Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: 20 let varstva narave EU

Bruselj, 21. maja 2012 – Danes obeležujemo 20. obletnico dveh ključnih instrumentov za ohranjanje in trajnostno rabo narave v EU: direktive o habitatih in evropskega programa financiranja za okolje LIFE. Pred dvajsetimi leti so države članice EU soglasno sprejele Direktivo o habitatih, da bi zaščitile najbolj ogrožene vrste in habitate po vsej Evropi. Povod za to je bila zaskrbljenost ob hitrem zmanjševanju števila prostoživečih živali in izgubljanja naravnih habitatov zaradi sprememb v rabi zemljišč, onesnaženja in širjenja mestnih območij. Da bi vrstam in habitatom omogočili dovolj prostora za okrevanje, je omenjena direktiva vzpostavila omrežje zaščitenih območij Natura 2000, s finančnim instrumentom LIFE pa je bila zagotovljena strateška podpora za njegov razvoj.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Danes, ko obeležujemo njihovo dvajseto obletnico, smo lahko ponosni na naravovarstvene zakone EU, ki nam pomagajo spoštovati in ohranjati našo bogato naravno dediščino. Biotska raznovrstnost je naše življenjsko zavarovanje, njegov temeljni kamen, Natura 2000, pa varuje območja, ki so velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V zadnjih dveh desetletjih smo naredili ogromen napredek in na marsikaj smo lahko ponosni, vendar narava še vedno potrebuje našo pomoč. Zanjo nas bo izdatno nagradila v obliki življenjsko pomembnih ekosistemskih storitev, ki nam jih zagotavlja.“

Direktiva o habitatih je v dveh desetletjih, odkar je bila sprejeta, znatno pripomogla k zaustavitvi obsežnega uničevanja naših najdragocenejših virov biotske raznovrstnosti. Tudi po njeni zaslugi številne vrste in habitati že kažejo znake okrevanja. Omrežje Natura 2000 zajema več kot 26 000 zaščitenih območij, katerih površina je večja od Nemčije, Poljske in Češke skupaj. Danes je v to omrežje vključenih skoraj 18 % ozemlja EU in 200 000 kvadratnih kilometrov zaščitenih območij na morju. Slovenija je na primer zaščitila več kot tretjino svojega ozemlja.

Količina evropskih sredstev za ohranjanje narave se je v zadnjih dvajsetih letih povečala. Sočasno z direktivo o habitatih je bil sprejet tudi program LIFE, v okviru katerega je bilo doslej zagotovljenih več kot 1,2 milijarde EUR za upravljanje in obnovitev preko 2 000 območij Nature 2000 po vsej EU.

Projekti, financirani iz programa LIFE, so omogočili preživetje številnih vrst, ki jim je grozilo izumrtje, med drugim sladkovodne biserne školjke v Nemčiji in na Češkem, abruškega gamsa v Italiji, malega gada na Madžarskem in španskega kraljevega orla. LIFE podpira tudi ohranitev nižinskega urha v Nemčiji, na Danskem, Švedskem in v Latviji.

Obsežno uničevanje dragocenih habitatov z obilo prostoživečimi živalmi je bilo zaustavljeno po zaslugi številnih praktičnih projektov obnove, ki so bili izvedeni po vsej EU, na primer projektov za zaščito peščenih sipin v Litvi, za odstranitev tujerodnih vrst iz rastišč morske pozidonije v Franciji ter za obnovitev Donave v Avstriji, listnatega gozda na Švedskem, mokrišča na Nizozemskem in visokih barij na Poljskem in Danskem. Številne od teh pobud so prejele podporo v okviru programa LIFE.

Ozadje

Natura 2000 ni sistem strogo omejenih naravnih rezervatov, temveč temelji na veliko širšem načelu trajnostnega upravljanja rabe zemljišč in vode. Gospodarske dejavnosti so na teh področjih dovoljene, če ne ogrožajo cilja ohranitve danega območja. Natura 2000 ustvarja tudi številne nove priložnosti za rekreacijo in turizem. Po nekaterih ocenah območja Nature 2000 vsako leto privabijo med 1,2 in 2,2 milijarde obiskovalcev in ustvarijo od 5 do 9 milijard EUR prihodkov.

Novi razvojni projekti morajo ohranjati celovitost območij Nature 2000, potencialno škodljivi projekti pa se lahko začnejo izvajati šele po pridobljeni celoviti ekološki oceni, če ni alternativne rešitve, če gre za projekte prevladujočega javnega interesa in ob nadomestilu za izravnavo vsakršnih izgub ali škode, povzročene tem območjem. Tako je bila na primer spremenjena trasa ceste Via Baltica preko Poljske, na Škotskem pa so zamenjali lokacijo vetrne elektrarne, da bi zaščitili planinskega orla.

Pri upravljanju Nature 2000 je ključnega pomena tudi vključenost lokalnih interesnih skupin, kar zagotavlja nove priložnosti za trajnostno upravljanje rabe zemljišč. To dokazujejo pobude, kakršna je na primer kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal, ki je bila preko projekta v okviru LIFE uvedena v ledeniški kraški pokrajini Burren na Irskem. V Franciji na primer vlada pri uvajanju načrtov upravljanja vsakega posameznega območja tesno sodeluje z lokalnimi lastniki zemljišč.

Učinkovito upravljanje in obnovitev območij v omrežju Natura 2000 sta povezana z velikimi stroški. Za nekatere od njih je mogoče pridobiti evropska sredstva, na primer iz sklada za razvoj podeželja ali sklada za regionalni razvoj. Natura 2000 poleg lastne vrednosti zagotavlja tudi življenjsko pomembne ekosistemske ter družbeno-ekonomske koristi, katerih vrednost daleč presega omenjene investicijske stroške.

Komisija je danes izdala slavnostno brošuro o direktivi o habitatih, v kateri je predstavljen izbor številnih dosedanjih dosežkov, ki prikazujejo resnično dodano vrednost, ki jo je EU s tem zakonodajnim aktom zagotovila vsem državam članicam. Slavnostni dogodki se bodo vrstili po vsej Evropi, na številnih območjih Nature 2000 bodo organizirani številni posebni dogodki, načrtovanih pa je tudi več kot 300 dogodkov v okviru programa LIFE. Osrednja konferenca bo potekala oktobra 2012 v Belgiji.

Dodatne informacije

Slavnostna brošura „Direktiva o habitatih“:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Spletna stran EU o naravi in biotski raznovrstnosti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Domača stran programa EU LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Avdiovizualno gradivo o projektih v okviru programa LIFE:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar