Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia apeluje na 13 členských štátov, aby uplatňovali zákaz klietok pre nosnice

Brusel, 26. januára 2012 – Európska komisia dnes formálnou výzvou so žiadosťou o informácie vyzvala Belgicko, Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko, aby prijali opatrenia zamerané na riešenie nedostatkov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a aby predovšetkým uplatnili zákaz „neobohatených“ klietok pre nosnice, účinný od 1. januára 2012, ako sa stanovuje v smernici 1999/74/ES.

Politické rozhodnutie o zákaze „neobohatených“ klietok sa prijalo v roku 1999. Členské štáty mali dvanásť rokov na zabezpečenie hladkého prechodu na nový systém a na vykonanie smernice. Uvedené členské štáty však doteraz, a to aj napriek opakovaným výzvam Komisie, nedosiahli zodpovedajúci súlad s právnymi predpismi EÚ.

V smernici 1999/74/ES sa stanovuje, že všetky nosnice musia byť od 1. januára 2012 chované v „obohatených klietkach“ vybavených priestormi na hniezdenie, hrabanie a hradovanie alebo v alternatívnych systémoch. Podľa smernice sa klietky smú používať len vtedy, ak môžu poskytnúť každej sliepke prinajmenšom 750 cm² klietkového priestoru, hniezdiaci box, podstielku, bidlá a zariadenia slúžiace na skracovanie pazúrov, ktoré sliepkam umožnia uspokojovať ich biologické a behaviorálne potreby.

Je nevyhnutné, aby členské štáty plne spĺňali požiadavky uvedenej smernice. Členské štáty, ktoré nespĺňajú svoje právne záväzky, evidentne nielen zasahujú do dobrých životných podmienok zvierat, ale môžu tiež spôsobiť narušenia trhu a nekalú súťaž. Členské štáty, ktoré stále povoľujú používanie neobohatených klietok, znevýhodňujú podniky, ktoré vynaložili investície na dosiahnutie súladu s novými opatreniami.

Na základe dnešného opatrenia zo strany Komisie majú teda príslušné členské štáty dva mesiace, aby reagovali na formálnu výzvu v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Ak nebudú uspokojivo reagovať, Komisia zašle „odôvodnené stanovisko“ so žiadosťou, aby príslušné členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do dvoch mesiacov.

Viac informácií o dobrých životných podmienkach zvierat v poľnohospodárskych chovoch, pokiaľ ide o nosnice, možno nájsť na stránke:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Ďalšie informácie o konaní vo veci porušenia právnych predpisov: MEMO/12/42

Kontaktné osoby :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar