Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija veic pirmo Šengenas „stāvokļa pārbaudi”

Brisele, 2012. gada 16. maijs. Vairāk nekā 400 miljoni Eiropas iedzīvotāju pašlaik ceļo Šengenas zonā, neuzrādot pasi. Katru gadu Eiropas iedzīvotāji veic vairāk nekā 1,25 miljardus šādu ceļojumu, tādēļ brīvas pārvietošanās nodrošināšanā ir nepieciešama modrība. Šodien Komisija pieņēma pirmo „stāvokļa pārbaudi” – divreiz gadā veicamu pārskatu par Šengenas zonas darbību, kas veicinās politisko vadlīniju un sadarbības stiprināšanu starp valstīm, kuras piedalās Šengenas zonā. Ziņojumam ir pievienotas pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt izraudzīto aspektu saskaņotu interpretāciju un īstenošanu solidaritātes garā.

Šengena ir viens no vērtīgākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem. To augstu vērtē ES pilsoņi, un tā dod būtisku ieguldījumu mūsu ekonomikas uzplaukumā. Lai Šengena spētu darboties, katram ir jāpilda savs uzdevums. Kā pirmās šajā sakarā jāmin regulāras, konstruktīvas debates Eiropas Parlamentā un Padomē, kurām šodien iesniegtais ziņojums sniedz labu pamatu,” sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Pirmais ziņojums aptver laikposmu no 2011. gada 1. novembra līdz 2012. gada 30. aprīlim, un tajā tiek īpaši novērtēti šādi jautājumi.

Situācija pie ārējām Šengenas robežām un Šengenas zonas iekšienē

Lielais pieplūdums pie Šengenas ārējām robežām koncentrējas dažos „karstajos punktos”, īpaši Vidusjūras austrumu maršrutā caur Turciju uz Grieķiju. Pēdējos trijos 2011. gada mēnešos pie ārējām robežām tika atklāti gandrīz 30 000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu, un aptuveni 75 % no tiem notika Vidusjūras austrumu maršrutā.

Pēc trūkumu konstatēšanas Grieķijā Komisija uzskata, ka pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz ārējo sauszemes un jūras robežu kontroli, arī turpmāk jāpiešķir prioritāte. Tādēļ ES nepieciešams arī turpmāk sniegt atbalstu šīs valsts centieniem pārvaldīt savas ārējās robežas, īpaši palīdzot Grieķijai efektīvāk izmantot attiecīgos ES fondus, kas paredzēti migrācijas pārvaldībai.

Šengenas noteikumu piemērošana

Ziņojumā aptvertajā 6 mēnešu periodā kontrole pie iekšējām robežām tika atjaunota tikai divas reizes – Francija atjaunoja kontroli pie robežas ar Itāliju (sakarā ar G20 samitu 2011. gada 3.-4. novembrī, bet Spānija – pie robežas ar Franciju, kā arī Barselonas un Heronas lidostās (sakarā ar Eiropas Centrālās bankas sanāksmi 2012. gada 2.-4. maijā). Komisija arī turpmāk nodrošinās ES noteikumu pilnīgu īstenošanu, īpaši attiecībā uz policijas pārbaudēm un šķēršļiem pie iekšējām robežām.

Vairākās Šengenas zonas valstīs, izmantojot Šengenas novērtēšanas mehānismu, ir veikta noteikumu pareizas piemērošanas pārbaude – attiecībā uz gaisa robežām Ungārijā, Maltā un Slovēnijā, vīzām Čehijā, Ungārijā, Maltā un Slovēnijā, SIS/Sirene Somijā un Zviedrijā, policijas sadarbību Maltā, Slovēnijā, Zviedrijā, Islandē un Norvēģijā un datu aizsardzību Čehijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Islandē. Kaut arī, spriežot pēc ziņojuma, dažos gadījumos ir iespējami uzlabojumi, neviens no šiem novērtējumiem neliecina, ka pastāvētu tādi trūkumi, kuru dēļ būtu nepieciešama tūlītēja Komisijas rīcība.

Vīzu izsniegšanas procedūras un bezvīzu režīmi

Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības uzsākšana 2011. gada 11. oktobrī pirmajā darbības izvēršanas reģionā – Alžīrijā, Ēģiptē, Lībijā, Mauritānijā, Marokā un Tunisijā – ir bijusi sekmīga. Divu gadu laikā Vīzu informācijas sistēmai būtu jāpieslēdz visu Šengenas valstu konsulāti visā pasaulē.

Pamatnostādnes par (pagaidu) uzturēšanās atļauju un ceļošanas dokumentu izsniegšanu

Eiropas Komisija uzsver, ka katrai dalībvalstij nepieciešams savlaicīgi informēt citas dalībvalstis un Komisiju par lēmumiem, kādus tā plāno pieņemt attiecībā uz uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Ja migrants neatbilst ceļošanas nosacījumiem Šengenas zonā, dalībvalstij, kas izsniedz (pagaidu) uzturēšanās atļauju, būtu jāizsniedz tāda (provizoriska) uzturēšanās atļauja, kas nav līdzvērtīga Šengenas īstermiņa vīzai. Dalībvalstīm būtu atbilstīgi un efektīvi jāinformē šādu dokumentu turētāji par nosacījumiem, ar kādiem viņi var (vai nevar) ceļot Šengenas zonā.

Pamatnostādnes par policijas pasākumiem zonās pie iekšējām robežām

Dalībvalstis var īstenot policijas pilnvaras zonās pie iekšējām robežām, lai pārbaudītu personas tiesības uzturēties teritorijā. Tomēr pārbaudes var veikt vienīgi izlases veidā saskaņā ar riska novērtējumu.

Vērtējot zonās pie iekšējām robežām veikto policijas pārbaužu saskanību ar Šengenas noteikumiem, nepieciešams pārbaudīt, kā šīs pārbaudes tiek īstenotas praksē. Komisijai nepieciešams pieprasīt no dalībvalstīm konkrētu statistikas informāciju, tādēļ tā var lūgt, lai attiecīgā dalībvalsts iesniedz informāciju par pārbaudēm, kas konkrētā periodā veiktas pie robežas, kā arī par to, kā minētās pārbaudes ir veicinājušas valsts tiesību aktos vai stratēģijās noteikto mērķu sasniegšanu, tostarp saistībā ar pārrobežu noziedzības apkarošanu.

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumus, kā stiprināt Šengenas sistēmas efektivitāti un leģitimitāti (IP/11/1036 un MEMO/11/606).

Savā paziņojumā „Šengenas pārvaldība – zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana” Komisija izklāstīja savu nodomu divreiz gadā iesniegt ES iestādēm pārskatu par Šengenas zonas darbību.

Šodien pieņemtais pirmais ziņojums sniedz pamatu debatēm Eiropas Parlamentā un Padomē un palīdz stiprināt politiskās vadlīnijas un sadarbību starp 26 valstīm, kas piedalās Šengenas zonā – tās ir visas ES dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti, Īriju, Rumāniju, Bulgāriju un Kipru, kā arī ārpussavienības valstis – Islande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.

Papildu informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar