Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Potraviny: Komisia prijala dôležitý zoznam povolených zdravotných tvrdení

Brusel, 16. mája 2012 – Zdravotné tvrdenia na označeniach potravín a v reklame, napríklad o vplyve vápnika na zdravotný stav kostí alebo vitamínu C na imunitný systém, sa stali dôležitými marketingovými nástrojmi na upútanie pozornosti spotrebiteľov. Preto spotrebitelia v EÚ očakávajú presné informácie o produktoch, ktoré nakupujú, najmä pokiaľ ide o zdravotné tvrdenia, ktoré sa môžu na nich uvádzať.

Komisia dnes schválila zoznam 222 zdravotných tvrdení. Tento zoznam, založený na spoľahlivých vedeckých poznatkoch, sa bude používať v rámci celej EÚ a bude tiež nápomocný pri odstraňovaní zavádzajúcich tvrdení z trhu do konca tohto roka.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Dnešné rozhodnutie je vyvrcholením dlhoročnej práce a významným míľnikom v úprave zdravotných tvrdení o potravinách. Zoznam povolených zdravotných tvrdení pre celú EÚ bude dostupný on-line a umožní tak spotrebiteľom kdekoľvek v EÚ rozhodnúť sa na základe poskytnutých informácií. Tvrdenia, ktoré nie sú vedecky podložené, sa budú musieť po krátkom prechodnom období z trhu odstrániť.“ Zoznam tiež po právnej stránke objasňuje výrobcom potravín, ktoré zdravotné tvrdenia môžu použiť a ktoré nie. Rovnako sa zníži administratívna záťaž, pretože všetky orgány presadzovania práva sa pri overovaní skutočnosti, či ide alebo nejde o zavádzajúce tvrdenie, budú môcť odteraz oprieť o jediný zoznam schválených zdravotných tvrdení a ich podmienok používania.

Komisár Dalli dodal: „Ešte je na čom pracovať a Komisia – s potrebným vedeckým základom – sa bude teraz sústrediť na dokončenie svojej práce, pričom sa bude zaoberať tými tvrdeniami, ktoré sú ešte stále predmetom posudzovania.“

Tvrdenia s ukončeným schvaľovacím procesom budú zaradené do Registra výživových a zdravotných tvrdení Únie o potravinách, ako to vyžaduje nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.Tento Register Únie je interaktívnou databázou a je dostupný na webovej stránke Komisie.

Výrobcovia potravín budú mať 6 mesiacov na to, aby prispôsobili svoje postupy novým požiadavkám. Od začiatku decembra 2012 sa zakazuje uvádzať akékoľvek tvrdenia s výnimkou tých, ktoré sú schválené alebo sú predmetom posudzovania.

Súvislosti

Nariadením Komisie sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1942/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, najmä článok 13 ods. 3. V roku 2008 členské štáty predložili zoznamy s približne 44 000 zdravotnými tvrdeniami, ktoré Komisia zjednotila na zoznam obsahujúci okolo 4 600 z nich. Do roku 2010 boli tieto tvrdenia zaslané Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý vedecky posúdil odôvodnenia týchto tvrdení. EFSA dokončil hlavnú časť práce týkajúcu sa všetkých zdravotných tvrdení, okrem tvrdení o botanických látkach, v júni 2011. Členské štáty schválili tvrdenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu Komisie na zasadnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktoré sa konalo 5. decembra 2011. Európsky parlament, ako aj Rada, prerokovali tento zoznam počas kontrolného obdobia, ktoré bolo ukončené bez námietok 27. apríla 2012.

Zoznam, ktorý dnes Európska komisia prijala, obsahuje 222 tvrdení, ktoré predstavujú takmer 500 záznamov z konsolidovaného zoznamu. Viac než 1 600 týchto záznamov nebude schválených. Pokiaľ ide o ostatné záznamy, schvaľovací proces sa nachádza vo finálnom štádiu. Zodpovednosť za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa zdravotných tvrdení nesú orgány členských štátov.

Ďalšie informácie o zdravotných tvrdeniach:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/index_en.htm

Ďalšie informácie o Registri:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Pozri aj:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktné osoby :

Frédéric Vincent +32 2298 7166

Aikaterini Apostola +32 2298 7624


Side Bar