Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Dyrevelfærd: Kommissionen opfordrer 13 medlemsstater til at gennemføre forbuddet mod bure til æglæggende høner

Bruxelles, den 26. januar 2012 – I dag opfordrede Europa-Kommissionen ved en åbningsskrivelse Belgien, Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal og Rumænien til at fremlægge oplysninger og skride til handling for at afhjælpe mangler i gennemførelsen af EU-lovgivningen vedrørende dyrevelfærd og nærmere bestemt at gennemføre forbuddet mod "ikke-stimulusberigede" bure til æglæggende høner, der i henhold til direktiv 1999/74/EF gælder fra 1. januar 2012.

Den politiske beslutning om forbuddet mod "ikke-stimulusberigede" bure blev truffet i 1999. Medlemsstaterne har haft tolv år til at sørge for en glidende overgang til den nye ordning og til at gennemføre direktivet. Men indtil i dag og til trods for Kommissionens gentagne opfordringer har de ovennævnte medlemsstater ikke i tilstrækkelig grad efterlevet EU-lovgivningen.

Pr. 1. januar 2012 skal alle æglæggende høner i henhold til direktiv 1999/74/EF holdes i "stimulusberigede bure" med ekstra plads til at bygge rede, skrabe og sætte sig til hvile eller i alternative anlæg. Ifølge direktivet må der kun anvendes bure med mindst 750 cm² burareal pr. høne, en redekasse, strøelse, siddepinde og kloslidningsanordninger, så hønerne kan tilfredsstille deres biologiske og adfærdsmæssige behov.

Det er afgørende, at medlemsstaterne opfylder alle direktivets krav. Det er klart, at medlemsstater, der ikke opfylder deres juridiske forpligtelser, ikke alene forbryder sig mod dyrevelfærden, men også kan være skyld i markedsforvridninger og illoyal konkurrence. Medlemsstater, der fortsat tillader anvendelse af "ikke-stimulusberigede" bure, stiller virksomheder, der har investeret for at opfylde de nye bestemmelser, dårligere.

Efter de foranstaltninger, Kommissionen har truffet i dag, har de berørte medlemsstater derfor to måneder til at svare på åbningsskrivelsen, der er et led i EU's traktatbrudsprocedure. Hvis de ikke reagerer tilfredsstillende, sender Kommissionen de berørte medlemsstater en "begrundet udtalelse" og anmoder dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opfylde bestemmelserne i direktivet inden for en frist på to måneder.

Yderligere oplysninger om dyrevelfærd i landbruget – æglæggende høner fås på:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Yderligere oplysninger om traktatbrudsproceduren: MEMO/12/42

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar