Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Dobré životní podmínky zvířat: Komise naléhá na 13 členských států, aby zavedly zákaz klecového chovu nosnic

V Bruselu dne 26. ledna 2012 – Evropská komise dnes formou výzvy požadující informace vyzvala Belgii, Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko a Rumunsko k přijetí opatření s cílem řešit nedostatky v provádění právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, a konkrétně zavést zákaz „nezdokonalených“ klecí pro nosnice, který je v platnosti od 1. ledna 2012, jak stanoví směrnice 1999/74/ES.

Politické rozhodnutí o zákazu „nezdokonalených“ klecí bylo přijato v roce 1999. Členské státy měly dvanáct let na to, aby zajistily hladký přechod na nový systém a směrnici provedly. Zatím však, a to bez ohledu na opakované výzvy Komise, výše uvedené členské státy nedosáhly odpovídajícího souladu s právními předpisy EU.

Směrnice 1999/74/ES vyžaduje, aby od 1. ledna 2012 byly všechny nosnice chovány ve „zdokonalených klecích“, které jim poskytnou prostor ke hnízdění, hrabání a hřadování, nebo v alternativních systémech. Podle uvedené směrnice mohou být klece použity pouze tehdy, poskytují-li každé nosnici alespoň 750 cm2 prostoru v kleci, hnízdící box, hřady a zařízení na zkracování drápů, které slepici umožní uspokojit biologické a behavoriální potřeby.

Je nezbytné, aby členské státy dosáhly plného souladu s požadavky zmíněné směrnice. Pokud členské státy své zákonné povinnosti nesplní, má to samozřejmě negativní dopad nejen na dobré životní podmínky zvířat, ale také tím může docházet k narušení trhu. Členské státy, které stále povolují používání „nezdokonalených“ klecí, znevýhodňují podniky, které vynaložily investice, aby nová opatření dodržely.

Proto mají dotčené členské státy od dnešního opatření Komise dvouměsíční lhůtu na to, aby na výzvu odpověděly v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Jestliže tak uspokojivým způsobem neučiní, zašle Komise dotyčným členským státům odůvodněné stanovisko, v němž je vyzve, aby do dvou měsíců přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Více informací o dobrých životních podmínkách zvířat v hospodářství – nosnic najdete na: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Více informací o řízení o nesplnění povinnosti najdete zde: MEMO/12/42

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar