Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija opravila prvi pregled delovanja schengenskega območja

Bruselj, 16. maja 2012 – Več kot 400 milijonov Evropejcev lahko znotraj schengenskega območja potuje brez potnega lista. Evropejci vsako leto opravijo 1,25 milijarde potovanj, zato je treba državljanom zagotoviti pravico do svobodnega gibanja. Komisija je danes sprejela prvi polletni pregled delovanja schengenskega območja, ki bo prispeval h krepitvi političnega usmerjanja in sodelovanja med državami, ki sodelujejo v schengenskem režimu. Poročilu so priložene smernice, s katerimi naj bi zagotovili usklajeno tolmačenje in izvajanje izbranih tem v duhu solidarnosti.

Schengensko območje je eden najpomembnejših dosežkov evropskega združevanja. Državljanom EU mnogo pomeni, poleg tega pomembno prispeva k naši gospodarski blaginji. Za njegovo ohranitev si moramo prizadevati vsi. Začne pa se z redno konstruktivno razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu, za katero današnje poročilo pomeni dobro osnovo,“ je povedala Cecilia Malmström, komisarka za notranje zadeve.

Prvo poročilo obsega obdobje od 1. novembra 2011 do 30. aprila 2012, v njem pa je ocenjeno zlasti:

Stanje na zunanjih schengenskih mejah in znotraj schengenskega območja

Pritisk na zunanjih mejah schengenskega območja je osredotočen na omejeno število kritičnih točk, zlasti na vzhodno sredozemsko pot preko Turčije v Grčijo. V zadnjih treh mesecih leta 2011 je bilo na zunanjih mejah odkritih skoraj 30 000 nelegalnih prečkanj meje, od tega se jih je 75 % zgodilo na vzhodni sredozemski poti.

Po ugotovitvi resnih pomanjkljivosti v Grčiji Komisija meni, da morajo prizadevanja, zlasti glede nadzora nad zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami, ostati prednostna naloga. EU mora zato še naprej podpirati prizadevanja Grčije pri upravljanju njenih zunanjih meja in Grčiji pomagati, da bi lahko učinkoviteje porabljala ustrezna sredstva EU za upravljanje migracij.

Izvajanje schengenskih predpisov

V šestih mesecih, zajetih v poročilu, je bil nadzor nad notranjimi mejami ponovno uveden le dvakrat: Francija ga je uvedla na meji z Italijo (v času srečanja G20 na vrhu, ki je potekalo 3. in 4. novembra 2011), Španija pa na meji s Francijo ter na letališčih v Barceloni in Gironi (v času zasedanja Sveta ECB v Barceloni, ki je potekalo od 2. do 4. maja 2012). Komisija bo še naprej zagotavljala popolno izvajanje predpisov EU, zlasti glede policijskih kontrol in ovir na notranjih mejah.

V nekaterih sodelujočih državah je bilo (prek schengenskega ocenjevalnega mehanizma) preverjeno pravilno izvajanje predpisov glede: zračnih meja na Madžarskem, Malti in v Sloveniji, vizumov na Češkem, Madžarskem, Malti in v Sloveniji, SIS/Sirene na Finskem in Švedskem, policijskega sodelovanja na Malti, v Sloveniji, na Švedskem, Islandiji in Norveškem ter varstva podatkov na Češkem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Islandiji. Čeprav je iz poročila razvidno, da so v nekaterih primerih mogoče izboljšave, nobena ocena ni razkrila pomanjkljivosti, pri katerih bi Komisija morala takoj ukrepati.

Postopki izdaje vizumov in brezvizumski režimi

Vizumski informacijski sistem (VIS) je bil 11. oktobra 2011 uspešno uveden v prvi regiji (Alžiriji, Egiptu, Libiji, Mavretaniji, Maroku in Tuniziji). V dveh letih naj bi bila vanj vključena vsa konzularna predstavništva schengenskih držav po svetu.

Smernice o izdaji (časovno omejenih) dovoljenj za bivanje in potovalnih dokumentov

Evropska komisija poudarja, da morajo države članice Komisijo in ostale države članice pravočasno obvestiti o odločitvah, ki jih nameravajo sprejeti glede izdaje dovoljenj za bivanje. Če migrant ne izpolnjuje pogojev za potovanje znotraj schengenskega območja, bi morala država članica, ki izda (časovno omejeno) dovoljenje za bivanje, izdati (začasno) dovoljenje za bivanje, ki ni enakovredno vizumu za kratkoročno bivanje na schengenskem območju. Države članice morajo imetnike takšnih dokumentov primerno in učinkovito obvestiti o pogojih, pod katerimi lahko (ali ne smejo) potovati znotraj schengenskega območja.

Smernice glede policijskih ukrepov na območjih notranjih meja

Države članice lahko izvajajo policijska pooblastila na območjih notranjih meja, da bi preverile, ali ima kaka oseba pravico ostati na njihovem ozemlju. Vendar se kontrole lahko izvajajo le kot naključne kontrole v skladu z oceno tveganja.

Pri oceni skladnosti policijskih kontrol na območjih notranjih meja s schengenskimi predpisi je treba proučiti, kako se te kontrole izvajajo v praksi. Komisija mora države članice zaprositi za konkretne statistične podatke; tako lahko zadevno državo članico zaprosi, naj predloži podatke o kontrolah, ki so bile v določenem obdobju opravljene na meji, in o tem, kako so te kontrole prispevale k doseganju ciljev, določenih v nacionalni zakonodaji ali strategijah, npr. pri boju proti čezmejnemu kriminalu.

Ozadje

Komisija je septembra 2011 predložila predloge za okrepitev učinkovitosti in legitimnosti schengenskega sistema (IP/11/1036 in MEMO/11/606).

V sporočilu „Upravljanje schengenskega območja – krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah“ je navedla, da namerava institucijam EU dvakrat na leto predstaviti pregled delovanja schengenskega režima.

Prvo, danes sprejeto poročilo je osnova za razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu ter prispeva h krepitvi političnega usmerjanja in sodelovanja med 26 državami, ki so del schengenskega območja (vse države članice EU, razen Združenega kraljestva, Irske, Romunije, Bolgarije in Cipra, ter države, ki niso članice EU, to so Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn).

Več informacij

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kontakta:

Michele Cercone: +32 22980963

Tove Ernst: +32 22986764


Side Bar