Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liit osaleb USAs Camp Davidis 18.–19. mail toimuval G8 tippkohtumisel, mille moto on „tegutseme ühiselt”

Brüssel, 16. mai 2012. Tänavuse G8 tippkohtumise moto on „tegutseme ühiselt”. Kohtumine, mille eesistuja on Ameerika Ühendriikide president Obama, toimub Camp Davidis just enne NATO tippkohtumist Chicagos 20.–21 mail ja kuu aega enne G20 tippkohtumist Méxicos. Euroopa Liit on G8 täisliige, keda kohtumisel esindavad komisjoni president Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy.

Euroopa Liit läheb Camp Davidisse, et otsida teistega koos aktiivselt ühiseid lahendusi kõige pakilisematele päevakorras olevatele globaalprobleemidele, mis hõlmavad muu hulgas maailma majandust, toiduga kindlustatust, energia- ja kliimaküsimusi, piirkondlikke ja poliitilisi arengusuundi ning julgeolekuküsimusi.

Komisjoni president José Manuel Barroso sõnas: „Ootan huviga eelolevat G8 kohtumist Camp Davidis. ELil on kohtumisel edasi anda selge sõnum: Euroopal on kindel kavatsus püsida kursil kriisist väljumise ja majanduskasvu taastamise ulatusliku strateegia täitmisel. ELi taktika põhiosaks on kahetine lähenemisviis tagada riigi rahanduse usaldusväärsus ja võtta majanduskasvu hoogustamise meetmeid. Vaid nii on võimalik usaldust taastada. Arutame ka toiduga kindlustatuse ning kliima- ja energiaküsimusi, samuti päevakajalisi rahvusvahelisi teemasid nagu Afganistan Ja Araabia kevad. EL tegutseb otsustavalt säästva arengu soodustamise, vastupanuvõimelisema põllumajanduse, vaesuse vähendamise, demokraatlike väärtuste ja õigusriigi põhimõtte edendamise ning suurema rahvusvahelise stabiilsuse nimel. EL on valmis globaalprobleemidega nii G8 raames kui ka väljaspool seda vastutustundlikult ja solidaarselt tegelema.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy märkis: „See G8 tippkohtumine toimub ajal, mil maailmas seistakse silmitsi suurte majanduslike ja poliitiliste katsumustega. Tänu kohtumise eesistujariigi USA põhjalikule ettevalmistustööle saame me keskenduda konkreetsetele kõige pakilisematele globaalprobleemidele. Camp Davidi kohtumise tulipunktiks on majandus, energia, toiduga kindlustatus, välispoliitika ja julgeolek. EL osaleb täielikult G8 töös ning on valmis oma panuse andma kõigis päevakorra küsimustes, eeskätt tugeva majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamiseks.”

Päevakorra esimese teema ehk maailma majanduse arutamisel selgitavad Euroopa Komisjoni president Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy ELis majanduskriisi ületamiseks võetavate meetmete hetkeolukorda.

President Barroso ja eesistuja Van Rompuy rõhutavad kaubanduse tähtsust majanduskasvu põhiallikana ning kutsuvad üles tugevdama mitmepoolset süsteemi, jätkama võitlust protektsionistlike meetmete vastu ja kaitsma investeeringuid.

EL on olnud ja on ka edaspidi üleilmsete kliimameetmete võtmisel esirinnas. Mõlemad ELi esindajad toonitavad, et ÜRO raames tuleb viivitamata võtta jõulisi meetmeid CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et püsida graafikus rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärkide saavutamisel ja teha edusamme Durbani platvormi rakendamisel.

EL loodab, et toiduga kindlustatuse valdkonnas arendatakse edasi varem saavutatut, eelkõige 2010. aasta L’Aquila toiduga kindlustatuse algatust, mida ta kohustus toetama kõige suurema summaga (peaaegu 4 miljardit USA dollarit 22 miljardi USA dollari suurusest kogusummast). EL on vaid kahe aastaga selle kohustuse täitnud ja juba ka ületanud. Lisaks on tänu ELi toiduainete rahastamisvahendile, millest EL teatas Jaapanis 2008. aastal toimunud G8 tippkohtumisel, aidatud rohkem kui 200 projekti kaudu parandada 50 miljoni inimese toiduga kindlustatust 50 riigis. Rahvusvaheline üldsus peaks edaspidigi toetama kohese abi vajajaid, kuid ühtlasi pöörama tähelepanu vastupidavate põllumajandussüsteemide loomisele, muu hulgas tänu suurematele, kuid vastutustundlikele erasektori investeeringutele põllumajandusse. See oleks osa üleilmse näljaprobleemi pikaajalisest lahendusest.

President Barroso ja eesistuja Van Rompuy osalevad aktiivselt selliste G8 kesksete teemade käsitlemisel nagu piirkondlikud ja poliitilised arengusuunad ning julgeolekuküsimused, eelkõige Afganistani majanduslik üleminek pärast 2014. aastat ja G8 2011. aasta tippkohtumisel loodud Deauville'i partnerlus.

Lisateave

G8 kohtumisega seotud teave komisjoni president Barroso veebilehel:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm.

G8 kohtumisega seotud teave Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy veebilehel:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180.

G8 kohtumisega seotud teave USA Riigidepartemangu veebilehel:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm.

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr ja http://www.twitter.com/EC_live.

Videomaterjalid: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ ja http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar