Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: 20-årsjubileum för EU:s naturskydd

Bryssel den 21 maj 2012 – Idag firar EU 20-årsjubileum för två centrala instrument för bevarande och hållbart utnyttjande av naturen: livsmiljödirektivet och EU:s miljöfinansieringsprogram Life. För 20 år sedan antog EU:s medlemsstater enhälligt livsmiljödirektivet, för att skydda de mest hotade arterna och livsmiljöerna i Europa. Det var en reaktion på oron över den snabba minskningen av antalet vilda djur och växter och förlusten av naturliga livsmiljöer till följd av förändrad markanvändning, föroreningar och urbanisering. För att ge arter och livsmiljöer möjlighet att återhämta sig inrättades genom direktivet ett nät av skyddade områden, Natura 2000. Finansieringsinstrumentet Life har gett strategiskt stöd för utvecklingen av nätet.

– När vi i dag firar 20-årsjubileum för EU:s naturskyddslagstiftning kan vi vara stolta över denna lagstiftning, som hjälper oss att uppskatta och ta hand om vårt rika naturarv. Den biologiska mångfalden är vår livförsäkring och Natura 2000, som skyddar de områden som har störst biologisk mångfald, är dess hörnsten, säger miljökommissionär Janez Potočnik, och fortsätter: Vi har gjort stora framsteg de senaste två decennierna och det finns mycket att fira, men naturen behöver fortfarande vår hjälp och den kommer att betala tillbaka flera gånger om med grundläggande ekosystemtjänster.

Tjugo år efter antagandet har direktivet i hög grad bidragit till att bromsa den omfattande ödeläggelsen av våra mest värdefulla tillgångar i form av biologisk mångfald, och flera arter och livsmiljöer visar redan tecken på återhämtning. Natura 2000 omfattar mer än 26 000 skyddade områden som är spridda över ett område som motsvarar storleken av Tyskland, Polen och Tjeckien tillsammans. Nästan 18 % av EU:s territorium ingår nu i nätet, tillsammans med 200 000 km2 skyddade områden till havs. Slovenien har till exempel utsett över en tredjedel av sitt territorium till bevarade områden.

EU:s finansiering av naturskydd har ökat de senaste 20 åren. Life antogs samtidigt med livsmiljödirektivet och har bidragit med över 1,2 miljarder euro till förvaltningen och återställandet av mer än 2000 Natura 2000-områden i EU.

Tack vare Life-finansierade projekt har hotade arter kunnat räddas från utrotning, t.ex. flodpärlmusslan i Tyskland och Tjeckien, abruzzergemsen i Italien, den ungerska ängshuggormen och den spanska kejsarörnen. Life stöder också bevarandet av klockgrodan i Tyskland, Danmark, Sverige och Lettland.

Den omfattande förstörelsen av viktiga livsmiljöer för vilda djur och växter har bromsats tack vare ett stort antal praktiska återställandeprojekt i EU, t.ex. för att skydda sanddyner i Litauen, avlägsna främmande arter från posidoniabankar i Frankrike och för att återställa Donau i Österrike, lövskogen i Sverige, våtmarker i Nederländerna och högmossar i Polen och Danmark. Många av dessa initiativ har fått stöd från Life.

Bakgrund

Natura 2000 är inte ett system med strikt skyddade naturreservat utan bygger på den mycket mer vidsträckta principen om hållbar förvaltning av mark- och vattenanvändning. Ekonomisk verksamhet får bedrivas men bara om det inte hotar bevarandet av områdena. Natura 2000 har skapat många nya möjligheter för rekreation och turism. Varje år har Natura 2000-områden uppskattningsvis 1,2 till 2,2 miljarder besökare, vilket ger rekreativa fördelar på mellan 5 och 9 miljarder euro per år.

Ny utveckling måste också ta hänsyn till Natura 2000-områdenas integritet och utveckling som kan vara skadlig får endast fortsätta efter det att en fullständig ekologisk bedömning har gjorts och om det inte finns någon annan lösning, om projekten har ett övervägande allmänintresse och om ersättning betalas för att kompensera för förluster och skador i områdena. Till exempel valdes en alternativ sträcka för vägen via Baltica i Polen och platsen för en vindkraftpark i Skottland anpassades för att bevara kungsörnen.

Det är också viktigt att lokala aktörer involveras i förvaltningen av Natura 2000. Det ger nya möjligheter för en hållbar markanvändning, vilket har visats i samband med t.ex. initiativet för lantbruk som är inriktat på bevarande, som införts genom ett Life-projekt i det glaciärtäckta karstområdet i Burren, Irland. I Frankrike arbetar regeringen i nära samarbete med lokala markägare för att fastställa förvaltningsplaner för varje område.

Det innebär stora kostnader att förvalta och återställa områden i Natura 2000-nätet. Vissa kostnader kan betalas med EU-medel, t.ex. från regionala utvecklingsfonder och utvecklingsfonder för landsbygdsutveckling. Förutom värdet av Natura 2000 i sig, ger nätet också grundläggande ekosystemtjänster och socioekonomiska fördelar vars uppskattade ekonomiska värde vida överstiger dessa investeringskostnader.

Kommissionen lanserar idag en jubileumsbroschyr om livsmiljödirektivet som innehåller ett urval av de många framsteg som har gjorts hittills och som visar att denna lagstiftning har ett verkligt mervärde för alla EU-medlemsstater. Jubileet firas i hela Europa. Särskilda evenemang i flera Natura 2000-områden i EU-länderna och över 300 Life-evenemang har organiserats. En viktig konferens kommer att äga rum i Belgien i oktober 2012.

Ytterligare information

Jubileumsbroschyr om livsmiljödirektivet:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

EU:s webbplats för natur och biologisk mångfald:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Webbplats för Life-programmet:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovisuellt material om Life-projekt:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar