Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Dobro počutje živali: Komisija poziva 13 držav članic k izvajanju prepovedi glede kletk za rejo kokoši nesnic

Bruselj, 26. januarja 2012 – Evropska komisija je danes z uradnim opominom pozvala Belgijo, Bolgarijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Ciper, Latvijo, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko in Romunijo, da predložijo informacije ter začnejo odpravljati pomanjkljivosti pri izvajanju zakonodaje EU o dobrem počutju živali. Posebej jih je opozorila na izvajanje prepovedi neizpopolnjenih oz. neobogatenih kletk za rejo kokoši nesnic, ki je začela veljati 1. januarja 2012 v skladu z Direktivo 1999/74/ES.

Politična odločitev o prepovedi neobogatenih kletk je bila sprejeta leta 1999. Države članice so imele za nemoten prehod na nov sistem in izvajanje Direktive na voljo dvanajst let. Vendar navedene države članice do zdaj kljub večkratnim pozivom Komisije niso ustrezno upoštevale zakonodaje EU.

Z Direktivo 1999/74/ES je bilo določeno, da morajo biti od 1. januarja 2012 vse kokoši nesnice v obogatenih kletkah z dodatnim prostorom za gnezdenje, brskanje in počivanje ali pa morajo biti za njih zagotovljeni alternativni sistemi. V skladu z Direktivo je uporaba kletk dovoljena le pod pogojem, da ima vsaka kokoš vsaj 750 cm² površine kletke, gnezdišče, nastilj, gredi in priprave za krajšanje krempljev, ki omogočajo zadovoljevanje bioloških ter vedenjskih potreb kokoši.

Bistvenega pomena je, da države članice v celoti izpolnijo zahteve Direktive. Zadevne države članice s svojim neizpolnjevanjem pravnih obveznosti ne vplivajo samo na dobro počutje živali, ampak lahko povzročijo tudi izkrivljanja na trgu in nelojalno konkurenco. Države članice, ki še vedno dopuščajo uporabo neobogatenih kletk, postavljajo podjetja, ki so investirala v usklajevanje z novimi ukrepi, v slabši položaj.

Zadevne države članice imajo v skladu z postopkom EU za ugotavljanje kršitev po današnjem ukrepu Komisije na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradni opomin. Če odziv zadevnih držav članic ne bo zadovoljiv, jim bo Komisija poslala „obrazloženo mnenje“ ter od njih zahtevala, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uskladitev z Direktivo v dveh mesecih.

Več informacij o dobremu počutju živali na kmetiji – kokoših nesnicah:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216.

Več informacij o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/42

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar