Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: EL tähistab looduskaitse 20. aastapäeva

Brüssel, 21. mai 2012. Täna möödub 20 aastat looduse säilitamist ja säästvat kasutamist käsitleva kahe olulise õigusakti – elupaikade direktiivi ja ELi keskkonna rahastamisprogrammi LIFE vastuvõtmisest ELis. 20 aastat tagasi võtsid ELi liikmesriigid ühehäälselt vastu elupaikade direktiivi, et kaitsta kõige ohustatumaid liike ja elupaikasid kogu Euroopas. Direktiivi ajendas vastu võtma eluslooduse ja looduslike elupaikade kiire vähenemine, mida põhjustasid maakasutuse muutus, saaste ja valglinnastumine. Selleks et liigid ja elupaigad saaksid taastuda, kehtestati direktiiviga Natura 2000 kaitsealade võrgustik ning rahastamisvahendiga LIFE nähti ette strateegiline toetus võrgustiku arendamiseks.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „ELi looduskaitsealased õigusaktid aitavad väärtustada meie rikkalikku looduspärandit ja hoolitseda selle eest. Täna võime uhkusega tähistada nende õigusaktide 20. aastapäeva. Elurikkus on meie elukindlustus ja Natura 2000, mis kaitseb bioloogilise mitmekesisuse poolest väärtuslikke alasid, selle nurgakivi. Oleme teinud viimasel kahekümnel aastal suurepäraseid edusamme ning seda tuleb tähistada. Kuid loodus vajab ka edaspidi meie abi, tasudes meile selle eest elutähtsate ökosüsteemiteenuste näol mitmekordselt.”

20 aasta jooksul on direktiiviga tehtud palju selleks, et peatada kõige väärtuslikumate elurikkuse varade ulatuslik hävimine. Juba on paljud liigid ja elupaigad hakanud näitama taastumise märke. Natura 2000 alade võrgustik hõlmab enam kui 26 000 kaitseala maa-alal, mis on sama suur kui Saksamaa, Poola ja Tšehhi Vabariik kokku. Praegu kuulub võrgustikku ligikaudu 18% ELi territooriumist, lisaks hõlmab see 200 000 ruutkilomeetri suurust merekaitseala. Sloveenia näiteks on kaitsealaks määranud üle kolmandiku oma territooriumist.

Viimase 20 aasta jooksul on EL suurendanud looduskaitsele antavat toetust. Elupaikade direktiiviga samal ajal vastuvõetud rahastamisvahendist LIFE on üle 1,2 miljardi euro ulatuses antud toetust üle 2000 Natura 2000 ala majandamiseks ja taastamiseks kogu ELis.

LIFE-vahendist rahastatud projektid on aidanud päästa väljasuremise ohust selliseid ohustatud liike nagu harilik ebapärlikarp Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis, ibeeria mägikits Itaalias, stepirästik Ungaris ning ibeeria kääpakotkas Hispaanias. LIFE-rahastamisvahendiga on toetatud ka Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Lätis punakõht-unki säilitamist.

Väärtuslike looduslike elupaikade ulatuslik hävimine on peatatud tänu paljudele praktilistele taastamisprojektidele kogu ELis. Nendega kaitstakse näiteks liivaluiteid Leedus, puhastatakse Prantsusmaal Posidonia „põhjasid” võõrliikidest ning taastatakse Doonau jõge Austrias, heitlehist metsa Rootsis, märgalasid Madalmaades, kõrgrabasid Poolas ning Taanis. Paljusid neist algatustest on rahastatud LIFE-programmi raames.

Taust

Natura 2000 ei ole rangete looduskaitsealade süsteem, vaid see põhineb palju laiemal maa- ja veekasutuse korraldamise põhimõttel. Majandustegevus on lubatud tingimusel, et see ei ohusta alade kaitse-eesmärki. Natura 2000 alad pakuvad palju uusi puhkuse- ja turismivõimalusi. Hinnanguliselt külastab igal aastal Natura 2000 alasid 1,2 kuni 2,2 miljardit inimest ning selle puhkemajanduslik kasu ulatub viie kuni üheksa miljardi euroni aastas.

Ka uute arenduste puhul peab Natura 2000 alade terviklikkust arvesse võtma. Arendusprojekti kohta tuleb teha täielik ökoloogiline hinnang ning võimalikke kahjulikke projekte tohib ellu viia ainult juhul, kui alternatiivsed lahendused puuduvad, kui projekt on üldiste huvide seisukohast vältimatu ning kui alal tekitatav kadu või kahju korvatakse. Näiteks Poolas otsustati via Baltica trassi puhul valida alternatiivne maantee ja Šotimaal kohandati kaljukotka säilitamise nimel tuuliku asukohta.

Samuti on oluline kaasata Natura 2000 alade majandamisse kohalikud sidusrühmad ning see pakub uusi võimalusi maakasutuse säästvaks korraldamiseks. Selle tõenduseks on keskkonnahoidlik põllumajandus, millega LIFE-programmi projekti kaudu hakati tegelema liustikulisel karstialal Burrenis Iirimaal. Prantsusmaal aga teeb valitsus tihedat koostööd kohalike maaomanikega, et koostada iga ala jaoks sobiv korralduskava.

Natura 2000 võrgustiku alade tõhus majandamine ja taastamine nõuab märkimisväärseid kulusid, millest mõned saab katta ELi fondidest, nt Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Lisaks oma suurele väärtusele pakub Natura 2000 elutähtsaid ökosüsteemiteenuseid ning annab sotsiaalmajanduslikku kasu, mille hinnanguline rahaline väärtus kaalub asjaomased investeerimiskulud kaugelt üles.

Komisjon avaldab täna elupaikade direktiivi aastapäevale pühendatud brošüüri, milles tutvustatakse seniseid saavutusi ja mis annab tunnistust selle õigusakti tõelisest lisaväärtusest kõikide ELi liikmesriikide jaoks. Aastapäeva üritused toimuvad üle kogu Euroopa. Liikmesriikides tähistatakse aastapäeva vastavate üritustega Natura 2000 aladel ning kavandatud on üle 300 LIFE-programmi ürituse. 2012. aasta oktoobris toimub selleteemaline konverents Belgias.

Lisateave

Elupaikade direktiivi aastapäevale pühendatud brošüür:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

ELi looduse ja elurikkuse koduleht:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ELi LIFE-programmi koduleht:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovisuaalne materjal LIFE-programmi projektide kohta:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar