Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη επιτροπη- Δελτιο τυπου

Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τους καταναλωτές – ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης με την τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2012 – Οι καταναλωτικές δαπάνες, που ανέρχονται στο 56% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αντανακλούν την τεράστια δύναμη που διαθέτει ο καταναλωτής ως μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μόνο οι καταναλωτές με δικαιώματα και εμπιστοσύνη μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση. Για το λόγο αυτό, το στρατηγικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταναλωτική πολιτική της ΕΕ για τα προσεχή έτη - που εγκρίθηκε σήμερα- στόχο έχει να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τους καταναλωτές, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς στόχους, αποσκοπεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τους εξής τρόπους: με την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών· με την αύξηση της γνώσης· με την ενίσχυση της επιβολής του νόμου και την εξασφάλιση έννομης προστασίας· με την ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων και των πολιτικών για τους καταναλωτές με τις αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία. Η ατζέντα για τους καταναλωτές παρουσιάζει επίσης μια σειρά βασικών ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2014.

«Για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκη Ένωση απαιτείται τόσο ανταγωνιστική προσφορά όσο και ισχυρή ζήτηση. Συνεπώς, οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ στον ίδιο βαθμό με τις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε καταναλωτές με εμπιστοσύνη για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία», δήλωσε η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Θέλουμε να τονώσουμε τις διασυνοριακές διαδικτυακές αγορές και, για τον λόγο αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να φέρουν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και με την πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των δεδομένων για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Το επόμενο βήμα που προτίθεται να κάνει η Επιτροπή είναι να εκσυγχρονίσει τους κανόνες του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια για να ληφθεί υπόψη ότι όλο και περισσότερα άτομα κάνουν τώρα κρατήσεις για τις διακοπές τους στο διαδίκτυο. Ωστόσο, δεν επαρκούν μόνον νέοι νόμοι για να μπορέσει να λειτουργήσει η ψηφιακή ενιαία αγορά για τους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για να μπορέσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών να γίνουν απτή πραγματικότητα για τους 500 εκατ. καταναλωτών μας.»

«Στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο απαιτείται ισχυρή πολιτική στον τομέα των καταναλωτών. Η ενδυνάμωση των 500 εκατ. καταναλωτών της Ευρώπης θα αποτελέσει βασική συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, » δήλωσε ο κ. Dalli, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και καταναλωτών. « Η στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα αποσκοπεί να ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και να τονώσει την εμπιστοσύνη τους παρέχοντάς τους τα εργαλεία για την ενεργητική συμμετοχή τους στην αγορά, για τη διαμόρφωση μιας αγοράς που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, για την άσκηση του δικαιώματός τους στην επιλογή και για τη σωστή ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Αυτό θα το επιτύχουμε, παραδείγματος χάριν, με την αναθεώρηση του πλαισίου της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων και των τροφίμων που διατίθενται στην ενιαία αγορά, με την ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές σε στενή συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, με τη μεγαλύτερη υποστήριξη των διασυνοριακών αγορών μέσω των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών και με τη διασφάλιση της πιο συστηματικής ενσωμάτωσης των συμφερόντων των καταναλωτών στις πολιτικές της ΕΕ που έχουν πρωταρχική σημασία για τα νοικοκυριά.»

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν ορισμένα από τα ισχυρότερα καταναλωτικά δικαιώματα και την μεγαλύτερη καταναλωτική προστασία παγκοσμίως, είτε πρόκειται για την προστασία τους από μη ασφαλή προϊόντα, από την παραπλανητική διαφήμιση, από το απρόβλεπτο έξοδο της περιαγωγής ή από επισφαλείς διαδικτυακές πρακτικές είτε πρόκειται για την υποστήριξή τους στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Οι προτάσεις για εναλλακτική επίλυση των διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών (ADR/ODR) που εξετάζονται επί του παρόντος θα τους επιτρέψουν να επιλύουν τυχόν προβλήματα γρήγορα, εύκολο και με μικρό κόστος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, η οποία απλουστεύει και επιταχύνει την επίλυση διασυνοριακών διαφορών ενώ, παράλληλα, μειώνει το κόστος τους, σε περιπτώσεις απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν τα 2000 ευρώ. Από το 2013 και εξής, οι καταναλωτές θα μπορούν, μέσω της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice portal) να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά έντυπα υποβολής αξιώσεων σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Αν και η ΕΕ διαθέτει σημαντικό σώμα νομοθεσίας για τους καταναλωτές και η καταναλωτική διάσταση αποτελεί σημαντική συνιστώσα πολλών πολιτικών της ΕΕ, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με το οποίο θα εξετάζονται οι προσεχείς προκλήσεις όπως αυτές που συνδέονται με τη ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, την επιθυμία για μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και τις συγκεκριμένες ανάγκες των ευπαθών καταναλωτών.

Τέσσερις βασικοί στόχοι

Η ατζέντα για τους καταναλωτές παρουσιάζει μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΕΕ, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αξιοποιεί και συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες όπως την έκθεση σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525), την πράξη για την ενιαία αγορά, την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) και τον οδικό χάρτη για την αποδοτική χρήση των πόρων (βλ. IP/11/1046). Για τον σκοπό αυτό, επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς στόχους που αποσκοπούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

  • Ενδυνάμωση της ασφάλειας των καταναλωτών: για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα, με την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αγοράς.

  • Ενίσχυση της γνώσης: για να αντιμετωπιστεί η όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των αγορών, όπου οι καταναλωτές χρειάζονται τα σωστά εργαλεία και πληροφορίες για να κατανοούν τα πάντα, από το πραγματικό κόστος της καταναλωτικής πίστης έως την εξεύρεση του σωστού σημείο προσφυγής. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους, ενώ πρωταρχική σημασία έχει ο ρόλος των καταναλωτικών οργανώσεων.

  • Βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας και εξασφάλιση έννομης προστασίας, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να υπάρξουν δικαιώματα στην πράξη. Αυτό λαμβάνει μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογιστεί ότι η ζημιά που υφίστανται οι ευρωπαίοι καταναλωτές από προβλήματα που οδηγούν σε προσφυγές εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 0,4 του ΑΕγχΠ της ΕΕ.1 Κεντρικής σημασίας είναι ο ρόλος των δικτύων επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές2 .

  • Ευθυγράμμιση της πολιτικής με τις κοινωνικές αλλαγές και η σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή: να προσαρμοστεί η νομοθεσία για τους καταναλωτές με την ψηφιακή εποχή και να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις διαδικτυακές συναλλαγές· να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ευπαθών καταναλωτών· να καταστούν εύκολες οι βιώσιμες λύσεις.

Πέντε βασικοί τομείς

Η ατζέντα υποστηρίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε βασικούς τομείς.3

  • Τρόφιμα: να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ασφάλεια.

  • Ενέργεια: για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή σχέση αξίας - τιμής στην απελευθερωμένη αγορά και η καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης.

  • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: για να προστατεύονται τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα των καταναλωτών και να τους παρέχονται μέσα για την διαχείριση των οικονομικών τους.

  • Μεταφορές: για να προσαρμοστεί η νομοθεσία στις σύγχρονες μορφές ταξιδιών και να υποστηριχθεί η βιώσιμη κινητικότητα.

  • Ψηφιακός τομέας: για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές και να διασφαλιστεί η διαδικτυακή τους προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Επίσης: Η έκθεση για την πολιτικών καταναλωτών δημοσιεύθηκε με την ατζέντα για τους καταναλωτές

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Δικαιοσύνης για τη νομοθεσία καταναλωτών και εμπορίας προϊόντων:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/reding

Επικοινωνία:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456

1 :

Μελέτη για την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών· Ευρωβαρόμετρο αριθ. 342· 2010.

2 :

Ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών (European Consumer Centres) και CPC.

3 :

Οι τομείς αυτοί έχουν οριστεί ως ορισμένοι από τους πιο προβληματικούς για τους καταναλωτές, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές.


Side Bar