Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. ES dabas aizsardzības 20. gadskārta

Briselē, 2012. gada 21. maijā. Šodien mēs atzīmējam 20. gadskārtu, kopš pieņemti 2 galvenie ES dabas aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas tiesību akti: Biotopu direktīva un ES vides finansējuma programma LIFE. Pirms 20 gadiem ES dalībvalstis vienprātīgi pieņēma Biotopu direktīvu, lai aizsargātu pašas apdraudētākās sugas un biotopus visā Eiropā. Tam par iemeslu bija bažas par straujo savvaļas floras un faunas iznīkšanu un dabisko biotopu izzušanu, ko izraisa zemes izmantojuma maiņa, piesārņojums un pilsētu izplešanās. Lai sugas un biotopi varētu atjaunoties, ar direktīvu tika izveidots "Natura 2000" aizsargāto teritoriju tīkls, savukārt LIFE finansējuma programma sniedza stratēģisku atbalstu tīkla attīstībai,

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šodien, kad atzīmējam 20. gadskārtu, mēs varam lepoties ar ES dabas aizsardzības likumiem, kas palīdz mums novērtēt un aprūpēt bagāto dabas mantojumu. Bioloģiskā daudzveidība ir mūsu dzīvības apdrošināšana, un "Natura 2000", kas aizsargā teritorijas ar vislielāko bioloģiskās daudzveidības vērtību, ir tās stūrakmens. Pēdējās divas desmitgades bijušas panākumiem bagātas, ir pamats priecāties, tomēr dabai vēl aizvien vajadzīga mūsu palīdzība, ko tā atmaksās desmitkārt ar vitāli svarīgiem ekosistēmu pakalpojumiem."

Divās desmitgadēs kopš direktīvas pieņemšanas ir paveikts daudz, lai apturētu mūsu vērtīgāko bioloģiskās daudzveidības dārgumu izpostīšanu, un daudzas sugas un biotopi jau sākušas atkopties. "Natura 2000" tīklā ietilpst vairāk nekā 26 000 aizsargājamu teritoriju, kuru kopējā platība ir tikpat liela kā Vācijai, Polijai un Čehijai, kopā ņemtām. Pašlaik tīkls aptver teju 18 % ES teritorijas, kā arī 200 000 km2 lielas aizsargājamās teritorijas jūrā. Piemēram, Slovēnijā trešā daļa valsts teritorijas ir ar aizsargājamas teritorijas statusu.

Pēdējo 20 gadu laikā ES finansējums dabas aizsardzībai ir pieaudzis. No vienlaikus ar direktīvu pieņemtās LIFE programmas vairāk nekā 1,2 miljardi eiro piešķirts vairāk nekā 2000 "Natura 2000" teritoriju apsaimniekošanai un atjaunošanai visā ES.

Pateicoties LIFE finansētiem projektiem, vairākas apdraudētas sugas ir tālāk no iznīcības: ziemeļu upespērlene Vācijā un Čehijā, kalnu kaza Itālijā, odze Ungārijā un Spānijas ērglis. LIFE atbalsta arī sarkanvēdera ugunskrupja aizsardzību Vācijā, Dānijā, Zviedrijā un Latvijā.

Vērtīgu savvaļas floras un faunas biotopu nesaudzīgā iznīcināšana ir apturēta, pateicoties daudziem praktiskiem atjaunošanas projektiem visā ES, kuru vidū var minēt Lietuvas kāpu aizsardzību, Poseidonijas audžu atbrīvošanu no svešām sugām Francijā, kā arī Donavas krastu atjaunošanu Austrijā, lapu koku mežu atjaunošanu Zviedrijā, mitrāju atjaunošanu Nīderlandē, augsto purvu atjaunošanu Polijā un Dānijā. Daudzas ierosmes saņem atbalstu no LIFE programmas.

Vispārīga informācija

"Natura 2000" nav dabas rezervātu sistēma, bet gan balstās uz daudz plašākiem zemes un ūdens resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem. Aizsargājamās teritorijās var nodarboties ar saimniecisko darbību, ja tas neapdraud aizsardzības mērķa sasniegšanu. "Natura 2000" ir pavērusi daudzas jaunas iespējas atpūtai un tūrismam. Lēš, ka "Natura 2000" teritorijas katru gadu apmeklē 1,2–2,2 miljardi apmeklētāju, kas atpūtas nozarei ik gadus dod ieņēmumus 5–9 miljardu eiro apmērā.

Jaunas būves un projekti nedrīkst kaitēt "Natura 2000" teritorijām, un projektus, kam varētu būt negatīva ietekme, var īstenot tikai pēc pilna ekoloģiskā novērtējuma un ar nosacījumu, ka nav pieejami citi risinājumi un ka šie projekti ir vispārsabiedriskās interesēs, turklāt ir jākompensē visi teritorijai nodarītie zaudējumi un kaitējums. Piemēram, "Via Baltica" automaģistrālei Polijā tika izvēlēts cits maršruts, savukārt Skotijā vēja ģeneratoru parku izvietoja tā, lai nekaitētu klinšu ērgļa populācijai.

Vietējo ieinteresēto aprindu iesaistīšana "Natura 2000" teritoriju apsaimniekošanā ir izšķirīgi svarīga, turklāt paver jaunas izdevības ilgtspējīgai zemes izmantojuma pārvaldībai. To apliecina vairākas ierosmes, piemēram, dabas aizsardzībai labvēlīga lauksaimniecība, kas, pateicoties LIFE projektam, ieviesta apvidū ar ledāju un karsta procesu rezultātā veidojušos ainavu Barenā (Īrijā). Piemēram, Francijā valdība cieši sadarbojas ar vietējiem zemes īpašniekiem, lai ieviestu katras teritorijas apsaimniekošanas plānus.

"Natura 2000” teritoriju efektīva apsaimniekošana un atjaunošana nav lēta, taču daļu izmaksu var segt no ES fondiem, piemēram, lauku un reģionālās attīstības fondiem. Lai gan "Natura 2000" teritorijas ir vērtība pati par sevi, tās arīdzan nodrošina svarīgus ekosistēmu pakalpojumus un sociālekonomiskus ieguvumus, kuru aplēstā vērtība naudā krietni pārsniedz šīs ieguldījumu izmaksas.

Komisija šodien nāk klājā ar Biotopu direktīvai veltītu piemiņas bukletu, kurā izklāstīti daudzi līdzšinējie sasniegumi, lai parādītu, kāda ir šo ES tiesību aktu reālā pievienotā vērtība visās dalībvalstīs. Svinības notiks visā Eiropā: ir iecerēti īpaši pasākumi vairākās "Natura 2000" teritorijās ES dalībvalstīs, kā arī vairāk nekā 300 LIFE pasākumi. Beļģijā 2012. gada oktobrī notiks plaša konference.

Papildu informācija

Piemiņas brošūra "Biotopu direktīva":

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

ES dabai un bioloģiskajai daudzveidībai veltītā vietne:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ES LIFE programmas vietne: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovizuālie materiāli par LIFE projektiem:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktpersonas :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar