Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Luontodirektiivi 20 vuotta

Bryssel, 21.5.2012 – Tänään tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun EU:ssa hyväksyttiin kaksi keskeistä välinettä luonnon suojelemiseksi ja sen kestävän käytön turvaamiseksi. Kyseessä ovat luontodirektiivi ja Life-ohjelma eli EU:n ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. EU: n jäsenvaltiot hyväksyivät 20 vuotta sitten yksimielisesti luontodirektiivin, jolla pyritään turvaamaan kaikkein uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen eri puolilla Eurooppaa. Direktiivin taustalla oli luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien nopea häviäminen, joka johtui maankäytön muutoksista, ympäristön pilaantumisesta ja kaupunkien suunnittelemattomasta leviämisestä. Jotta lajeille ja luontotyypeille voitaisiin antaa tilaa elpyä, direktiivillä perustettiin suojelualueista koostuva Natura 2000 –verkosto. Life-rahoitusvälineestä on saatu strategista tukea sen kehittämiselle.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi, että nyt 20 vuotta direktiivin antamisen jälkeen voimme olla ylpeitä EU:n luonnonsuojelulainsäädännöstä, jonka ansiosta osaamme arvostaa rikasta luonnonperintöämme ja huolehtia siitä. ”Luonnon monimuotoisuus on meille kuin henkivakuutus ja Natura 2000, jolla suojellaan biodiversiteetiltään kaikkein arvokkaimpia alueita, on sen kulmakivi. Olemme edistyneet huomattavasti kuluneen kahden vuosikymmenen aikana, ja sitä on syytä juhlia. Luonto tarvitsee kuitenkin edelleen apuamme, jonka se maksaa meille takaisin moninkertaisesti elintärkeiden ekosysteemipalvelujen avulla", totesi komissaari Potočnik.

Luontodirektiivi on kahden vuosikymmenen aikana vaikuttanut merkittävästi siihen, että arvokkaiden biodiversiteettiresurssien häviäminen on pystytty pysäyttämään ja että monet lajit ja luontotyypit osoittavat elpymisen merkkejä. Natura 2000 -verkostoon kuuluu yli 26 000 suojelualuetta, joiden kattama ala vastaa Saksan, Puolan ja Tšekin pinta-alaa yhteensä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä lähes 18 prosenttia EU: n alueesta, myös 200 000 neliökilometriä merellä sijaitsevia suojelualueita. Esimerkiksi Slovenia on nimennyt yli kolmasosan pinta-alastaan suojelualueiksi.

EU:n rahoitus luonnonsuojelua varten on lisääntynyt viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Luontodirektiivin kanssa samaan aikaan hyväksytystä Life-välineestä on myönnetty yli 1,2 miljardia euroa yli 2000 Natura 2000 –alueen hallinnointiin ja ennallistamiseen eri puolilla EU:ta.

Life-rahoitetuilla hankkeilla on pystytty pelastamaan sukupuuttoon kuolemisen partaalla olleita uhanalaisia lajeja, kuten jokihelmisimpukka Saksassa ja Tšekissä, apenniiniengemssi Italiassa, Vipera ursinii rakosiensis -käärme Unkarissa ja iberiankeisarikotka Espanjassa. Life-välineellä tuetaan myös kellosammakon suojelua Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Latviassa.

Lisäksi on voitu pysäyttää useiden runsaslajisten luontotyyppien häviäminen toteuttamalla eri puolilla EU:ta käytännön ennallistamishankkeita. Niillä on voitu esimerkiksi suojella hiekkadyynejä Liettuassa, puhdistaa Posidonia-kasvustot vieraslajeista Ranskassa sekä ennallistaa Tonava Itävallassa, lehtimetsää Ruotsissa, kosteikkoja Alankomaissa sekä keidassoita Puolassa ja Tanskassa. Monia näistä aloitteista on tuettu Lilfe-ohjelmalla.

Taustaa

Natura 2000 ei ole tiukasti suojeltujen luontoalueiden järjestelmä, vaan se perustuu paljon laajempaan periaatteeseen maaperän ja veden kestävästä käytöstä. Taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa edellyttäen, että se ei uhkaa alueiden suojelutavoitetta. Natura 2000 on tarjonnut monia uusia mahdollisuuksia virkistys- ja matkailukäyttöön. Voidaan arvioida, että Natura 2000 -alueilla on vuosittain 1,2–2,2 miljardia kävijää ja että niiden tarjoamat virkistykselliset hyödyt vastaavat 5–9 miljardia euroa vuodessa.

Myös uusissa rakennushankkeissa on otettava huomioon Natura 2000 -alueiden koskemattomuus. Hankkeista on tehtävä kattava ekologinen arviointi, ja mahdollisesti haitallisia toimia voidaan toteuttaa ainoastaan, jos vaihtoehtoista ratkaisua ei ole, jos hankkeet ovat välttämättömiä yleisen edun kannalta ja jos alueilla aiheutuneet menetykset tai vahingot korvataan. Esimerkiksi via Balticalle on valittu vaihtoehtoinen reitti Puolassa ja tuulivoimalan sijaintia Skotlannissa on mukautettu maakotkan suojelemiseksi.

Paikallisten sidosryhmien osallistuminen Natura 2000 –verkoston hallinnointiin on ratkaisevan tärkeää ja se tarjoaa uusia mahdollisuuksia kestävän maankäytön hallintaan. Tästä on osoituksena esimerkiksi suojelua tukeva viljely, jota harjoitetaan Burren Life –hankkeessa, jääkauden muovaamassa karstimaamaisemassa Irlannissa. Lisäksi esimerkiksi Ranskassa hallitus työskentelee tiiviissä yhteistyössä paikallisten maanomistajien kanssa, jotta kutakin aluetta varten voitaisiin ottaa käyttöön hoitosuunnitelma.

Natura 2000 -alueiden tehokkaasta hallinnoinnista ja ennallistamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia, joista osaan voidaan myöntää EU:n rahoitusta esimerkiksi maaseudun kehittämisen rahastosta ja aluekehitysrahastosta. Luontaisen arvonsa lisäksi Natura 2000 -verkosto tarjoaa elintärkeitä ekosysteemipalveluja ja sosioekonomisia hyötyjä, joiden arvioitu rahallinen arvo selkeästi ylittää investointikustannukset.

Komissio julkistaa tänään juhlavuoden kunniaksi esitteen, jossa kerrotaan tähänastisista tuloksista ja tuodaan esiin luonnonsuojelulainsäädännöstä saatu lisäarvo kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi järjestetään juhlatilaisuuksia kaikkialla Euroopassa. Suunnitteilla on myös erityisiä tapahtumia useilla Natura 2000 -alueilla ja yli 300 Life-tapahtumaa. Lokakuussa 2012 järjestetään merkittävä konferenssi Belgiassa.

Lisätietoja

Juhlaesite luontodirektiivistä:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva internet-kotisivu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

LIFE-ohjelman internet-kotisivu:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

LIFE-hankkeiden audiovisuaalinen materiaali:

http://lifevideos.eu/videos/

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar