Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Loomade heaolu: Euroopa Komisjon kutsub 13 liikmesriiki tungivalt üles munakanade puuride keeldu rakendama

Brüssel, 26. jaanuar 2012. Täna said Euroopa Komisjonilt märgukirja Belgia, Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Ungari, Madalmaad, Poola, Portugal ja Rumeenia. Kirjas manitsetakse liikmesriike võtma meetmeid puuduste kõrvaldamiseks loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide rakendamises ja neist meetmetest komisjonile teada andma. Kõne all on direktiivis 1999/74/EÜ sätestatud ja 1. jaanuarist 2012. kehtima hakanud nõue, mis keelab munakanade pidamisel kasutada täiustamata puure.

Poliitiline otsus täiustamata puuride kasutamise keelamiseks võeti vastu 1999. aastal. Liikmesriikidel on uuele süsteemile sujuva ülemineku ettevalmistamiseks ja kõnealuse direktiivi rakendamiseks olnud aega 12 aastat. Ometi ei ole eespool nimetatud liikmesriigid komisjoni korduvatest meeldetuletustest hoolimata senini ELi õigusnorme nõuetekohaselt täitnud.

Direktiivis 1999/74/EÜ on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2012 tuleb kõiki munakanu pidada täiustatud puurides, kus on eraldi alad pesitsemiseks, siblimiseks ja õrrel istumiseks, või võtta kasutusele alternatiivsüsteemid. Direktiivi kohaselt võib kasutada puure, kus kana kohta on vähemalt 750 cm2 puuripinda ja kus on olemas pesakohad, allapanu, õrred ja küüsi kulutav materjal, nii et need vastavad kanade bioloogilistele ja käitumuslikele vajadustele.

Direktiivi nõuete täielik täitmine kõikides liikmesriikides on äärmiselt oluline. On selge, et liikmesriigid, kes ei täida oma õiguslikke kohustusi, mitte üksnes ei pane ohtu loomade heaolu, vaid võivad põhjustada ka turumoonutusi ja ebaõiglast konkurentsi. Liikmesriigid, kes ikka veel lubavad täiustamata puure kasutada, panevad uute nõuete järgimiseks investeeringuid teinud ettevõtjad ebasoodsasse olukorda.

Seega on asjaomastel liikmesriikidel vastavalt ELi rikkumismenetlustele pärast komisjoni tänase märgukirja saamist aega kaks kuud, et sellele reageerida. Kui liikmesriigid ei tegutse vastavalt, saadab komisjon neile põhjendatud arvamuse, milles nõutakse direktiivi järgimiseks vajalike meetmete võtmist kahe kuu jooksul.

Lisateave teemal „Loomade heaolu põllumajandusettevõttes – munakanad” on järgmistel veebisaitidel:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Lisateave ELis rikkumistega seotud menetluste kohta:

MEMO/12/42

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar