Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen antar en förteckning över tillåtna hälsopåståenden om livsmedel

Bryssel den 16 maj 2012 – Hälsopåståenden på märkningen av livsmedel och i reklam, t.ex. om kalcium och benhälsa eller om C-vitaminer och immunsystemet, har blivit viktiga faktorer i marknadsföringen för att locka konsumenternas uppmärksamhet. Konsumenterna i EU förväntar sig därför korrekt information om de produkter de köper, särskilt om de hälsopåståenden som kan finnas på produkterna.

Idag godkänner kommissionen en förteckning med 222 hälsopåståenden. Förteckningen grundas på tillförlitlig vetenskaplig rådgivning. Den gäller i hela EU och kommer också att bidra till att undanröja vilseledande påståenden från marknaden före årets slut.

– Dagens beslut är kulmen på många års arbete och utgör en viktig milstolpe för att reglera hälsopåståenden om livsmedel. EU-förteckningen över tillåtna hälsopåståenden kommer att finnas tillgänglig på nätet så att alla konsumenter i EU kan fatta välgrundade beslut. Påståenden som saknar vetenskaplig grund ska bort från marknaden efter en kort övergångsperiod, säger EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor John Dalli. Förteckningen leder också till rättssäkerhet för livsmedelstillverkare om vilka hälsopåståenden de får och inte får göra. Den administrativa bördan kommer också att minska, eftersom tillsynsmyndigheterna från och med nu kommer att kunna stödja sig på en enda förteckning med tillåtna hälsopåståenden och villkor för användning när de kontrollerar om ett påstående är vilseledande eller inte.

– Det återstår dock en del arbete och kommissionen kommer nu, med den nödvändiga vetenskapliga bakgrunden, att inrikta sig på att slutföra sitt arbete och behandla de påståenden som fortfarande är under övervägande, tillägger kommissionär Dalli.

De påstående som är godkända kommer i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006 att förtecknas i EU-registret över näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. EU-registret är en databas som finns på kommissionens webbplats.

Livsmedelsföretagarna har sex månader på sig för att anpassa sig till de nya kraven. Från och med början av december 2012 är det förbjudet med alla påståenden som inte är tillåtna eller inte är under handläggning.

Bakgrund

Den nya förteckningen finns i en genomförandeförordning till artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Medlemsländerna lämnade under 2008 in ca 44 000 hälsopåståenden, som kommissionen har sammanställt i en förteckning med ca 4 600 påståenden. Fram till och med 2010 skickades dessa påståenden till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som gjorde en vetenskaplig bedömning av om påståendena kunde beläggas. Efsa slutförde huvuddelen av sitt arbete med alla hälsopåståenden förutom botaniska ämnen i juni 2011. Medlemsländerna enades därefter om att tillåta påståendena i bilagan till den här förordningen vid mötet i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 5 december 2011. Både Europaparlamentet och rådet behandlade förteckningen under granskningsperioden, som avslutades utan invändningar den 27 april 2012.

Den förteckning som kommissionen antar idag innehåller 222 påståenden som motsvarar närmare 500 poster i den sammanställda förteckningen. Mer än 1 600 av posterna kommer inte att godkännas. För de andra håller godkännandeprocessen på att avslutas. Det är medlemsländernas myndigheter som ser till att reglerna för hälsopåståenden efterlevs.

Mer information om hälsopåståenden:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Mer information om registret:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Se även:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24


Side Bar