ja kuluttajansuoja ovat vahvimpia maailmassa, ja niillä suojataan kuluttajia vaarallisilta tuotteilta, harhaanjohtavalta mainonnalta, ennakoimattomilta verkkovierailukustannuksilta tai epäilyttäviltä käytännöiltä verkossa tai tuetaan kuluttajia, kun jokin menee vikaan. Parhaillaan käsiteltävinä olevat vaihtoehtoista riidanratkaisua (ADR) ja verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua (ODR) koskevat ehdotukset antavat kuluttajille mahdollisuuden ratkaista ongelmat nopeasti, helposti ja alhaisin kustannuksin. Toinen esimerkki on eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa käräjöintiä ja alentaa sen kustannuksia rajatylittävissä tapauksissa, joissa vaatimukset ovat enintään 2 000 euroa. Vuodesta 2013 lähtien kuluttajat voivat täyttää sähköisen oikeudenkäytön e-Justice-portaalin kautta vähäisiin vaatimuksiin liittyvän lomakkeen verkossa millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

EU:lla on paljon kuluttajalainsäädäntöä ja kuluttaja-asiat otetaan huomioon monella EU:n politiikanalalla, mutta tarvitaan kuitenkin kattavat puitteet, joissa käsitellään myös välittömiä haasteita, jotka liittyvät mm. arkipäivän digitalisoitumiseen, haluun siirtyä kohti kestävämpiä kulutustapoja ja muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien erityistarpeisiin.

Neljä päätavoitetta

Toimintaohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan EU:n kasvustrategian, Eurooppa 2020 -strategian, tavoitteet. Toimintaohjelma käyttää perustana ja täydentää muita aloitteita, jollaisia ovat katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525), sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, Euroopan digitaalistrategia (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) sekä etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa (ks. IP/11/1046). Tätä varten ohjelma on laadittu neljän päätavoitteen ympärille, joiden tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta:

  • Parannetaan kuluttajien turvallisuutta tavaroiden, palvelujen ja elintarvikkeiden markkinoilla, vahvistetaan sääntelypuitteita ja tehostetaan markkinavalvontaa.

  • Lisätään tietämystä, jotta kuluttajat pystyvät selviytymään yhä monimutkaisemmilla markkinoilla, joilla he tarvitsevat oikeat välineet ja tiedot ymmärtääkseen kaiken aina kulutusluottojen todellisista kustannuksista oikean valituspaikan löytämiseen. Tämä on tärkeää sekä kuluttajien että kauppiaiden kannalta, ja kuluttajajärjestöt ovat tässä avainasemassa.

  • Parannetaan täytäntöönpanon valvontaa ja turvataan muutoksenhakukeinot, joita ilman oikeuksien harjoittaminen ei onnistu käytännössä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon, että eurooppalaisille kuluttajille valituksiin johtavista ongelmista aiheutuneiden haittojen arvioidaan olevan noin 0,4 prosenttia EU:n BKT:stä. 1 Kuluttaja-asioiden täytäntöönpanosta vastaavien verkkojen2 rooli on tässä keskeinen.

  • Linjataan kuluttajapolitiikka yhteiskunnan muutosten mukaiseksi ja tehdään siitä relevanttia arkielämän kannalta niin, että mukautetaan kuluttajansuojalainsäädäntö digitaaliaikaan ja ratkaistaan ongelmia, joita kuluttajat kohtaavat verkossa, otetaan huomioon heikommassa asemassa olevien kuluttajien tarpeet ja tehdään kestävien valintojen tekemisestä helppoa.

Viisi keskeistä sektoria

Toimintaohjelma tukee kuluttajien etuja keskeisillä sektoreilla:3

  • Elintarvikkeet: taataan kestävyys ja turvallisuus.

  • Energia: toteutetaan toimia, jotta kuluttajat saavat rahoilleen parhaan vastineen vapautetuilla markkinoilla ja pystyvät hallitsemaan paremmin energiankulutustaan.

  • Rahoituspalvelut: suojataan kuluttajien taloudelliset edut ja annetaan heille välineet taloutensa hallitsemiseksi.

  • Liikenne: mukautetaan lainsäädäntöä modernien matkustusmallien mukaiseksi ja tuetaan kestävää liikkuvuutta.

  • Digitaalipalvelut: pyritään ratkaisemaan kuluttajien ongelmat ja takaamaan heidän suojelunsa verkkoympäristössä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Ks. myös: Kuluttajapolitiikkaa koskeva kertomus, joka julkaistaan kuluttaja-asioiden toimintaohjelman yhteydessä

Oikeusasioiden pääosasto, kuluttaja- ja markkinaoikeusasioiden verkkosivu:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456

1 :

Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia koskeva kysely; Eurobarometri nro 342, 2010.

2 :

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (European Consumer Centres) ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten CPC.

3 :

Näiden sektoreiden on havaittu aiheuttavan eniten ongelmia kuluttajille kuluttajamarkkinoiden tulostaulukon mukaan.


Side Bar