Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: 20. výročie ochrany prírody v EÚ

Brusel 21. máj 2012 – Dnes si pripomíname 20. výročie prijatia dvoch kľúčových nástrojov na ochranu prírody a jej udržateľné využívanie v EÚ. Ide o smernicu o biotopoch a program LIFE (finančný program EÚ pre životné prostredie). Členské štáty EÚ pred dvadsiatimi rokmi jednomyseľne prijali smernicu o biotopoch, ktorá mala za úlohu chrániť najohrozenejšie druhy a biotopy v EÚ. Táto smernica bola odpoveďou na obavy súvisiace s rýchlym ubúdaním voľne žijúcich organizmov a so stratou prirodzených biotopov v dôsledku zmien vo využívaní pôdy a rozrastania sa miest. Aby sa umožnila obnova týchto druhov a biotopov, smernicou o biotopoch sa vytvorila sieť chránených lokalít Natura 2000 a prostredníctvom finančného nástroja LIFE sa poskytla strategická podpora na jej rozvoj.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Dnes si pripomíname 20. výročie prijatia právnych predpisov EÚ na ochranu prírody, na ktoré môžeme byť hrdí, pretože nám pomáhajú vážiť si a chrániť naše bohaté prírodné dedičstvo. Biodiverzita je našou životnou poistkou a Natura 2000, prostredníctvom ktorej sa chránia oblasti s najvyššou hodnotou z hľadiska biodiverzity, je jej nosným pilierom. Za posledné dve desaťročia sme urobili obrovské pokroky a naozaj máme čo oslavovať, no príroda bude naďalej potrebovať našu pomoc a ešte sa nám mnohonásobne odvďačí prostredníctvom životne dôležitých služieb ekosystému.“

Smernica za dve desaťročia od svojho prijatia výrazne prispela k zastaveniu masívneho ničenia našich najcennejších hodnôt z hľadiska biodiverzity a mnoho druhov a biotopov už vykazuje známky obnovy. Sieť Natura 2000 zahŕňa viac ako 26 000 chránených lokalít na ploche, akú spoločne zaberajú Nemecko, Poľsko a Česká republika. V súčasnosti je do tejto siete začlenených takmer 18 % územia EÚ a 200 000 km2 chránených morských oblastí. Slovinsko napríklad označilo za chránenú oblasť viac ako tretinu svojho územia.

Finančné prostriedky EÚ vyčlenené na ochranu prírody sa za posledných 20 rokov zvýšili. Program LIFE, prijatý v tom istom čase ako smernica o biotopoch, prispel sumou prevyšujúcou 1,2 miliardy EUR na riadenie a obnovu viac ako 2000 lokalít v rámci siete Natura 2000 v celej EÚ.

Projekty financované z programu LIFE umožnili záchranu ohrozených druhov, ktoré boli na pokraji vyhynutia, ako sú perlorodka riečna v Nemecku a v Českej republike, kamzík abruzský v Taliansku, vretenica malá v Maďarsku a orol kráľovský v Španielsku. Program LIFE poskytuje podporu aj na ochranu kunky červenobruchej v Nemecku, Dánsku, Švédsku a Lotyšsku.

Masívne ničenie cenných biotopov bohatých na voľne žijúce organizmy bolo zastavené vďaka veľkému počtu konkrétnych projektov zameraných na obnovu uskutočňovaných v rámci celej EÚ. Ide o projekty zamerané napríklad na ochranu pieskových dún v Litve, vyčistenie porastov morskej rastliny Posidonia od cudzích druhov vo Francúzsku, ako aj na obnovu Dunaja v Rakúsku, opadavých lesov vo Švédsku, mokradí v Holandsku a vrchovísk v Poľsku a Dánsku. Mnohé z týchto iniciatív boli podporované z programu LIFE.

Súvislosti

Sieť Natura nie je systémom prírodných rezervácií v úzkom slova zmysle, ale je založená na oveľa širšom princípe udržateľného riadenia využívania pôdy a vody. V takýchto lokalitách sa síce môžu vykonávať hospodárske činnosti, nesmú však ohrozovať ich ochranný cieľ. Sieť Natura 2000 poskytla mnoho nových príležitostí na rekreáciu a cestovný ruch. Odhaduje sa, že lokality Natura 2000 navštívi ročne 1,2 až 2,2 miliardy návštevníkov, čo predstavuje rekreačný prínos okolo 5 až 9 miliárd ročne.

Nové projekty výstavby musia zabezpečovať aj integritu lokalít Natura 2000. Výstavba, ktorá by mohla mať škodlivý vplyv, sa môže zrealizovať až po vykonaní uceleného posúdenia ekologického vplyvu, a to iba vtedy, ak neexistujú žiadne alternatívne riešenia, projekty sledujú vyšší verejný záujem a budú kompenzovať akékoľvek straty alebo škody spôsobené v dotknutých lokalitách. Takto sa napríklad pri budovaní cesty via Baltica v Poľsku zvolila alternatívna trasa a pri umiestňovaní veternej farmy v Škótsku sa zohľadnila ochrana orla skalného.

Zapojenie miestnych zainteresovaných strán do riadenia siete Natura 2000 je takisto mimoriadne dôležité a poskytuje nové príležitosti na udržateľné riadenie využívania pôdy, čo dokazujú aj iniciatívy ako napríklad poľnohospodárstvo šetrné voči prírode, ktoré bolo zavedené prostredníctvom projektu LIFE v ľadovcovej krasovej oblasti v Burrene v Írsku. Vo Francúzsku napríklad vláda úzko spolupracuje s miestnymi majiteľmi pôdy pri zavádzaní plánov na riadenie každej lokality.

Efektívne riadenie a obnova lokalít Natura 2000 si vyžaduje vysoké náklady, pričom niektoré z nich môžu byť financované z finančných prostriedkov EÚ, ako sú napríklad fondy na vidiecky a regionálny rozvoj. Avšak sieť Natura 2000 okrem svojej vlastnej hodnoty poskytuje aj životne dôležité ekosystémové služby a socioekonomické výhody, ktorých odhadovaná peňažná hodnota zďaleka prevyšuje investičné náklady.

Komisia dnes vydala brožúru k výročiu smernice o biotopoch, ktorá predstavuje výber mnohých doteraz dosiahnutých výsledkov ilustrujúcich skutočnú pridanú hodnotu tohto právneho predpisu vo všetkých členských štátoch. Oslavy sa budú konať v celej Európe. Naplánované sú špeciálne podujatia v mnohých lokalitách Natura 2000 v členských štátoch EÚ a viac ako 300 podujatí LIFE. Tematická konferencia sa uskutoční v Belgicku v októbri 2012.

Ďalšie informácie

Brožúra k výročiu „Smernice o biotopoch“:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Domovská stránka EÚ venovaná prírode a biodiverzite:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Domovská stránka venovaná programu LIFE EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovizuálny materiál o projektoch LIFE:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar