Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията провежда първата „здравна проверка“ на Шенген

Брюксел, 16 май 2012 г. — днес над 400 милиона европейци се радват на пътуването без паспорт на цялата територия на Шенген. При над 1.25 млрд.пътувания всяка година, осъществявани от европейците, е необходима бдителност, за да се отстоява правото на гражданите на свободното движение. Днес Комисията прие първата си „здравна проверка“ — двегодишен преглед на функционирането на Шенгенското пространството, който ще допринесе за укрепване на политическите насоки и сътрудничеството между участващите в Шенген държави. Докладът се съпровожда от насоки, които имат за цел да осигурят последователно тълкуване и прилагане на определени въпроси в дух на солидарност.

Шенген е едно от най ценните постижения на европейската интеграция. То се оценява високо сред гражданите на ЕС и бележи голям принос към нашия икономически просперитет. Всеки трябва да даде своя принос за опазването на Шенген. Това започва с нормален, конструктивен дебат в Европейския парламент и в Съвета, за който днешният доклад предоставя добра основа“, каза Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи на ЕС.

Първият доклад покрива период от 1-ви ноември 2011 г. до 30-и април 2012 г и в него се оценяват по-конкретно:

Ситуацията по външните граници на Шенген и в рамките на Шенген

Напрежението по външните граници на Шенген е съсредоточено в ограничен брой горещи точки, по-специално маршрута в Източното Средиземноморие през Турция към Гърция. През последните три месеца на 2011 г. по външните граници са открити почти 30 000 незаконни преминавания на границите, като около 75 % от тях са по маршрута в Източното Средиземноморие.

След сериозните недостатъци, констатирани в Гърция, Комисията счита, че усилията, особено що се отнася до контрола на външните сухоземни и морски граници, трябва да останат приоритет. Следователно Европейският съюз трябва да продължи да подкрепя усилията на страната да управлява външните си граници и по конкретно чрез подпомагане на Гърция да използва по-ефективно фондовете на ЕС за управление на миграцията.

Прилагане на правилата на Шенген

По време на обхванатия от доклада 6-месечен период само два пъти е въведен повторно граничен контрол на вътрешните граници: от Франция на границата ѝ с Италия (за срещата на Г-20 на 3-4 ноември 2011 г.) и от Испания на границата ѝ с Франция и на летищата на Барселона и Хирона (за срещата на Европейската централна банка на 2-4 май 2012 г.). Комисията ще продължи да гарантира пълното прилагане на правилата на ЕС, особено що се отнася до полицейските проверки и пречките на вътрешните граници.

Направени са проверки на правилното прилагане на правилата в няколко от участващите държави (чрез механизма за оценка по Шенген) относно: въздушните граници в Малта, Словения и Унгария, визите в Малта, Словения, Унгария и Чешката република, SIS/Sirene във Финландия и Швеция, полицейското сътрудничество в Исландия, Малта, Норвегия, Словения и Швеция и защитата на данни в Исландия, Полша, Словакия, Унгария и Чешката република. Въпреки че докладът показва, че в някои случаи има известно място за подобрения, никоя от тези оценки не показа такива нередности, които да налагат незабавни действия на Комисията.

Процедури за издаване на виза и безвизови режими

Стартирането на Визовата информационна система (ВИС) на 11 октомври 2011 г. се оказа успешно в първия регион на въвеждане (Алжир, Египет, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис). Всички консулски постове на държавите от Шенген по целия свят трябва да бъдат свързани с Визовата информационна система до две години.

Насоки за издаването на временни разрешителни за пребиваване и документи за пътуване

Европейската комисия подчертава необходимостта държавите членки да информират своевременно останалите държави членки и Комисията за решенията, които възнамеряват да вземат относно издаването на разрешителни за пребиваване. Ако един мигрант не отговаря на условията за пътуване в рамките на Шенгенското пространство, то държавата членка, издаваща временно разрешение за пребиваване, трябва да издаде разрешение за временно пребиваване, което не е еквивалентно на виза за кратък престой в Шенгенското пространство. Държавите членки трябва да информират притежателите на тези документи по подходящ и ефективен начин за условията, при които те могат (или не могат) да пътуват в рамките на Шенгенското пространство.

Насоки за полицейски мерки във вътрешните гранични зони

Държавите членки могат да упражняват полицейски правомощия във вътрешните гранични зони с цел да проверят правото на престой на дадено лице на територията. Проверките обаче могат да бъдат извършвани само като проверки на място в съответствие с оценката на риска.

Когато се оценява съвместимостта на полицейските проверки във вътрешните гранични зони с правилата на Шенген, е необходимо да се проучи как тези проверки се извършват на практика. Комисията трябва да потърси конкретна статистическа информация от държавите членки. Следователно тя може да изиска въпросната държава членка да предостави информация за проверките, извършени на границата за даден период, както и за това как те са допринесли за постигане на целите, заложени в националното законодателство или в стратегиите, например за борбата с трансграничната престъпност.

История на досието

През септември 2011 г. Комисията направи предложение за укрепване на ефикасността и законността на шенгенската система (IP/11/1036 и MEMO/11/606).

В съобщението си „Управление на Шенгенското пространство – укрепване на пространството без граничен контрол на вътрешните граници“ Комисията изложи подробно намерението си да представя на институциите на ЕС два пъти годишно преглед на функционирането на Шенген.

Първият доклад, приет днес, осигурява база за дебат в Европейския парламент и в Съвета и допринася за укрепването на политическите насоки и сътрудничеството между 26-те държави, които са част от Шенгенското пространство (всички държави — членки на ЕС освен България, Кипър, Обединено кралство, Ирландия и Румъния, и страните извън ЕС Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

За повече информация

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar