Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio julkaisee ensimmäisen kertomuksen Schengen-alueen toiminnasta

Bryssel 16. toukokuuta 2012 – Yli 400 miljoonaa eurooppalaista voi matkustaa Schengen-alueella ilman passia. Matkoja tehdäänkin vuosittain yli 1,25 miljardia, minkä vuoksi vapaan matkustusoikeuden turvaaminen edellyttää valppautta. Komissio julkaisee tänään ensimmäisen kertomuksen Schengen-alueen toiminnasta. Kertomuksen liitteenä on suuntaviivat, joiden avulla varmistetaan, että sääntöjä tulkitaan ja toteutetaan johdonmukaisesti. Kaksi kertaa vuodessa julkaistavan kertomuksen tavoitteena on vahvistaa Schengen-alueen poliittista ohjausta ja yhteistyötä alueeseen kuuluvien maiden kesken. ”Schengen-alue on Euroopan yhdentymisen arvostetuimpia saavutuksia. Unionin kansalaiset arvostavat sitä laajalti, ja se on edistänyt merkittävästi myös talouden kehitystä. Kaikkien on tehtävä oma osansa Schengen-alueen turvaamiseksi. Tämä työ alkaa Euroopan parlamentissa ja neuvostossa säännöllisesti käytävästä rehellisestä keskustelusta, jolle tänään julkaistava kertomus tarjoaa hyvän pohjan”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Ensimmäinen Schengen-alueen toimintaa koskeva kertomus kattaa ajanjakson 1.11.2011–30.4.2012. Siinä tarkastellaan erityisesti seuraavia kysymyksiä:

Tilanne Schengen-alueen ulkorajoilla ja alueen sisällä

Paine Schengenin ulkorajoilla on keskittynyt muutamiin alueisiin, erityisesti itäisen Välimeren reitille, joka johtaa Turkin kautta Kreikkaan. Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana Schengen-alueen ulkorajoilla havaittiin lähes 30 000 laitonta rajanylitystä, joista noin 75 prosenttia tapahtui itäisellä Välimerellä.

Kreikassa havaittujen merkittävien puutteiden vuoksi komissio katsoo, että etenkin maa- ja merirajojen valvonta vaativat edelleen erityishuomiota. Siksi EU:n on edelleen tuettava Kreikkaa maan ulkorajojen turvallisuuden ylläpitämisessä. Erityisesti on tehostettava maahanmuuton hallintaan osoitettujen EU-varojen käyttöä.

Schengen-sääntöjen soveltaminen

Sisärajoilla tehtävät tarkastukset otettiin uudelleen käyttöön puoli vuotta kestävällä tarkasteluajanjaksolla vain kahdesti: Ranskassa Italian-vastaisella rajalla (3.–4.11.2011 pidetyn G-20-huippukokouksen vuoksi) ja Espanjassa Barcelonan ja Gironan lentoasemilla (2.–4.5.2012 pidetyn Euroopan keskuspankin kokouksen vuoksi). Komissio varmistaa myös jatkossa, että erityisesti poliisitarkastuksia ja sisärajojen esteitä koskevia EU:n sääntöjä noudatetaan täysimääräisesti.

Schengen-sääntöjen asianmukaista soveltamista koskevia tarkastuksia on tehty (Schengenin arviointimekanismin puitteissa) useissa Schengen-maissa: tarkastukset koskivat ilmarajoja Unkarissa, Maltassa ja Sloveniassa, viisumeja Tšekssä, Unkarissa, Maltassa ja Sloveniassa, SIS/Sirene-järjestelmää Suomessa ja Ruotsissa, poliisiyhteistyötä Maltassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa ja tietosuojaa Tšekissä, Unkarissa, Puolassa, Slovakiassa ja Islannissa. Vaikka joissain tapauksissa onkin parantamisen varaa, mikään näistä arvioinneista ei tuonut esiin sellaisia puutteita, jotka edellyttäisivät komissiolta välitöntä toimintaa.

Viisumien myöntämismenettelyt ja viisumivapausjärjestelyt

Viisumitietojärjestelmä (VIS) otettiin käyttöön 11. lokakuuta 2011 ensimmäisellä käyttöönottoalueella, johon kuuluvat Algeria, Egypti, Libya, Mauritania, Marokko ja Tunisia. Järjestelmä on osoittautunut menestykseksi. Kaikkien Schengen-maiden konsulitoimistot eri puolilla maailmaa on tarkoitus liittää viisumitietojärjestelmään kahden vuoden sisällä.

Suuntaviivat (väliaikaisten) oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen myöntämistä varten

Euroopan komissio korostaa, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava oleskelulupien myöntämistä koskevista päätöksistään muille jäsenvaltioille ja komissiolle hyvissä ajoin. Jos maahanmuuttaja ei täytä Schengen-alueella matkustamiselle asetettuja edellytyksiä, (väliaikaisen) oleskeluluvan myöntävän jäsenvaltion olisi myönnettävä hänelle sellainen (väliaikainen) oleskelulupa, joka ei vastaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää Schengen-viisumia. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tällaisten asiakirjojen haltijoille soveltuvalla ja tehokkaalla tavalla siitä, millä edellytyksin nämä voivat (tai eivät voi) matkustaa Schengen-alueella.

Suuntaviivat Schengen-alueen sisäisillä raja-alueilla toteutettavia poliisitoimenpiteitä varten

Jäsenvaltiot voivat poliisivaltuuksiensa nojalla tarkistaa Schengen-alueen sisäisillä raja-alueilla, onko henkilöillä oikeus oleskella siellä. Tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä vain satunnaisesti riskinarvioinnin perusteella.

Kun arvioidaan Schengen-alueen sisäisillä raja-alueilla tehtävien poliisitarkastusten yhdenmukaisuutta Schengenin säännöstön kanssa, on otettava huomioon, miten tarkastukset käytännössä toteutetaan. Komission on pyydettävä jäsenvaltioilta konkreettisia tilastotietoja. Tätä varten se voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toimittamaan tiedot sen rajoilla tiettynä aikana tehdyistä tarkastuksista sekä siitä, miten nämä tarkastukset ovat edistäneet esimerkiksi niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka on asetettu rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä tai strategioissa.

Tausta

Komissio esitti syyskuussa 2011 ehdotuksia Schengen-järjestelmän tehokkuuden ja laillisuuden vahvistamisesta (IP/11/1036 ja MEMO/11/606).

Tiedonannossaan Schengen-alueen hallinnointi – vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi komissio ilmoitti aikovansa esittää Euroopan unionin toimielimille puolivuosittain yleiskatsauksen Schengen-alueen toiminnasta.

Tänään julkaistu ensimmäinen kertomus tarjoaa pohjan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käytävälle keskustelulle ja auttaa lujittamaan poliittista ohjausta ja yhteistyötä Schengen-alueeseen kuuluvien 26 maan kesken (Schengen-maita ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot paitsi Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Romania, Bulgaria ja Kypros, minkä lisäksi alueeseen kuuluvat EU:n ulkopuolella Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein).

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut

Sisäasioiden pääosaston kotisivut

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar