Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: EU fejrer 20 års naturbeskyttelse

Bruxelles, den 21. maj 2012. I dag fejrer to af de vigtigste instrumenter til bevaring og bæredygtig brug af naturen i EU 20 års jubilæum: habitatdirektivet og LIFE, EU’s finansielle program for miljøet. For tyve år siden vedtog EU’s medlemsstater enstemmigt habitatdirektivet, som skal sikre de mest truede arter og levesteder i Europa. Direktivet var en reaktion på bekymringen over det svindende dyreliv og tabet af naturlige levesteder, som skyldtes ændringer i arealanvendelse, forurening og byspredning. Direktivet etablerede Natura 2000-netværket for at give arterne og levestederne mulighed for at komme sig, og LIFE-programmet har fungeret som strategisk støtte for netværkets udvikling.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: ”Vi kan være stolte, når vi i dag markerer tyveåret for EU’s naturbeskyttelseslove, som får os til at værdsætte og tage hånd om vores rige naturarv. Biodiversitet er vores livsforsikring, og Natura 2000, som beskytter de områder, der har størst værdi, når det gælder biodiversitet, er dens hjørnesten. Vi har gjort store fremskridt i de sidste to årtier, og der er meget at fejre, men naturen har stadig brug for vores hjælp, og den vil betale os flerfoldigt tilbage med de livsvigtige økosystemtjenester, den yder".

Habitatdirektivet har i de to årtier efter vedtagelsen i høj grad været med til at bremse den omfattende ødelæggelse af biodiversitetens mest værdifulde aktiver, og en række arter og levesteder viser allerede tegn på bedring. Natura 2000-netværket består af mere end 26 000 beskyttede områder, der størrelsesmæssigt svarer til Tyskland, Polen og Tjekkiets samlede areal. Næsten 18 % af EU’s areal er - sammen med 200 000 km2 beskyttet havområde - nu en del af netværket. I Slovenien er mere end en tredjedel af landet beskyttet område.

EU har de sidste tyve år afsat stadig flere midler til naturbevarelse. LIFE-programmet, som blev vedtaget samtidigt med habitatdirektivet, har bidraget med mere end 1,2 mia. EUR til forvaltning og genetablering af over 2000 Natura 2000-områder i hele EU.

Takket være LIFE-finansierede projekter er truede arter blevet reddet fra udryddelse, herunder flodperlemuslingen i Tyskland og Tjekkiet, Abruzzu-gemsen i Italien, den ungarske eng-hugorm og den spanske kejserørn. LIFE støtter ligeledes bevarelsen af klokkefrøen i Tyskland, Danmark, Sverige og Letland.

Den omfattende ødelæggelse af vigtige levesteder for vildtlevende dyr er blevet bremset takket være en lang række praktiske genetableringsprojekter over hele EU som bevarelse af klitterne i Litauen, fjernelse af fremmede arter i posidonia-bevoksningerne i Frankrig, samt genskabelse af Donau-floden i Østrig, løvskove i Sverige, vådområder i Nederlandene, og højmoser i Polen og Danmark. LIFE har støttet mange af disse projekter.

Baggrund

Natura 2000 er ikke et system bestående af naturreservater i snæver forstand, men er baseret på et meget bredere princip om bæredygtig forvaltning af land og vand. Der må gerne drives erhverv i områderne, forudsat at det ikke truer områdernes bevarelse. Natura 2000 har skabt talrige nye fritids- og turistmuligheder. Det anslås, at Natura 2000-områderne har mellem 1,2 og 2,2 mia. besøgende årligt og skaber rekreative muligheder for mellem 5 og 9 mia. EUR hvert år.

Anlægsprojekter skal også tage hensyn til Natura 2000-områdernes integritet, og nye projekter, der potentielt kan være skadelige, kan kun iværksættes efter en komplet økologisk vurdering, samt hvis der ikke findes en anden løsning, og hvis projektet er af væsentlig samfundsinteresse. Der skal følgelig ydes kompensation, som skal dække tab eller skade på områderne. Man har f.eks. fundet en alternativ rute til vejstrækningen ”via Baltica” i Polen, ligesom placeringen af en vindmøllepark i Skotland er blevet ændret for at bevare bestanden af kongeørne.

Det er også vigtigt at inddrage lokale interessenter i forvaltningen af Natura 2000, da det giver mulighed for bæredygtig fysisk planlægning, hvilket kan ses i projekter såsom bevaringsvenligt landbrug, der blev indført som et LIFE-projekt i kastlandskabet Burren i Irland. I Frankrig arbejder regeringen tæt sammen med lokale jordejere for at iværksætte forvaltningsplaner for de enkelte områder.

Det kræver betydelige summer at forvalte og genetablere områderne i Natura 2000-netværket effektivt. Nogle af ressourcerne kommer fra EU’s midler, herunder fra midler til udvikling af landdistrikter og Regionaludviklingsfonden. Men udover sit iboende formål yder Natura 2000 livsvigtige økosystemtjenester og giver socioøkonomiske fordele, hvis anslåede værdi i høj grad udligner investeringsomkostningerne.

For at fejre habitatdirektivet udgiver Europa-Kommissionen i dag en brochure, som præsenterer en række af de resultater, der er opnået til dato og hermed viser den ægte EU-merværdi, lovgivningen har skabt for alle medlemsstater. Jubilæet vil blive fejret overalt i Europa. Der vil være specialarrangementer i Natura 2000-områder i alle EU medlemsstater, og der er planlagt mere end 300 LIFE-begivenheder. I oktober 2012 vil der ligeledes blive holdt en vigtig konference om emnet i Belgien.

Yderligere oplysninger

Festbrochure “Habitatdirektivet”

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

EU’s natur- og biodiversitetspolitik

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU LIFE-programmets hjemmeside:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovisuelt materiale om LIFE-projekterne:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar