Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Ny europæisk forbrugerdagsorden satser på forbrugerne i det indre marked for at skabe øget tillid og vækst

Bruxelles, den 22. maj 2012 – Forbrugerudgifterne udgør 56 % af EU's BNP og afspejler således forbrugernes enorme betydning, når det handler om at skabe vækst i den europæiske økonomi. Kun forbrugere, der har indflydelse og tillid, kan imidlertid udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud og fremme innovation og vækst. Derfor sigter Kommissionens strategiske vision for EU's forbrugerpolitik for de kommende år, som blev vedtaget i dag, mod at maksimere forbrugernes deltagelse i og tillid til markedet. Den europæiske forbrugerdagsorden er bygget op omkring fire hovedmål og sigter mod at øge forbrugernes tillid ved at: Styrke deres sikkerhed, give dem øget viden, forbedre håndhævelsen og klageadgangen og tilpasse deres rettigheder og forbrugerpolitikkerne til de samfundsmæssige og økonomiske ændringer. Den indeholder også en række centrale foranstaltninger, som skal gennemføres frem mod 2014.

"Vækst i Den Europæiske Union forudsætter både et konkurrencedygtigt udbud og en stærk efterspørgsel. Derfor skal forbrugerne have en lige så central stilling i EU-politikkerne som virksomhederne. Vi har brug for trygge forbrugere, der kan fremme den europæiske økonomi", udtalte Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender. "Vi ønsker at stimulere grænseoverskridende onlinehandel, og derfor er det nødvendigt, at EU og medlemslandene bringer forbrugernes rettigheder ajour med den digitale udvikling. Med direktivet om forbrugerrettigheder og forslaget til moderniserede databeskyttelsesregler har vi taget de første skridt til at øge forbrugernes tillid til onlinehandel. Som det næste agter Kommissionen at modernisere EU-reglerne for pakkerejser fra 1990 for at tage højde for, at flere og flere nu bestiller rejser på internettet. Det kræver imidlertid mere end nye love at få det digitale indre marked til at fungere for forbrugerne. Medlemsstaterne skal sørge for en hurtig og ikke-bureaukratisk gennemførelse af EU-reglerne, således at forbrugerrettigheder bliver en realitet for vore 500 millioner forbrugere."

"I den nuværende økonomiske kontekst er en stærk forbrugerpolitik en nødvendighed. En styrkelse af EU's 500 mio. forbrugeres stilling vil være et vigtigt bidrag til vækst i den europæiske økonomi," sagde EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli. "Den strategi, der blev vedtaget i dag, tager sigte på at forbedre forbrugernes stilling og styrke deres tillid ved at give dem redskaberne til at deltage aktivt i markedet, udnytte markedets muligheder, udøve deres frie valg og sikre korrekt håndhævelse af deres rettigheder. Vi vil gøre dette ved f.eks. at revidere de EU-rammer, der skal sikre, at produkter og fødevarer i det indre marked er sikre, ved at skærpe håndhævelsen af EU-forbrugerlovgivningen i tæt samarbejde med de nationale myndigheder, ved at intensivere støtten til forbrugere, som handler på tværs af grænserne, gennem de europæiske forbrugercentre og ved at sikre, at forbrugernes interesser integreres mere systematisk i EU-politikker, der har stor økonomisk betydning for husholdningerne."

Europæiske forbrugere nyder godt af forbrugerrettigheder og en forbrugerbeskyttelse, som er blandt verdens stærkeste, uanset om det handler om at beskytte dem mod usikre produkter, vildledende reklame, uigennemskuelige roamingudgifter, tvivlsom onlinepraksis eller om at støtte dem, når noget går galt. De forslag til alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse (ADR/ODR), som er fremsat for nylig, vil sætte dem i stand til at løse problemer hurtigt, let og billigt. Et andet eksempel er den europæiske småkravsprocedure, som forenkler og fremskynder samt reducerer omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende sager om krav på op til 2 000 EUR. Fra 2013 vil forbrugerne via e-justice-portalen kunne udfylde småkravsformularer online på alle officielle sprog og således spare tid gennem en forenklet procedure.

Mens EU har en betydelig mængde forbrugerlovgivning, og forbrugerdimensionen har en central placering i mange EU-politikker, er der behov for en omfattende ramme, der også tager højde for presserende udfordringer, f.eks. i forbindelse med digitalisering af dagligdagen, ønsket om at fremme mere bæredygtige forbrugsmønstre og udsatte forbrugeres særlige behov.

Fire hovedmål

Forbrugerdagsordenen indeholder foranstaltninger, der skal sikre, at målene for EU's vækststrategi, Europa 2020-strategien, nås. Den bygger på og supplerer andre initiativer, som f.eks. rapporten om EU-borgerskab (se IP/10/1390 og MEMO/10/525), akten for det indre marked, den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) og køreplanen til et ressourceeffektivt Europa (se IP/11/1046). Den er bygget op omkring fire hovedmål, der skal øge forbrugernes tillid:

  • Styrke forbrugernes sikkerhed: Med hensyn til varer, tjenesteydelser og fødevarer skal de lovgivningsmæssige rammer styrkes og markedsovervågningen gøres mere effektiv.

  • Øge vidensniveauet: Dette er nødvendigt for at håndtere de stadig mere komplekse markeder, hvor forbrugerne har brug for de rigtige redskaber og oplysninger for at forstå alt fra de reelle forbrugerkreditomkostninger til at finde det rigtige sted at klage. Dette er vigtigt for både forbrugere og erhvervsdrivende, og i den forbindelse spiller forbrugerorganisationerne en central rolle.

  • Forbedre håndhævelsen og sikre klageadgangen: Uden dette eksisterer rettighederne ikke i praksis. Dette er særligt relevant i lyset af, at den skade, der påføres de europæiske forbrugere på grund af tvister, der udmunder i klager, anslås at svare til ca. 0,4 % af EU's BNP1. Netværk2 til håndhævelse af forbrugernes rettigheder spiller en central rolle.

  • Tilpasse politikken til de samfundsmæssige forandringer, så den er relevant for vores hverdag: Forbrugerlovgivning skal tilpasses til den digitale tidsalder, og de problemer, som forbrugerne oplever online, skal løses. Der skal tages hensyn til udsatte forbrugeres behov, og det skal gøres lettere at træffe et bæredygtigt valg.

Fem nøglesektorer

Dagsordenen støtter forbrugernes interesser i vigtige sektorer3.

  • Fødevaresektoren: Bæredygtigheden og sikkerheden skal sikres.

  • Energisektoren: Det skal sikres, at forbrugerne kan få mest for pengene i det liberaliserede marked og bedre styre deres energiforbrug.

  • Finanssektoren: Forbrugernes finansielle interesser skal beskyttes, og de skal råde over redskaber til forvaltning af deres finanser.

  • Transportsektoren: Lovgivningen skal tilpasses til moderne rejsemønstre, og bæredygtig mobilitet skal støttes.

  • Den digitale sektor: De problemer, som forbrugerne oplever, skal løses, og deres beskyttelse online skal garanteres.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Samt: Rapporten om forbrugerpolitik, som offentliggøres sammen med forbrugerdagsordenen

GD Retlige anliggender, websted for forbruger- og markedsføringslovgivning:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456)

1 :

Undersøgelse af forbrugerindflydelsen. Eurobarometer nr. 342, 2010.

2 :

Europæiske forbrugercentre (European Consumer Centres) og CPC.

3 :

Disse sektorer blev identificeret som nogle af de mest problematiske for forbrugerne ifølge resultattavlen for forbrugermarkederne.


Side Bar