Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Kommissionen genomför den första ”hälsokontrollen” av Schengen

Bryssel den 16 maj 2012 - Mer än 400 miljoner européer kan idag resa genom Schengenområdet utan pass. Och eftersom européerna gör mer än 1,25 miljarder resor per år, behövs vaksamhet för att skydda deras rätt till fri rörlighet.

I dag har kommissionen antagit sin första ”hälsokontroll”, som är en översyn som ska göras varannat år av hur Schengenområdet fungerar. Detta kommer att bidra till att stärka den politiska ledningen och samarbetet mellan de länder som deltar i Schengen. Rapporten åtföljs av riktlinjer, som ska hjälpa till att garantera att tolkning och genomförande sker på ett samstämmigt och solidariskt sätt när det gäller de utvalda åtgärderna.

–Schengen är en av de mest uppskattade framgångarna för EU. Friheten omhuldas varmt av EU:s invånare och har mycket stor betydelse för vårt ekonomiska välstånd. Alla måste dra sitt strå till stacken för att bevara Schengen. Och utgångspunkten är en regelbunden och hälsosam debatt i Europaparlamentet och rådet, som den här rapporten kan vara en god grund för, sa Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Första rapporten täcker perioden 1 november 2011–30 april 2012 och framförallt följande frågor tas upp:

Situationen vid Schengens yttre gränser och inom Schengenområdet

Trycket vid Schengens yttre gränser är fokuserat till ett par ”heta” områden, särskilt efter rutten i Östra Medelhavsområdet via Turkiet till Grekland. Under de tre sista månaderna 2011 upptäcktes nästan 30 000 irreguljära gränspassager vid de yttre gränserna och omkring 75 % av dem var just på den rutten.

Efter de allvarliga brister som har konstaterats i Grekland anser kommissionen att ansträngningarna, särskilt de som gäller kontrollen av de yttre gränserna till lands och havs, måste fortsätta att prioriteras. EU måste därför fortsätta att stödja Greklands ansträngningar med att förvalta sina yttre gränser, särskilt genom att hjälpa landet att bättre utnyttja EU:s fonder för migrationsförvaltning.

Tillämpningen av Schengenbestämmelserna

Under den sexmånadersperiod som rapporten täcker har kontroller vid de inre gränserna återinförts bara två gånger: först av Frankrike vid gränsen mot Italien (i samband med G20-toppmötet den 3–4 november 2011) och sedan av Spanien vid gränsen mot Frankrike och på Barcelonas och Gironas flygplatser (inför Europeiska centralbankens möte den 2–4 maj 2012). Kommissionen kommer att fortsätta att garantera att EU:s bestämmelser genomförs fullt ut, särskilt vad gäller poliskontroller och hinder vid inre gränser.

Kontroller av att bestämmelserna tillämpas korrekt har genomförts i flera av de länder som deltar i Schengenområdet (med hjälp av Schengens utvärderingsmekanism): om luftgränser i Ungern, Malta och Slovenien, viseringar i Tjeckien, Ungern, Malta och Slovenien, SIS/Sirene i Finland och Sverige, polissamarbete i Malta, Slovenien, Sverige, Island och Norge och skydd av personuppgifter i Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien och Island. Även om rapporten visar att i några fall kan förbättringar göras, har ingen av utvärderingarna visat på sådana brister som kräver omedelbara insatser av kommissionen.

Förfaranden för att utfärda viseringar och viseringsfrihet

Informationssystemet för viseringar (VIS) började användas den 11 oktober 2011 och har visat sig fungera bra i det första området där det används (Algeriet, Egypten, Libyen, Mauritanien, Marocko och Tunisien). Alla Schengenstaters konsulära inrättningar världen runt bör vara uppkopplade till detta system inom två år.

Riktlinjer om utfärdande av (tillfälliga) uppehållstillstånd och resehandlingar

Kommissionen betonar vikten av att medlemsländerna informerar övriga medlemsländer och kommissionen i rätt tid om beslut som de ämnar att fatta om utfärdandet av uppehållstillstånd. Om en migrant inte uppfyller villkoren för att resa inom Schengenområdet, bör det medlemsland som utfärdar (det tillfälliga) uppehållstillståndet utfärda ett provisoriskt uppehållstillstånd, som inte motsvarar en kortfristig Schengenvisering. Medlemsländerna bör informera personer som har sådana tillstånd på ett korrekt och bra sätt om de villkor som gäller för att de ska kunna (eller inte kunna) resa inom Schengenområdet.

Riktlinjer om polisens åtgärder i de inre gränsområdena

Medlemsländerna får utöva polisiära åtgärder i inre gränsområden för att kontrollera om en person har rätt att vistas i området. Men detta får endast göras som stickprovskontroller utifrån en riskbedömning.

När man kontrollerar hur poliskontrollerna i ett inre gränsområde stämmer med Schengenbestämmelserna måste man undersöka hur kontrollerna genomförs i praktiken. Kommissionen behöver konkreta statistiska uppgifter från medlemsländerna och den kan därför begära att medlemsländerna lämnar in uppgifter om kontroller som har genomförts vid gränsen under en viss period och också på vilket sätt dessa har bidragit till att uppnå målen i nationell lagstiftning eller nationella strategier, till exempel att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Bakgrund

I september 2011 lade kommissionen fram förslag för att stärka ändamålsenligheten och legitimiteten i Schengensystemet (IP/11/1036 och MEMO/11/606).

I sitt meddelande Förvaltningen av Schengensamarbetet – att stärka området utan inre gränskontroller redogjorde kommissionen för sin avsikt att två gånger om året presentera en översikt över hur Schengen fungerar för EU:s institutioner.

Den första rapporten som antogs i dag utgör grunden för en debatt i Europaparlamentet och rådet och bidrar till att stärka den politiska ledningen och samarbetet mellan de 26 länder som ingår i Schengenområdet (alla EU:s medlemsländer utom Storbritannien, Irland, Rumänien, Bulgarien och Cypern, samt länderna Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, som inte är medlemmar i EU).

Läs mer

Webbsida för Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbsida för generaldirektoratet för inrikes frågor

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar