Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Хуманно отношение към животните: Комисията призовава 13 държави-членки да приложат забраната относно клетките за кокошки носачки

Брюксел, 26 януари 2012 г. — Европейската комисия изпрати днес официално уведомително писмо с искане за предоставяне на информация, в което от Белгия, България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия и Румъния се изисква да предприемат действия по отстраняване на пропуските в прилагането на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, по-специално във връзка с прилагането на забраната по отношение на „неуголемените“ клетки за кокошки носачки, която съгласно Директива 1999/74/ЕО е в сила от 1 януари 2012 г.

Политическото решение за забраната на „неуголемени“ клетки за кокошки носачки бе взето през 1999 г. Държавите-членки разполагаха със срок от дванадесет години, за да осигурят плавното преминаване към новата система и за прилагане на директивата. Независимо от това до този момент, въпреки нееднократното напомняне от страна на Комисията, посочените по-горе държави-членки не са изпълнили по адекватен начин изискванията на законодателството на ЕС.

В Директива 1999/74/ЕО се изисква от 1 януари 2012 г. всички кокошки носачки да бъдат отглеждани в „уголемени клетки“ с допълнително пространство за снасяне на яйца, ровене и кацане или чрез прилагане на алтернативни системи. Съгласно директивата могат да се използват само клетки, които позволяват всяка кокошка да разполага с най-малко 750 cm² площ в клетката, с място за гнездо, с постеля, кацалки и приспособления за естествено изтриване на ноктите, позволяващи на кокошките да задоволяват своите биологични и поведенчески потребности.

От основно значение е изискванията на директивата да бъдат изпълнени в пълна степен от държавите-членки. Очевидно е, че неспазването от страна на държавите-членки на техните законови задължения може не само да има последици по отношение на здравословното състояние на животните, но и да доведе до нарушаване на функционирането на пазара и до нелоялна конкуренция. Държавите-членки, които все още разрешават използването на „неуголемени“ клетки, поставят в неблагоприятно положение предприятията, инвестиращи в привеждането в съответствие с новите мерки.

Така, съгласно прилаганите в ЕС процедури за нарушение, след предприетото днес от Комисията действие съответните държави-членки разполагат с два месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо. Ако те не реагират по удовлетворителен начин, Комисията ще изпрати мотивирано становище, с което от съответните държави-членки ще се поиска да предприемат в двумесечен срок необходимите мерки за привеждане в съответствие с директивата.

Повече информация относно хуманното отношение към животните в стопанствата (отглеждане на кокошки носачки) можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm.

MEMO/11/1216

За повече информация относно процедурата за нарушение: MEMO/12/42

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar