Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nový evropský program pro spotřebitele – v zájmu posílení důvěry a růstu je třeba zaměřit jednotný trh na spotřebitele

Brusel 22. května 2012 – Spotřebitelské výdaje, které představují 56 % HDP EU, odráží obrovský potenciál spotřebitelů pro stimulaci evropského hospodářství. Pouze sebevědomí spotřebitelé, kteří dokáží využívat svých práv, mohou plně těžit z potenciálu jednotného trhu a posílit inovace a růst. Proto je strategická vize Evropské komise pro spotřebitelskou politiku EU pro příští roky, která byla dnes přijata, zaměřena na maximální posílení účasti spotřebitelů a jejich důvěry v trh. Evropský program pro spotřebitele, který je soustředěn kolem čtyř hlavních cílů, usiluje o zvýšení důvěry prostřednictvím následujících opatření: posílení bezpečnosti spotřebitelů; zvyšování informovanosti posílení prosazování práv a sjednávání nápravy, přizpůsobování práv spotřebitele a politik společenským a hospodářským změnám. Program rovněž představuje řadu klíčových akcí, které budou provedeny v období do roku 2014.

„Pro růst v Evropské unii je nezbytná jak konkurenceschopná nabídka, tak výrazná poptávka. Spotřebitelé musí proto být v popředí zájmu politik EU ve stejné míře jako podniky. Potřebujeme sebevědomé spotřebitele, kteří přispějí ke stimulaci evropského hospodářství,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Chceme podpořit přeshraniční nakupování na internetu, a proto EU a její členské státy potřebují, aby se práva spotřebitelů přizpůsobila digitálnímu věku. Mezi první kroky, které jsme podnikli pro posílení důvěry spotřebitelů v prostředí internetu, patří směrnice o právech spotřebitele a návrh na modernizaci pravidel pro ochranu údajů. Jako další krok plánuje Komise modernizovat pravidla EU v oblasti souborných služeb pro cestování z roku 1990 tak, aby zohledňovala skutečnost, že stále více a více lidí si nyní svou dovolenou rezervuje na internetu. K tomu, aby mohli spotřebitelé začít plně využívat jednotný digitální trh, je však zapotřebí více než jen nové právní předpisy. Je zapotřebí, aby členské státy posílily rychlé a nebyrokratické provádění pravidel EU tak, aby se práva spotřebitelů stala pro našich 500 milionů spotřebitelů běžnou skutečností.

„V současném hospodářském kontextu je silná spotřebitelská politika nutností. Zajištění práv pro 500 milionů evropských spotřebitelů bude klíčovým příspěvkem k růstu evropské ekonomiky,“ řekl komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli.Strategie, která byla dnes přijata, má za cíl posílit práva spotřebitelů a vybudovat jejich důvěru tím, že jim poskytne nástroje k tomu, aby se aktivně podíleli na trhu tak, aby fungoval v jejich prospěch, využívali své možnosti výběru a aby byla náležitě prosazována jejich práva. Toho se budeme snažit dosáhnout například revizí rámce EU pro zajištění bezpečnosti produktů a potravin na jednotném trhu, posílením vymáhání předpisů EU na ochranu spotřebitelů v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány tak, že prostřednictvím sítě evropských spotřebitelských center poskytneme větší podporu spotřebitelům, kteří nakupují v jiných členských státech, a rovněž zajistíme, aby byly zájmy spotřebitelů systematičtěji začleňovány do politik EU, jež mají zásadní hospodářský význam pro domácnosti.“

Práva a ochrana evropských spotřebitelů patří mezi nejpřísnější na světě, ať už jde o ochranu před nebezpečnými výrobky, klamavou reklamou, nepředvídatelnými roamingovými náklady a pochybnými praktikami on-line nebo podporu v případě, kdy věci nefungují tak, jak mají. Aktuálně projednávané návrhy alternativního řešení sporů a online řešení spotřebitelských sporů (ADR/ODR) umožní spotřebitelům řešit problémy rychle, jednoduše a s nízkými náklady. Dalším příkladem je evropské řízení o drobných nárocích, které zjednodušuje, urychluje a snižuje náklady na soudní spory v případech přeshraničních pohledávek až do výše 2 000 EUR. Od roku 2013 budou mít spotřebitelé prostřednictvím portálu evropské e-justice možnost vyplňovat formuláře pro drobné nároky on-line v jakémkoli úředním jazyce, což jim ušetří čas a další námahu.

Ačkoliv má EU k dispozici rozsáhlý korpus spotřebitelského práva a přestože je spotřebitelský rozměr důležitou součástí řady politik EU, je nezbytné vytvořit komplexní rámec, který by se zabýval rovněž bezprostředními problémy, například problémy spojenými s digitalizací každodenního života, snahou o přechod k udržitelnějšímu spotřebnímu chování a specifickými potřebami zranitelných spotřebitelů.

Čtyři hlavní cíle

Program pro spotřebitele představuje opatření navržená s ohledem na dosažení cílů strategie EU v oblasti růstu – Evropa 2020. Doplňuje a navazuje na jiné iniciativy, jako je Zpráva o občanství EU (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525), Akt o jednotném trhu, Digitální agenda pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) a Cesta k účinnému využívání zdrojů (viz IP/11/1046). Proto je soustředěn okolo čtyř hlavních cílů navržených za účelem zvýšení důvěry spotřebitelů.

  • Posílení bezpečnosti spotřebitelů: v oblasti zboží, služeb a potravin, posílení právního rámce a zvýšení efektivity dozoru nad trhem.

  • Zvyšování informovanosti: aby byli spotřebitelé schopni čelit stále rostoucí složitosti trhů a měli k dispozici správné nástroje a informace k porozumění celému spektru otázek – skutečnými náklady spotřebitelských úvěrů počínaje a nalezením správného místa pro vznesení stížnosti konče. To je důležité pro spotřebitele i pro obchodníky, přičemž klíčovou úlohu zde plní organizace spotřebitelů.

  • Lepší vymáhání práv a sjednávání nápravy, bez čehož nemohou práva v praxi existovat. Tento problém je ještě významnější s ohledem na skutečnost, že výše škod, které evropští spotřebitelé utrpěli v souvislosti s problematickými stížnostmi, se odhaduje přibližně na 0,4 % HDP EU1. Klíčová je úloha sítí organizací pro vymáhání práv spotřebitelů2.

  • Přizpůsobování politik změnám ve společnosti, aby získaly význam pro každodenní život občanů: přizpůsobení spotřebitelského práva digitálnímu věku a řešení problémů, s nimiž se spotřebitelé potýkají na internetu; zohlednění potřeb zranitelných spotřebitelů; zjednodušení výběru udržitelných variant.

Pět klíčových odvětví

Program podporuje zájmy spotřebitelů v pěti klíčových odvětvích.3

  • Potravinářství: zajistit udržitelnost a bezpečnost.

  • Energetika: umožnit spotřebitelům, aby na liberalizovaném trhu získali za své peníze co nejlepší hodnotu a aby lépe řídili svou spotřebu energie.

  • Finanční sektor: chránit finanční zájmy spotřebitelů a poskytnout jim nástroje pro správu jejich financí.

  • Doprava: přizpůsobit právní předpisy moderním způsobům cestování a podporovat udržitelnou mobilitu.

  • Digitální odvětví: soustředit se na řešení problémů, s nimiž se spotřebitelé potýkají, a zajistit jejich ochranu on-line.

Pro další informace viz:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Dále: Zpráva o spotřebitelské politice zveřejněná společně s programem pro spotřebitele

Internetové stránky GŘ pro spravedlnost, záložka „Spotřebitelské a marketingové právo“: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní údaje:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456)

1 :

Průzkum právního postavení spotřebitelů; Eurobarometer č. 342; 2010.

2 :

Evropská spotřebitelská centra (European Consumer Centres) a spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele (CPC).

3 :

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích je zařadila mezi odvětví, která jsou pro spotřebitele nejproblematičtější.


Side Bar