Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: 20 let zvýšené ochrany přírody v EU

Brusel 21. května 2012 – Dnes si připomínáme dvacet let od přijetí dvou klíčových nástrojů na ochranu a udržitelné využívání přírody v EU: směrnice o přírodních stanovištích a programu EU pro životní prostředí s názvem LIFE. Před dvaceti lety členské státy EU jednomyslně přijaly směrnici o stanovištích, aby tak ochránily nejohroženější druhy a přírodní stanoviště v Evropě. Stalo se tak v reakci na obavy, že kvůli změnám ve využívání krajiny, znečištění a živelnému růstu měst dochází k rychlému úbytku planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a ke ztrátě přírodních stanovišť. Aby se ohrožené druhy a přírodní stanoviště mohly zregenerovat, vytvořila směrnice síť chráněných oblastí Natura 2000 a finanční nástroj LIFE pak rozvoj této sítě strategicky podpořil.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Můžeme být hrdi na evropské předpisy k ochraně přírody, jejichž 20letou existenci si dnes připomínáme, neboť díky nim lépe pečujeme o naše bohaté přírodní dědictví a více si ho vážíme. Biologická rozmanitost je naše životní pojistka a síť Natura 2000, která chrání oblasti s nejvyšší biologickou rozmanitostí, je jejím pilířem. V uplynulých dvou desetiletích jsme dosáhli velikého pokroku a máme co slavit. Příroda ale i nadále potřebuje naši pomoc. Bohatě se nám odmění díky zachování základních funkcí ekosystémů.“

Za dvacet let své existence směrnice výrazně přispěla k zastavení rozsáhlé destrukce našich nejcennějších oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí. Řada druhů a přírodních stanovišť již vykazuje známky zotavení. Síť Natura 2000 zahrnuje přes 26 000 chráněných lokalit, které dohromady zaujímají plochu velikosti Německa, Polska a České republiky. Součástí sítě je nyní téměř 18 % území EU, a navíc 200 000 čtverečních kilometrů chráněných mořských oblastí. Slovinsko například vyhlásilo chráněné oblasti na více než třetině svého území.

Objem finančních prostředků, které EU na ochranu přírody vynakládá, za posledních 20 let vzrostl. Program LIFE, který byl přijat ve stejnou dobu jako směrnice o stanovištích, přispěl více než 1,2 miliardy eur na obhospodařování a obnovu více než 2 000 lokalit sítě Natura 2000 v celé EU.

Díky projektům financovaným z programu LIFE se podařilo zachránit ohrožené druhy, které byly na pokraji vyhynutí, například perlorodku říční v České republice a Německu, kamzíka apeninského v Itálii, zmiji menší rákošskou v Maďarsku a orla iberského ve Španělsku. Program LIFE také podporuje ochranu žáby kuňky obecné v Německu, Dánsku, Švédsku a Lotyšsku.

Zásluhou celé řady praktických projektů obnovy po celé EU se podařilo zastavit rozsáhlou destrukci cenných přírodních lokalit s bohatou flórou a faunou. Za všechny lze jmenovat ochranu písečných dun v Litvě, vyčištění porostů mořských rostlin posidonie od nepůvodních invazivních druhů ve Francii a dále regeneraci Dunaje v Rakousku, opadavého lesa ve Švédsku, mokřadů v Nizozemskuvrchovišť v Polsku a Dánsku. Mnohé tyto iniciativy získaly podporu z programu LIFE.

Souvislosti

Natura 2000 není síť přísně chráněných přírodních rezervací, ale je založena na mnohem širším principu udržitelného využívání krajiny a vod. Je v nich povolena hospodářská činnost, pokud ovšem neohrožuje cíle ochrany lokality. Natura 2000 přinesla řadu nových příležitostí pro rekreaci a cestovní ruch. Odhaduje se, že lokality sítě Natura 2000 navštíví každoročně 1,2 až 2,2 miliardy návštěvníků. To představuje ekonomický přínos vyčíslitelný na 5 až 9 miliard eur ročně.

Nové projekty výstavby musí chránit celistvost lokalit Natura 2000. Projekty s potenciálním negativním vlivem tak mohou být uskutečněny pouze po důkladném ekologickém posouzení a pouze, pokud neexistuje alternativní řešení nebo převáží‑li veřejný zájem. Případné poškození lokalit přitom musí být kompenzováno. Například pro dálnici Via Baltica v Polsku byla vybrána alternativní trasa a umístění větrných elektráren ve Skotsku bylo upraveno v zájmu ochrany orla skalního.

Je také důležité, aby se do péče o síť Natura 2000 zapojilo místní obyvatelstvo. Mohou tak vzniknout nové příležitosti pro udržitelné využívání krajiny, jak dokazuje řada iniciativ, například zemědělství přispívající k ochraně přírody, které bylo díky programu LIFE zavedeno v krasové, ledovcem modelované krajině irského Burrenu. Ve Francii zase vláda při zavádění plánů péče o každou lokalitu úzce spolupracuje s místními vlastníky půdy.

Efektivní obhospodařování a obnova lokalit v síti Natura 2000 vyžaduje značné náklady. Některé z nich mohou být hrazeny z fondů EU, například z fondů pro rozvoj venkova a regionální rozvoj. Vedle své přírodní hodnoty zajišťuje Natura 2000 také nezbytné funkce ekosystémů a poskytuje společenské a ekonomické přínosy, jejichž odhadovaná peněžní hodnota dalece převyšuje vložené investiční náklady.

Komise dnes představila brožuru k výročí směrnice o stanovištích, která obsahuje výběr dosavadních úspěchů a dokazuje skutečnou přidanou hodnotu těchto právních předpisů EU ve všech členských státech. Oslavy budou probíhat po celé Evropě. V mnoha lokalitách Natura 2000 v členských státech EU byly naplánovány zvláštní akce a uskuteční se také přes 300 akcí k programu LIFE. V říjnu 2012 se bude v Belgii na toto téma konat stěžejní konference.

Další informace

Brožura k výročí směrnice o stanovištích:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Internetové stránky EU věnované přírodě a biologické rozmanitosti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Internetové stránky EU věnované programu LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Audiovizuální materiály o projektech podporovaných z programu LIFE:

http://lifevideos.eu/videos/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar