Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. ES gamtos apsaugos priemonių taikymo dvidešimtmečio paminėjimas

Briuselis, 2012 m. gegužės 21 d. Šiandien sueina 20 metų nuo tada, kai buvo pradėtos taikyti dvi pagrindinės ES gamtos išsaugojimo ir jos išteklių tvaraus naudojimo priemonės: Buveinių direktyva ir ES aplinkos finansavimo programa LIFE. Prieš dvidešimt metų ES valstybės narės, siekdamos apsaugoti labiausiai Europoje pažeidžiamas augalų ir gyvūnų rūšis ir jų buveines, vienbalsiai priėmė Buveinių direktyvą. Šia direktyva buvo reaguota į susirūpinimą dėl greito augalijos, gyvūnijos ir jų natūralių buveinių nykimo, kurio priežastis – žemės naudojimo pokyčiai, tarša ir miestų plėtra. Kad pagerėtų augalijos, gyvūnijos ir jų buveinių būklė, direktyva buvo sukurtas Natura 2000 saugomų teritorijų tinklas, o tinklo plėtra strategiškai remiama LIFE finansine priemone.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiandien, pažymėdami šių priemonių taikymo dvidešimtmetį, galime didžiuotis ES aplinkos apsaugos teisės aktais, kurie mus moko vertinti turtingą gamtos paveldą ir juo rūpintis. Saugodami biologinę įvairovę, rūpinamės savo pačių gyvenimu, o šių veiksmų pamatas yra Natura 2000 priemonė, kuria apsaugomos vertingiausią biologinę įvairovę turinčios teritorijos. Per paskutinius du dešimtmečius pasiekėme didelės pažangos ir turime pagrindo džiaugtis, tačiau mūsų pagalba gamtai vis dar yra reikalinga ir ji mums už ją daugeriopai atsilygins atlikdama būtinas ekosistemos funkcijas.“

Per du šios direktyvos taikymo dešimtmečius buvo pasiekta didelė pažanga siekiant sustabdyti mūsų vertingiausio biologinės įvairovės turto naikinimą dideliu mastu, ir daug rūšių ir buveinių jau ima atsigauti. Natura 2000 tinklas apima daugiau kaip 26 000 saugomų teritorijų, kurių plotas yra toks pat, kaip Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos Respublikos kartu paėmus. Tinklas dabar apima beveik 18 % ES teritorijos, įskaitant 200 000 km2 saugomų jūrų teritorijų. Pavyzdžiui, Slovėnija paskelbė saugotina daugiau kaip trečdalį savo teritorijos.

ES finansavimas gamtos išteklių apsaugai per šiuos dvidešimt metų nuolat didėjo. Pagal LIFE programą, kuri buvo priimta tuo pačiu metu, kaip ir Buveinių direktyva, per 1,2 mlrd. EUR skirta daugiau kaip 2000 Natura 2000 vietovių visoje ES valdyti ir atkurti.

Įgyvendinant LIFE programa finansuojamus projektus siekiama, kad būtų sustabdytas kai kurių retų rūšių, pavyzdžiui, gėlavandenės perluotės Vokietijoje ir Čekijoje, Ispanijos gemzės Italijoje, pievinės angies Vengrijoje ir karališkojo erelio Ispanijoje išnykimo pavojus. LIFE finansuoja ugniapilvių rupūžių Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje ir Latvijoje išsaugojimą.

Vertingų, augalijos ir gyvūnijos gausa pasižyminčių buveinių naikinimas dideliu mastu buvo sustabdytas pradėjus vykdyti daug praktinių buveinių atkūrimo projektų visoje ES, pavyzdžiui apsaugant protecting smėlio kopas Lietuvoje , naikinant invazines rūšis Prancūzijos Posidonijos sąžalynuose, taip pat atgaivinant Dunojaus upę Austrijoje, lapuočių miškus Švedijoje, pelkes Nyderlanduose, aukštapelkes Lenkijoje ir Danijoje. Daugelis šių iniciatyvų buvo finansuojamos pagal LIFE priemonę.

Pagrindiniai faktai

Natura 2000 – ne griežtai saugomų gamtos draustinių sistema, bet teritorijos, kuriose daug plačiau taikomas tausaus žemės ir vandens naudojimo valdymo principas. Saugomose teritorijose gali būti vykdoma ekonominė veikla, jei ji netrukdo siekti augalijos ir gyvūnijos išsaugojimo tikslo. Natura 2000 suteikė daug naujų galimybių poilsiui ir turizmui vystyti. Apskaičiuota, kad kasmet Natura 2000 tinklui priskirtose vietovėse apsilanko 1,2–2,2 mlrd. lankytojų, o jų teikiamos rekreacinės naudos vertė – 5–9 mlrd. EUR per metus.

Natura 2000 vietovių integralumą turi būti siekiama išsaugoti ir vykdant naujus plėtros projektus, o potencialiai žalingi projektai gali būti vykdomi tik atlikus visapusišką ekologinį vertinimą, jei nėra kito alternatyvaus sprendimo ir jei tokių projektų svarba visuomenei labai didelė ir gali pranokti vietovėms daromą nuostolį ar žalą . Pavyzdžiui, siekiant išsaugoti kilniuosius erelius, tiesiant via Baltica Lenkijoje buvo pasirinktas kitas maršrutas, o Škotijoje pakeista vėjo jėgainių vieta.

Būtina, kad į Natura 2000 tinklo valdymą būtų įtraukti vietos suinteresuotieji subjektai, nes taip kuriamos naujos tvaraus žemės naudojimo ir valdymo galimybės, kurių pavyzdys – gamtą saugančio ūkininkavimo iniciatyvos, įdiegtos apledėjusiame karstiniame Burenno kraštovaizdyje Airijoje, remiant LIFE. Pavyzdžiui, Prancūzijos vyriausybė kartu su vietos žemių savininkais kuria individualius kiekvienos vietovės valdymo planus.

Siekiant veiksmingai valdyti ir atkurti Natura 2000 vietoves, reikia daug lėšų, ir dalį jų gali skirti ES kaimo ir regiono plėtros fondai. Tačiau Natura 2000 vietovės vertingos ne tik pačios savaime, bet ir atlieka būtinas ekosistemos funkcijas, teikia socialinę ir ekonominę naudą, kurios apskaičiuota piniginė vertė ženkliai pranoksta investicijų sąnaudas.

Komisija šiandien pristato specialiai progai pažymėti skirtą brošiūrą apie Buveinių direktyvą, kurioje supažindinama su daugeliu iki šiol pasiektų laimėjimų, liudijančių apie tikrą šio teisės akto pridėtinę vertę visoms valstybėms narėms. Šventiniai renginiai vyksta visoje Europoje; proginiai renginiai vyks daugelio ES valstybių narių Natura 2000 vietovėse, numatyta daugiau kaip 300 LIFE renginių. Pagrindinė konferencija įvyks Belgijoje 2012 m. spalį.

Papildoma informacija

Specialiai progai pažymėti skirta brošiūra „Buveinių direktyva“

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

ES gamtos ir biologinės įvairovės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ES LIFE programos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

LIFE projektų audiovizualinė medžiaga

http://lifevideos.eu/videos/

Asmenys ryšiams :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar