Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uus Euroopa tarbijakaitse tegevuskava: tarbijate keskne koht ühtsel turul suurendab usaldust ja kiirendab kasvu

Brüssel, 22. mai 2012. Tarbijate kulutused, mis moodustavad 56% ELi SKP-st, näitavad, kui suur jõud on tarbijatel Euroopa majanduse elavdamisel. Ainult teadlikud ja kindlustunnet omavad tarbijad saavad ühtse turu võimalusi täies ulatuses ära kasutada ning innovatsiooni ja kasvu ergutada. Seepärast on täna vastu võetud Euroopa Komisjoni strateegilises visioonis ELi eelseisvate aastate tarbijapoliitika kohta seatud eesmärgiks maksimeerida tarbijate osalust turul ja usaldust turu vastu. Euroopa tarbijakaitse tegevuskava lähtub neljast peaeesmärgist: usalduse suurendamiseks tahetakse tugevdada tarbijaohutust, avardada teadmisi, kiirendada õiguskaitse- ja hüvitusmeetmeid ning viia tarbijaõigused ja tarbijapoliitika vastavusse ühiskonnas ja majanduses toimuvate muudatustega. Tegevuskavas on esitatud ka rida põhimeetmeid, mis tuleb 2014. aastaks ellu viia.

„Kasvuks on Euroopa Liidus vaja niihästi konkurentsivõimelist pakkumist kui ka tugevat nõudlust. Seepärast peab tarbijatel olema ELi poliitikas niisama keskne koht nagu ettevõtetelgi. Meil on vaja kindlustunnet omavaid tarbijaid, kes suudaksid Euroopa majandust edasi viia,” tõdes Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusvolinik Viviane Reding. „Me tahame elavdada piiriülest netikaubandust ning seepärast peavad EL ja selle liikmesriigid tooma tarbijaõigused digitaalajastusse. Tarbijaõiguste direktiivi ja moderniseeritud andmekaitse-eeskirjade näol oleme teinud esimesed sammud, et suurendada tarbijate kindlustunnet internetikaubanduse suhtes. Järgmiseks kavatseb komisjon moderniseerida ELi 1990. aastal kehtestatud reisipakettide eeskirjad, võtmaks arvesse, et üha enam broneeritakse oma puhkusereis internetis. Et aga digitaalne ühtne turg tarbijate jaoks toimima hakkaks, ei piisa üksnes uutest õigusnormidest. Liikmesriigid peavad tagama ELi reeglite kiire ja bürokraatiavaba rakendamise, et tarbijaõigused saaksid meie 500 miljoni tarbija jaoks käegakatsutavaks reaalsuseks.”

„Praeguses majanduskontekstis on tugev tarbijakaitsepoliitika hädavajalik. Euroopa 500 miljoni tarbija mõjukuse suurendamine aitab otsustavalt kaasa Euroopa majanduse kasvule,” ütles tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli. „Täna vastu võetud strateegia eesmärk on suurendada tarbijate mõjujõudu ja kasvatada nende kindlustunnet, andes neile vahendid, millega aktiivselt turul osaleda, millega panna turg enda jaoks toimima, kasutada oma otsustusõigust ja saavutada oma õiguste tegelik rakendamine. Selleks on meil plaanis näiteks vaadata üle ELi õigusraamistik, millega tagatakse ühtsel turul olevate toodete ja toidu ohutus, kiirendada ELi tarbijakaitseõigusnormide tegelikku rakendamist tihedas koostöös riikide ametivõimudega, pakkuda piiriüleseid oste tegevatele tarbijatele rohkem toetust Euroopa tarbijakeskuste kaudu ja tagada, et tarbijate huvid lõimitakse järjepidevamalt ELi poliitikavaldkondadesse, mis avaldavad leibkondadele majanduslikult kõige suuremat mõju.”

Euroopa tarbijatele on tagatud ühed maailma kõige tugevamad tarbijaõigused ja -kaitse: tarbijaid kaitstakse nii ohtlike toodete, eksitava reklaami, ennustamatute rändlustasude kui ka kahtlaste netikaubandusvõtete eest ning neile pakutakse abi, kui midagi on viltu läinud. Praegu menetluses olevad ettepanekud vaidluste alternatiivse ja veebipõhise lahendamise süsteemide kohta (ADR/ODR) võimaldavad tarbijatel lahendada probleeme kiiresti, hõlpsasti ja odavalt. Veel üks näide on Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mis muudab piiriülesed kohtuvaidlused kuni 2000-euroste nõuete puhul lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks. Alates 2013. aastast on tarbijatel õigusportaali e-Justice kaudu võimalik täita väiksema kohtuvaidluse avaldus veebis ükskõik millises ametlikus keeles, mis hoiab kokku nende aega ja energiat.

Ehkki ELil on muljetavaldav tarbijakaitsealane seadustekorpus ning tarbijakaitsemõõde on paljude ELi poliitikavaldkondade oluline osa, on tarvis ulatuslikku raamistikku, mis lahendaks ka tulevikus ettenähtavad probleemid, nagu igapäevaelu digitaliseerumine, soov liikuda kestlikumate tarbimismallide poole ja haavatavamas seisundis olevate tarbijate erivajadused.

Neli peaeesmärki

Tarbijakaitse tegevuskavas esitatakse ELi kasvustrateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed. Tegevuskava lähtealuseks on teised algatused, nagu ELi kodakondsuse aruanne (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525), ühtse turu akt, Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) ja ressursitõhususe tegevuskava (vt IP/11/1046), ning ühtlasi täiendab tarbijakaitse tegevuskava neid algatusi. Selleks tugineb ta neljale peaeesmärgile, mis on kavandatud suurendama tarbijate kindlustunnet.

  • Tarbijaohutuse tugevdamine: kaupade, teenuste ja toidu puhul; tugevdada õigusraamistikku ja muuta turujärelevalve tõhusamaks.

  • Teadmiste avardamine: et tulla toime turu üha suurema keerukusega, kus tarbijatel on vaja õigeid abivahendeid ja teavet, et saada aru kõigist aspektidest alates tarbijakrediidi tegelikust maksumusest kuni kaebuse esitamiseks õige koha leidmiseni. See on oluline nii tarbijatele kui ka kauplejatele ning siinjuures on otsustav roll tarbijaorganisatsioonidel.

  • Õiguskaitse- ja hüvitusmeetmete täiustamine: ilma nendeta ei saa õigusi tegelikult kasutada. Eriti oluliseks muudab selle tõsiasi, et kahju, mida Euroopa tarbijad on pidanud kandma kaebuste aluseks olevate probleemide tõttu, on hinnanguliselt ligikaudu 0,4% ELi SKP-st1. Siin on tarbijakaitsevõrgustike2 roll väga oluline.

  • Tarbijapoliitika vastavus ühiskonnas toimuvatele muutustele ja elulähedus: kohandada tarbijakaitseõigus digitaalajastule ja lahendada probleemid, mis esinevad tarbijatel internetikaubanduses; võtta arvesse haavatavamate tarbijate vajadusi; muuta kestlike valikute tegemine lihtsaks.

Viis otsustavat sektorit

Tegevuskava toetab tarbijate huve olulisemates sektorites3.

  • Toit: tagada kestlikkus ja ohutus.

  • Energia: tagada, et tarbijad saaksid vabaturul majanduslikult soodsaima energia ja suudaksid oma energiatarbimist paremini hallata.

  • Finants: kaitsta tarbijate finantshuve ja anda neile abivahendid oma finantside haldamiseks.

  • Transport: kohandada õigusnormid tänapäeva reisimismallidele ja toetada kestlikku liikuvust.

  • Digitaalareng: eesmärk on lahendada tarbijatel ette tulevaid probleeme ja tagada nende kaitse internetis.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Vt ka: Koos tarbijakaitse tegevuskavaga avaldatud tarbijapoliitika aruanne

Õigusküsimuste peadirektoraadi tarbija- ja turundusõiguse veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi, ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456

1 :

Vt Eurobaromeetri uuring tarbijate teadlikkuse kohta, Eurobaromeeter nr 342, 2010.

2 :

Euroopa tarbijakeskused (European Consumer Centres) ja tarbijakaitse koostöövõrgud CPC.

3 :

Need sektorid tõsteti tarbijaturgude tulemustabelis esile kui tarbijate jaoks kõige probleemsemad.


Side Bar