Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija pirmą kartą vertina, kaip veikia Šengeno erdvė

Briuselis, 2012 m. gegužės 16 d. Šiuo metu daugiau kaip 400 mln. europiečių Šengeno erdvėje gali keliauti be pasų kontrolės. Europiečiai kasmet vyksta į daugiau kaip 1,25 mlrd. kelionių, todėl gindami piliečių teisę laisvai judėti turime išlikti budrūs. Šiandien Komisija priėmė pirmąją Šengeno erdvės veikimo vertinimo ataskaitą, kuri rengiama du kartus per metus ir kuri padės sustiprinti politinį Šengeno erdvės valdymą ir jai priklausančių šalių bendradarbiavimą. Prie ataskaitos pridedamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nustatytos problemos būtų nuosekliai aiškinamos ir sprendžiamos remiantis solidarumo principu.

„Šengeno erdvė yra vienas labiausiai vertinamų Europos integracijos laimėjimų. Galimybę laisvai keliauti ES piliečiai itin brangina, be to, tai labai naudinga mūsų ekonomikai. Visi turi dėti pastangas, kad Šengeno erdvė būtų išsaugota. Pirmieji veiksmai šia kryptimi – reguliarios ir konstruktyvios diskusijos šiandien paskelbtai ataskaitai aptarti Europos Parlamente ir Taryboje,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström.

Pirmoji ataskaita apima laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. ir joje visų pirma vertinami šie aspektai:

Padėtis prie Šengeno erdvės išorės sienų ir Šengeno erdvėje

Sunkiausia padėtis susidarė tam tikrose probleminėse vietovėse prie Šengeno erdvės išorės sienų, visų pirma vietovėse, per kurias rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje eina per Turkiją į Graikiją vedantis maršrutas. Per paskutinius tris 2011 m. mėnesius nustatyta beveik 30 000 neteisėto išorės sienos kirtimo atvejų, maždaug 75 proc. iš jų buvo pirmiau minėtose probleminėse vietovėse rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje.

Nustačius rimtus trūkumus Graikijoje, Komisija mano, kad prioritetu turėtų išlikti išorės sausumos ir jūros sienų kontrolė. Todėl ES turi toliau remti Graikijos pastangas valdyti savo išorės sienas, visų pirma padėti jai veiksmingiau naudoti atitinkamas ES lėšas, skirtas migracijai valdyti.

Šengeno taisyklių taikymas

Per ataskaitinį 6 mėnesių laikotarpį vidaus sienų kontrolė atnaujinta tik du kartus: per 2011 m. lapkričio 3–4 d. vykusį Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzija atnaujino kontrolę prie sienos su Italija ir per 2012 m. gegužės 2–4 d. vykusį Europos centrinio banko posėdį Ispanija atnaujino kontrolę prie sienos su Prancūzija ir Barselonos ir Cheronos oro uostuose. Komisija ir toliau užtikrins, kad ES taisyklės, visų pirma susijusios su policijos pareigūnų atliekamais patikrinimais ir kliūtimis prie vidaus sienų, būtų iki galo įgyvendinamos.

Pasitelkus Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą tikrinta, ar keliose dalyvaujančiose šalyse taisyklės teisingai taikomos: atlikti Vengrijos, Maltos ir Slovėnijos oro sienų patikrinimai; Čekijoje, Vengrijoje, Maltoje ir Slovėnijoje tikrintos vizos; Suomijoje ir Švedijoje tikrinta, kaip veikia SIS ir SIRENE; Maltoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Islandijoje ir Norvegijoje tikrinta, kaip bendradarbiauja policija; Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Islandijoje tikrinta, ar paisoma duomenų apsaugos nuostatų. Nors iš ataskaitos matyti, kad kai kuriais atvejais yra tobulintinų dalykų, nė viename vertinimų nenurodyta, kad dėl tokio pobūdžio trūkumų Komisijai reikėtų imtis neatidėliotinų veiksmų.

Vizų išdavimo procedūros ir bevizis režimas

2011 m. spalio 11 d. Vizų informacinė sistema (VIS) sėkmingai pradėjo veikti pirmajame regione, kuriame sistema bus diegiama (Alžyre, Egipte, Libijoje, Mauritanijoje, Maroke ir Tunise). Per dvejus metus visos Šengeno valstybių konsulinės įstaigos visame pasaulyje turėtų būti prijungtos prie Vizų informacinės sistemos.

(Laikino) leidimo gyventi ir kelionės dokumentų išdavimo gairės

Europos Komisija pabrėžia, kad valstybės narės turi laiku informuoti kitas valstybes nares ir Europos Komisiją apie sprendimus, kuriuos jos ketina priimti dėl leidimų gyventi išdavimo. Jei migrantas neatitinka keliavimo Šengeno erdvėje sąlygų, (laikinąjį) leidimą gyventi išduodanti valstybė narė turėtų nuspręsti išduoti nenuolatinį leidimą gyventi, kuris nėra laikomas trumpalaike Šengeno viza. Valstybės narės tokių dokumentų turėtojams tinkamai ir veiksmingai turėtų pranešti apie sąlygas, kuriomis jie gali (arba negali) keliauti Šengeno erdvėje.

Gairės dėl vidaus pasienio zonose policijos taikomų priemonių

Siekdamos patikrinti, ar asmuo turi teisę būti šalies teritorijoje, valstybės narės vidaus pasienio zonose gali vykdyti policijos įgaliojimus. Tačiau patikrinimai gali būti atliekami tik kaip patikra vietoje atsižvelgiant į rizikos vertinimą.

Vertinant, ar vidaus pasienio zonose policijos atliekami tikrinimai dera su Šengeno taisyklėmis, būtina ištirti, kaip šie patikrinimai atliekami praktiškai. Komisijai gali tekti paprašyti valstybių narių pateikti konkrečių statistinių duomenų; todėl ji gali prašyti atitinkamos valstybės narės pateikti informacijos apie per tam tikrą laikotarpį prie sienų atliktus patikrinimus, taip pat informacijos apie tai, kaip jie padėjo siekti tikslų, nustatytų nacionalinės teisės aktuose arba strategijose, t. y. kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Pagrindiniai faktai

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymų Šengeno sistemos veiksmingumui ir teisėtumui stiprinti (IP/11/1036 ir MEMO/11/606).

Komunikate „Šengeno erdvės valdymas. Erdvės be vidaus sienų kontrolės stiprinimas“ Komisija nurodė ketinanti du kartus per metus ES institucijoms pateikti Šengeno erdvės veikimo ataskaitą.

Šiandien priimta pirmoji ataskaita bus aptarta per diskusijas Europos Parlamente ir Taryboje. Tai padės sustiprinti politinį Šengeno erdvės valdymą ir jai priklausančių 26 šalių (visos ES valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę, Airiją, Rumuniją, Bulgariją bei Kiprą, ir ES nepriklausančios šalys – Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas), bendradarbiavimą.

Išsamesnė informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar